Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1571

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 4 oktober 2017

aan de minister van Justitie

ISIS - Ronselcampagnes bij gedetineerden - Gepersonaliseerde correspondentie - Handhaving - Maatregelen

gedetineerde
extremisme
religieus conservatisme
terrorisme

Chronologie

4/10/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 )
6/11/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1570

Vraag nr. 6-1571 d.d. 4 oktober 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen nrs. 6-822 en 6-1161 waaruit blijkt dat diverse ondersteuningsnetwerken en sympathisantenbewegingen van veroordeelde terroristen via brieven, literatuur en giften met hen in contact staan.

We weten dat ISIS momenteel nog steeds wervingscampagnes voert in onze gevangenissen. Uit het profiel van terroristen uit het verleden weten we dat velen van hen eerdere veroordelingen opliepen voor « gewone » criminele feiten. Het actief ronselen onder gevangenen is niet nieuw en net daarom werden diverse maatregelen getroffen om de ronselaars te isoleren.

Verontrustend is dat er heden geronseld wordt met gepersonaliseerde brieven op een glossy folder waar de « geadresseerde » met naam en toenaam wordt genoemd. Daarnaast wordt ook aangegeven hoe de geadresseerde via een externe contactpersoon in Syrië kan geraken. U stelde me eerder gerust dat dergelijke brieven onderschept worden. Dit blijkt op dit ogenblik niet het geval te zijn.

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag : in het Vlaams regeerakkoord wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering en is er sprake van « het oprichten van een cel met experten uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en te remediëren, met één centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden ». De coördinatie van deze cel ligt bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vooral wat betreft de proactieve aanpak en de handhaving vervult de federale overheid een sleutelrol. In de toekomst zal ook een federale ambtenaar van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale gewestaangelegenheid. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

1) Ondanks eerdere antwoorden blijken brieven die propagandamateriaal van IS bevatten nog steeds hun weg te vinden naar de gedetineerden in onze gevangenissen. Kan u meedelen hoeveel maal er dergelijke propagandabrieven voor IS werden aangetroffen bij gedetineerden, en dit voor de jongste drie jaar ? Kan u dit nader toelichten en kan u gedetailleerd meedelen hoe men de correspondentie ten aanzien van gedetineerden daadwerkelijk screent op dergelijke propaganda ?

2) Kan u meedelen hoeveel « gepersonaliseerde » brieven vanwege terroristische organisaties en hun achterliggende steunnetwerken reeds werden aangetroffen en dit op jaarbasis ? Of betreft het een eenmalig feit ?

3) Werden de afzenders van deze gepersonaliseerde brief reeds gevat ? Kan u toelichten of er een onderzoek loopt ?

4) Kan u meedelen of u over indicaties beschikt dat er een ronselcampagne loopt in onze detentiecentra ten aanzien van (ex)-gedetineerden ten bate van IS ? Zo ja, kan u dit concreet toelichten ? Zo neen, hoe verklaart u de recente berichtgeving hieromtrent in de pers waar gewag wordt gemaakt van gepersonaliseerde correspondentie in propagandavorm ten aanzien van alvast één gedetineerde ?

5) Kan u meedelen welke bijkomende maatregelen uzelf en het gevangeniswezen hebben getroffen om het screenen op dergelijke gepersonaliseerde ronselbrieven van IS en andere terroristische verenigingen en ondersteuningsnetwerken en dit in het licht van de recente berichtgeving van 27 september 2017 over gepersonaliseerde brieven ten aanzien van gedetineerden ?

6) Kan u meedelen in welke detentiecentra er reeds dergelijke gepersonaliseerde propaganda van IS werd aangetroffen de laatste drie jaar ? Werden enkel gedetineerden in Sint Gillis aangeschreven of werden ook andere gedetineerden actief benaderd via gepersonaliseerde brieven van IS of steunnetwerken ?

Antwoord ontvangen op 6 november 2017 :

1) Er werden tot op heden, behoudens één enkel voorval, geen andere IS propaganda aangetroffen buiten de brieven van Sanabil, waarnaar werd verwezen in het antwoord op schriftelijke vraag nr. 6-1162.

2) & 6) De aangetroffen propagandabrief kwam echter niet van IS, maar werd door een andere gedetineerde in elkaar geknutseld. Het betreft hier een geïsoleerd voorval in de gevangenis te Sint-Gillis.

3) Het is niet geweten wie die brief onder de deur van de betrokken gedetineerde heeft geschoven. Dit is ook niet te achterhalen. Uit onderzoek van de brief kon worden besloten dat het in casu geenszins om een georganiseerd wervingsinitiatief ging.

4) Het DG EPI heeft geen materiële aanwijzingen van georganiseerde ronselcampagnes in de penitentiaire centra.

5) Het aangehaalde « incident » heeft allerminst aangetoond dat de geldende veiligheidsprocedures in de gevangenissen zouden gefaald hebben.