Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1669

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 29 november 2017

aan de minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken

Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT)

staatsveiligheid
geheime dienst
virtuele gemeenschap
extremisme
aanwerving

Chronologie

29/11/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 )
19/12/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1668

Vraag nr. 6-1669 d.d. 29 november 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het recente bijzonder interessante jaarverslag van het Vast Comité I.

Voor Social Media Intelligence zijn er diverse aanbevelingen:

- voor het beheer van deze bronnen is talenkennis en kennis van de allochtone milieus essentieel. De VSSE en de ADIV zouden daarom de diversiteit in hun diensten moeten bevorderen;

- het belang van SOCMINT neemt steeds toe. SOCMINT is echter arbeidsintensief en vergt de nodige techniciteit;

- de capaciteit die de VSSE en de ADIV besteden aan SOCMINT is eerder beperkt. Om hieraan te verhelpen is verregaande samenwerking nodig.

Wat betreft het transversale karakter van deze vraag: in het Vlaams regeerakkoord wordt aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering en is er sprake van 'het oprichten van een cel met experten uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en eraan te remediëren, met één centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden. De coördinatie van deze cel ligt bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De federale overheid vervult een sleutelrol inzake proactieve aanpak en handhaving. In de toekomst zal ook een federale ambtenaar van de FOD Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de gewesten. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Ik had hieromtrent dan ook volgende vragen:

1) Hoe wordt er werk gemaakt van het bevorderen van de diversiteit bij de ADIV en de VSSE? Kunt u dit toelichten en aangeven welke gevolgen dit heeft voor de aanwervingen?

2) Hoeveel fulltime equivalenten werken er bij de VSSE en de ADIV in het kader van Social media Intelligence ? Kunt u dit uitgebreid toelichten alsook aangeven welke inspanningen er nog zullen worden gedaan?

3) Kunt u uitgebreid toelichten hoe er werk wordt gemaakt van de noodzaak om verregaand samen te werken wat betreft de Social media Intelligence bij respectievelijk de VSSE en de ADIV? Kunt u dit concreet toelichten?

Antwoord ontvangen op 19 december 2017 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

1) a) Op het vlak van de diversiteit past ADIV de richtlijnen toe die Defensie heeft opgesteld in haar algemene politiek « het diversiteitsbeleid bij Defensie ».

1) b) De werving van het burgerpersoneel wordt volgens de wettelijke voorschriften via SELOR georganiseerd.

1) c) Defensie houdt geen gegevens bij over de culturele afkomst of de seksuele geaardheid van haar personeelsleden of over andere criteria die onder de antidiscriminatiewet vallen.

1) d) Taalstelstel en geslacht worden wel « geregistreerd » bij inlijving. Bij ADIV werken 11 % vrouwen en 89 % mannen. De verdeling per taalstelsel bij het personeel is de volgende : 50,7 % Nederlandstalig en 49,3 % Franstalig.

2) a) Zoals dit het geval is bij andere internationale inlichtingen- en veiligheidsdiensten, geeft ADIV, om operationele redenen, geen cijfers over zijn verschillende capaciteiten. Deze gegevens zijn geclassificeerd.

2) b) Sinds januari 2017 worden er inspanningen gedaan om personeel met een Arabische taalkennis bij ADIV te rekruteren. Verschillende interviews hebben plaatsgevonden gedurende het tweede semester van 2017.

3) a) Sinds het tweede semester 2017, werden er verschillende projecten opgestart die de samenwerking moeten versterken. In 2018 zullen VSSE en ADIV gezamenlijk een cursus over de Social Media Intelligence organiseren.