Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1501

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 22 juni 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Zelfstandigen - Gezinswoning - Bescherming tegen schuldeisers - Cijfers - Promotie van de maatregel - Administratieve rompslomp - Kostprijs

zelfstandig beroep
vrij beroep
schuldvordering
beslag op bezittingen
algemene kosten
notaris
huisvesting

Chronologie

22/6/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 )
19/7/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1502
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1503

Vraag nr. 6-1501 d.d. 22 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wat het transversale karakter van de vraag betreft, voorziet de zesde staatshervorming in de overgang van bepaalde federale bevoegdheden naar het gewestelijke niveau. Onder die bevoegdheden valt ook het pakket rond "toegang tot het beroep " in het algemeen en de uitoefening van ambulante activiteiten in het bijzonder. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt hiervoor bevoegd. Daarnaast was het Vlaams Gewest reeds bevoegd voor steun en advies aan bedrijven, handelsvestiging en handelshuur, prijsbeleid en buitenlandse handel, enz. De federale overheid behoudt evenwel bepaalde economische bevoegdheden. Het betreft dus een transversale gewestbevoegdheid.

Het is belangrijk de gezinswoning te beschermen tegen beslag door schuldeisers vˇˇr er financiŰle problemen opduiken. Jaarlijks beschermen amper negenhonderd zelfstandigen zich tegen het risico dat schuldeisers beslag kunnen leggen op hun gezinswoning. Tien jaar na het invoeren van de mogelijkheid om de gezinswoning te beschermen, blijkt deze maatregel zijn doel volledig te missen.

Een zelfstandige of vrije beroeper die zich in de schulden werkt, kan sinds 2007 zijn gezinswoning beschermen tegen schuldeisers, inclusief de fiscus en de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ). In 2013 werd deze optie zelfs nog uitgebreid, waardoor sindsdien ook bijberoepers en gepensioneerden die bijklussen, zich ermee kunnen indekken.

Deze bescherming krijgt de zelfstandige niet automatisch. Hij moet bij de notaris een verklaring " niet-vatbaarheid voor beslag " laten opstellen. Dat kost 1 250 Ó 1 550 euro (inclusief btw), afhankelijk van de complexiteit van het dossier. Het ereloon van de notaris ligt wettelijk vast op 500 euro, daarbovenop komen 500 euro administratieve kosten, 50 euro recht op geschriften, 50 euro registratierechten en btw.

Hoewel wij meer dan een miljoen zelfstandigen hebben, beschermen per jaar slechts negenhonderd zelfstandigen hun gezinswoning tegen beslag. Specialisten vinden het nochtans de investering waard.

Veel zelfstandigen blijken luidens de getuigenis van een Brusselse notaris niet op de hoogte te zijn van deze mogelijkheid.

Daarom heb ik volgende vragen voor u :

1) Hoe reageert u op dit bijzonder lage cijfer van negenhonderd zelfstandigen per jaar die hun gezinswoning beschermen tegen schuldeisers ?

2) Bent u bereid een gerichte campagne te voeren, desgevallend in samenspraak met de gewesten, om meer ruchtbaarheid te geven aan deze mogelijkheid ? Zo neen, waarom niet en hoe gaat u deze maatregel dan wel kenbaar maken ? Zo ja, kunt u toelichten wat het tijdschema en de inhoud zijn ?

3) Hebt u hieromtrent reeds overleg gehad met de zelfstandigenorganisaties om deze maatregel beter te promoten ? Kunt u dit toelichten ?

4) Om welke andere redenen wordt deze bescherming tegen beslag op de eigen woonst bij zelfstandigen zo weinig geactiveerd ? Kunt u dit toelichten en eventuele hinderplanen aanduiden ?

5) Bent u bereid om iets te doen aan het kostenplaatje van deze bescherming? Deze kost ligt tussen de 1 250 en de 1 550 euro, waarvan 500 euro administratiekosten, een vast recht van 50 euro en een registratierecht van 50 euro plus btw. Indien niet, waarom niet ? Zo ja, kan u dit toelichten ?

6) Hoeveel zelfstandigen in het totaal hebben deze bescherming laten vastleggen via de notaris? Kunt u dit cijfer desgevallend opdelen naar zelfstandigen in bijberoep (mogelijk sinds 2013), zelfstandigen en gepensioneerden die bijklussen ?

7) Welke andere beleidsmaatregelen acht u, in samenspraak met de gewesten, aangewezen om de bescherming van de gezinswoning te verbeteren ? Kunt u dit uitvoerig toelichten ?

Antwoord ontvangen op 19 juli 2017 :

De materie waarover uw vraag handelt, valt buiten mijn bevoegdheidsdomein.

Ik verwijs naar de antwoorden van de ministers van Justitie en van Zelfstandigen, aan wie u de vraag eveneens hebt gesteld.