Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1620

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 27 oktober 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Kunstdiefstal - Databank culturele objecten - e-Service - Initiatieven in België

diefstal
gegevensbank
cultuurgoed
kunstvoorwerp

Chronologie

27/10/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/11/2017 )
5/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1621
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2172

Vraag nr. 6-1620 d.d. 27 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In Letland word in 2011 een e-service opgericht waar burgers en houders van culturele objecten deze online en vertrouwelijk kunnen registreren (cf. https://www.latvija.lv/en/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1682/ProcesaApraksts).

Foto's en gedetailleerde omschrijving van het desbetreffende voorwerp worden opgeladen. Het expliciete doel is om preventief alle details van culturele voorwerpen op te slaan met duidelijke foto's, zodat men bij diefstal onmiddellijk over een duidelijke en gedetailleerde omschrijving beschikt. Deze kan vervolgens worden gedeeld met internationale databanken (Interpol onder meer).

De e-dienst bouwt voort op de expertise van Frankrijk, Italië, Litouwen en Estland die optreden als partner in het project. Het geheel wordt gecofinancierd door de Europese Unie, in het bijzonder vanwege het programma « Prevention of and Fight Against Crime » (ISEC).

Het betreft een transversale gemeenschapsaangelegenheid. De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de kunsten, en in het bijzonder de bescherming van ons cultureel erfgoed. Zo kunnen de kerkfabrieken beroep doen op subsidies om hun patrimonium te beveiligen tegen diefstal. Vlaanderen werkte mee aan het opzetten van een website (faronet) waar kerkdiefstallen (via « Religieus Erfgoed Vlaanderen ») centraal worden geregistreerd en dit in samenwerking met de federale Kunstcel.

In dit kader had ik volgende vragen :

1) Wat vindt u van het initiatief van enkele lidstaten om een Internetloket op de richten waar burgers en houders van cultureel patrimonium (antiek en kunst) foto's en gedetailleerde omschrijvingen van hun voorwerpen kunnen opladen in een beveiligde omgeving met het oog op snelle verspreiding aan alle bevoegde diensten en aan de nationale en de internationale databanken rond gestolen kunst bij diefstal ? Kan u uitvoerig toelichten welke preventieve maatregelen worden genomen ter bescherming van ons cultureel patrimonium ?

2) Kan u meedelen of u bereid bent de bestaande en voorlopig niet voor het publiek toegankelijke databank hiertoe open te stellen ? Kan u uitvoerig toelichten wat het tijdschema en de inhoud is ? Zo neen, waarom niet en wat gaat u dan wel doen inzake preventie van kunstdiefstal ?

3) Kan u meedelen hoe u de aanbevelingen van de dertiende meeting van de Interpol Expert Group on Stolen Cultural Proprety implementeert en in het bijzonder volgende aanbeveling : « To encourage the creation, where it does not exist, of a specialised police unit with a national database interconnected with INTERPOL database, as well as the maintenance or reinforcement of existing specialised units. » ? Kan u uitvoerig toelichten welke zijn de door u genomen initiatieven ?