Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1511

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 29 juni 2017

aan de minister van Justitie

Zeil- en motorboten - Toebehoren - Diefstallen - Handhaving - Cijfers

plezierboot
boot
diefstal
haveninstallatie
eigendomsdelict
officiële statistiek

Chronologie

29/6/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 )
3/11/2017 Rappel
31/1/2018 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1510

Vraag nr. 6-1511 d.d. 29 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Pleziervaartuigen, zeilmateriaal en elektronische apparatuur zijn een gemakkelijke buit voor dieven. Vooral in het laagseizoen slaan de dieven toe. De jachthavens liggen er dan immers verlaten bij en het is vroeg donker. In Zeeland blijken criminelen de afgelopen maanden systematisch vaartuigen te hebben leeggeplukt. Het betreft buitenboordmotoren, fenders, dieptemeters, marifoons, acculaders, lieren, enz. Ook zeilen zijn gegeerd.

De watersporten winnen gestaag aan populariteit en er is steeds meer elektronisch materieel aan boord dat gemakkelijk kan worden meegenomen en redelijk wat geld opbrengt. Dikwijls is het ook zo dat de verzekeringen in hun polis stipuleren dat buiten het vaarseizoen waardevolle objecten, indien het praktisch en redelijkerwijs uitvoerbaar is, van boord verwijderd moeten worden. Dit geldt in het bijzonder voor kostbare nautische apparatuur en audiovisuele apparatuur.

Dikwijls is de enige veilige optie dan ook om de boot in het laagseizoen volledig af te tuigen en alle materieel op te slaan. Deze oplossing is echter voor velen niet haalbaar omdat het materieel veel plaats in beslag neemt (grote zeilen, motor, boeien, reddingsvesten, GPS, radio, enz.) en niet iedereen dit bijgevolg kan opslaan.

Tevens blijkt dat veel watersportfanaten zich dikwijls niet bewust zijn van de risico's op diefstal, daar zij menen dat de verzekeringspolis dit dekt, totdat het te laat is. Dit fenomeen is niet nieuw, getuige de vaststelling dat tussen 2007 en eind 2010 in België in totaal 71 feiten van diefstal van pleziervaartuigen (niet teruggevonden) geregistreerd werden in de algemene nationale gegevensdatabank (ANG). Momenteel blijkt uit recente berichtgeving dat alvast in Nederland en dan in het bijzonder in Zeeland sprake is van een grote toename (cf. http://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/dieven-openen-jacht-op-zeilboten-zorgen-voor-enorme-schade~ab5c0524/).

Het betreft een transversale gewestaangelegenheid : de residuaire bevoegdheid, dit zijn alle aangelegenheden die niet uitdrukkelijk door of krachtens de Grondwet aan enige macht zijn toegewezen, berust bij de federale wetgevende macht. De gewesten kunnen in beginsel slechts regelgevend optreden inzake de materies die hen door of krachtens de Grondwet uitdrukkelijk zijn toegewezen. Artikel 6, § 1, X., van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wijst onder meer de waterwegen en hun aanhorigheden, het juridisch stelsel van de land- en waterwegenis, de havens en hun aanhorigheden, de zeewering, de dijken, de veerdiensten, de loodsdiensten en de bebakeningsdiensten van en naar de havens, evenals de reddings- en sleepdiensten op zee, aan de gewesten toe. Artikel 6, § 4, 3°, van dezelfde bijzondere wet schrijft voor dat de gewestregeringen onder andere worden betrokken bij « het ontwerpen van de regels van de algemene politie en de reglementering op het verkeer en vervoer, alsook van de technische voorschriften inzake verkeers- en vervoermiddelen ».

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 6-1353 en uw antwoord dienaangaande. U stelde dat de justitiële informatiebronnen niet toelaten statistieken te genereren die een antwoord op de eerder gestelde vragen mogelijk maken. Vreemd genoeg kon dit wel in eerdere vragen hieromtrent aan de toenmalige minister van Justitie. Ik verwijs onder meer naar de eerdere schriftelijke vraag nr. 5-647 en het gedetailleerde antwoord.

Hieromtrent had ik dan ook graag volgende vragen gesteld :

1) Kan de geachte minister op basis van de nationale gegevensbank meedelen hoeveel feiten van diefstal van pleziervaartuigen (niet teruggevonden) er geregistreerd werden en dit respectievelijk voor de jongste drie jaar op jaarbasis ? Kan tevens worden meegedeeld hoeveel van die diefstallen plaatsvonden in een jachthaven of binnen de omschrijving van een jachthaven ? Zo neen, hoe komt dit, gezien dit eerder wel kon worden vrijgegeven ?

2) In 2010 stelde de toenmalige minister van Justitie een verschuiving vast van de grotere jachthavens naar de kleinere in het binnenland. Is dat nog steeds het geval en kunt u dit toelichten ?

Antwoord ontvangen op 31 januari 2018 :

1) Op basis van de gegevens beschikbaar uit de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), worden in de tabel in bijlage 1 het aantal door de politie geregistreerde feiten inzake diefstal weergegeven, waarbij een (niet teruggevonden) pleziervaartuig (per type vaartuig) werd gestolen, zoals geregistreerd op basis van de processen-verbaal, voor de periode 2012-2016 en het eerste trimester van 2017 op nationaal niveau.

De tabel in bijlage 2 bevat het aantal door de politie geregistreerde feiten inzake diefstal waarbij een (niet teruggevonden) pleziervaartuig (per type vaartuig) werd gestolen, met als bestemming-plaats jachthaven, zoals geregistreerd in de ANG op basis van de processen-verbaal, voor de periode 2012-2016 en het eerste trimester van 2017 op nationaal niveau.

De tabel in bijlage 3 bevat het aantal door de politie geregistreerde feiten inzake diefstal op pleziervaartuigen (per type vaartuig), zoals geregistreerd in de ANG op basis van de processen-verbaal, voor de periode 2012-2016 en het eerste trimester van 2017 op nationaal niveau.

In de tabel in bijlage 4 worden het aantal door de politie geregistreerde feiten inzake diefstal op pleziervaartuigen (per type vaartuig) weergegeven, met als bestemming-plaats jachthaven, zoals geregistreerd in de ANG op basis van de processen-verbaal, voor de periode 2012-2016 en het eerste trimester van 2017 op nationaal niveau.

2) Wat betreft de diefstal van pleziervaartuigen, wordt op basis van de beschikbare politionele gegevens, minder dan 10 % van de geregistreerde feiten vastgesteld in een jachthaven. Door de lage cijfers van diefstallen van pleziervaartuigen in jachthavens, kan er niet worden gesproken van een verschuiving van grote naar kleine jachthavens.

Inzake de diefstallen op pleziervaartuigen in de jachthavens, wordt op basis van de beschikbare politonele gegevens een dalende trend vastgesteld.

In de periode 2012-2016 en de eerste trimester van 2017 wordt ongeveer de helft van de feiten geregistreerd in kustjachthavens (Oostende, Nieuwpoort en Blankenberge). De jachthavens van Antwerpen en Brugge vervolledigen de top 5, gevolgd door die van Gent en Hasselt.

Voor de hierboven vermelde periode vindt slechts een vijfde van de geregistreerde feiten plaats in een kleinere jachthaven. Er is geen aanwijzing van een verschuiving naar kleinere jachthavens.

Bijlage 1 : Aantal geregistreerde feiten inzake diefstal van een pleziervaartuig


2012

2013

2014

2015

2016

TRIM 1 2017

Jetski / runaboat

10

9

4

4

6

1

Motorjacht

6

7

5

3

4

1

RIB (rigid inflatable boat)

3

8

5

5

5

0

Zeilboot

2

3

3

4

0

0

Totaal

21

27

17

16

15

2

Bron : federale politie.

Bijlage 2 : Aantal geregistreerde feiten inzake diefstal van een pleziervaartuig met als bestemming-plaats jachthaven


2012

2013

2014

2015

2016

TRIM 1 2017

RIB

1

2

1

1

1

0

Zeilboot

0

1

0

0

0

0

Totaal

1

3

1

1

1

0

Bron : federale politie.

Bijlage 3 : Aantal geregistreerde feiten inzake diefstal op pleziervaartuigen


2012

2013

2014

2015

2016

TRIM 1 2017

Motorjacht

34

38

23

13

19

1

Zeilboot

7

14

16

3

2

2

RIB

0

1

0

0

0

0

Totaal

41

53

39

16

21

3

Bron : federale politie.

Bijlage 4 : Aantal geregistreerde feiten inzake diefstal op pleziervaartuigen met als bestemming-plaats jachthaven


2012

2013

2014

2015

2016

TRIM 1 2017

Motorjacht

8

10

3

4

4

0

Zeilboot

2

5

5

0

0

0

RIB

0

1

0

0

0

0

Totaal

10

16

8

4

4

0

Bron : federale politie.