Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1623

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 7 november 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Virtuele munten - Nanocoin - Beleggingen - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Onderzoek - Informatiecampagne - Stand van zaken

elektronisch betaalmiddel
elektronische handel
economisch delict
fraude
computercriminaliteit
Financial Services and Markets Authority
kapitaalbelegging
kansspel

Chronologie

7/11/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/12/2017 )
6/12/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1623 d.d. 7 november 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wat het transversale karakter van de vraag betreft : de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die zijn opgenomen in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een Interministeriële Conferentie waar ook de politionele en justitiële spelers aan deelnamen. Cybercrime is één van de transversale prioriteiten. De beleggingen in zogenaamde « cryptocurrency » vallen hieronder. Het betreft aldus een transversale gewestaangelegenheid waarbij de rol van de gewesten vooral ligt in het preventieve luik.

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 6-1429 betreffende de piramideverkoop van virtuele munten en uw uitvoerig antwoord. De Economische Inspectie is sinds kort bevoegd om hiertegen op te treden, wat uiteraard positief is. Daarnaast zou er een informatiecampagne worden opgezet rond dit thema. Ook dit is positief. Gezien ik regelmatig gedupeerden hoor had ik graag enkele bijkomende vragen gesteld.

1) Kunt u meedelen hoeveel onderzoeken de Economische Inspectie momenteel voert over de piramideverkoop rond virtuele munten ? Kunt u dit uitvoerig toelichten ?

2) Ik verneem dat er nog steeds verkopers van « nanocoins » actief zijn. Hoever staat het met het onderzoek van de Economische Inspectie over de nanocoin en hoeveel klachten vanwege gedupeerden hebt u ontvangen ? Om welke bedragen gaat het ? Kunt u dit uitvoerig toelichten ?

3) Heeft de Economische Inspectie of / en de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) zicht op het aantal gedupeerden en de totaalbedragen per pseudo virtuele munt ? Zo ja, kan dit worden toegelicht en kan er een concrete lijst worden meegedeeld van alle virtuele nepmunten die gebruik maken van piramideverkoop ? Zo neen, vindt u dit niet zorgwekkend en behoeft dit geen specifieke handhaving ?

4) Is het fenomeen op dit ogenblik onder controle ? Welke maatregelen worden genomen en wat zijn de resultaten ?

5) Wanneer start de informatiecampagne rond het thema beleggingsfraude ? Welke budgetten werden hiervoor uitgetrokken en via welke wegen gaat men deze informatiecampagne voeren ? Kunt u dit uitvoerig toelichten ?

Antwoord ontvangen op 6 december 2017 :

1) Er werden twee onderzoeken ingesteld. Daar het om frauduleuze beleggingen gaat in zogenaamde cryptomunten, betreft het hier een activiteit met wijdverspreide vertakkingen die de bevoegdheid en mogelijkheden van mijn administratie overschrijden (witwaspraktijken met internationale vertakkingen) welke een aanpak door meer gespecialiseerde gerechtelijke diensten vereisen. Indien mijn administratie hieromtrent klachten ontvangt, zal zij dus in eerste instantie het bevoegde parket hiervan op de hoogte brengen en verdere eventuele instructies afwachten.

2) Uit analyse blijkt dat Nanoclub een piramidale structuur heeft maar dat dit ook en vooral een vorm van oplichting en / of poging tot oplichting betreft. Omwille van het beroepsgeheim waartoe mijn administratie is gebonden, kan ik u niet meedelen welk gevolg mijn administratie aan het concrete dossier heeft gegeven, noch specifieke inhoudelijke elementen uit het dossier meedelen omtrent het aantal gedupeerden, noch het aantal bedragen.

Door de Economische Inspectie in dit verband gedane vaststellingen werden immers doorgestuurd naar de bevoegde gerechtelijke overheden.

3) Het huidige registratiesysteem laat niet toe om hierover betrouwbare gegevens te verstrekken. Mijn administratie is op dit ogenblik bezig om een registratiesysteem te creëren, zodoende dat zij over statistieken hieromtrent beschikt. De Economische Inspectie heeft klachten ontvangen betreffende LEOcoin, OneCoin en Nano Coin.

4) De Economische Inspectie heeft volgende maatregelen genomen :

– het opstellen van pro justitia’s :

In 2016 werd een pro justitia van inlichting opgemaakt betreffende ponzifraude, voor oplichting en / of poging tot oplichting.

In 2017 werden door mijn administratie drie pro justitia‘s opgemaakt betreffende ponzifraude, voor oplichting en / of poging tot oplichting.

– inzetten op preventie via de Facebookpagina Pasoplichting :

Uiteraard zijn in het bijzonder de politiediensten bevoegd voor de opsporing van dergelijke misdrijven en dienen dergelijke onderzoeken in nauw overleg met het parket te gebeuren.

Als gevolg van de acties van mijn administratie werden in 2016 twee websites en twee Facebookpagina’s die promotie maakten voor systemen met een piramidale structuur ontoegankelijk gemaakt.

5) In de strijd tegen de financiering van het terrorisme keurde de bijzondere Ministerraad van 14 mei 2017 op mijn initiatief een budget van 1 miljoen euro goed voor het voeren van een communicatiecampagne met als doel de bevolking te sensibiliseren voor online fraude. De federale overheidsdienst (FOD) Economie en de Autoriteit voor financiële diensten en markten (Financial Services and Markets Authority – FSMA) werden gelast om deze campagne te laten ontwikkelen. De campagne zal gevoerd worden rond drie online fraude thema's waarmee de bevolking geconfronteerd wordt met name : cryptomunten, beleggingsfraude en vriendschapsfraude.

Het te bereiken doel van de campagne bestaat erin om de bevolking te waarschuwen voor de risico's van online fraude, hen bepaalde reflexen aan te leren om niet in de val te lopen en tenslotte hen aan te zetten om de online fraude te melden. De campagne wordt opgebouwd rond een boodschap van algemeen nut. De draagwijdte van deze boodschap van algemeen nut moet uitgebreid en versterkt worden door beroep te doen op kanalen en verspreidingsmethoden die aansluiten bij de thema's, de beoogde doelpublieken en de beoogde doelstellingen. Deze campagne wordt bij voorkeur ten laatste gelanceerd in april 2018 en loopt tot en met december 2018. De campagne wordt gevoerd in het Nederlands en het Frans.

Voor de uitwerking van de campagne zal een beroep gedaan worden op een extern communicatiebureau. Momenteel wordt de openbare aanbesteding gelanceerd.