Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1385

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 14 april 2017

aan de minister van Justitie

Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie

diefstal
ijzerhandel
schrijnwerk
verkoop
automatisering
strijd tegen de misdadigheid

Chronologie

14/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 )
3/11/2017 Rappel
9/1/2018 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1384

Vraag nr. 6-1385 d.d. 14 april 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wat betreft het transversaal karakter: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een interministeriŽle conferentie, waarop ook de politionele en justitiŽle spelers aanwezig waren. Het betreft aldus een transversale Gewestaangelegenheid waarbij de rol van de gewesten vooral ligt in het preventieve luik.

Op diverse internetsites die zich specifiek op ons land richten (zie link als bijlage bij deze vraag ) wordt reclame gemaakt voor automatische lockpicks. Het betreft apparaten die zeer snel ongeveer alle sloten kunnen openbreken. De gewesten en de lokale overheden zetten zich zwaar in wat betreft inbraakpreventie, maar het spreekt voor zich dat de vrije verkoop van deze toestellen via een eenvoudige muisklik hiermee niet spoort.

Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de volgende aanvullende vragen:

1) Kan u aangeven of de verkoop van dergelijke automatische lockpicks en andere apparaten die eenvoudig en snel sloten van woningen en vervoersmiddelen kunnen openbreken problematisch zijn in het licht van de inspanningen die dagdagelijks geleverd worden in de strijd tegen inbrekers?

2) Worden dergelijke toestellen op het terrein door inbrekers gebruikt en treffen de politiediensten dikwijls dergelijk materiaal aan wanneer zij inbrekers vatten?

3) Bent u bereid op te treden tegen de websites die zich tot ons land richten en dergelijke inbrekersapparatuur te koop aanbieden en beschikt u hiervoor over voldoende wettelijke instrumenten?

4) Hoe rijmt u verkoop op internet van dit soort apparaten met de diverse overheidscampagnes voor inbraakpreventie, die burgers juist moet wapenen tegen inbrekers?

5) Bent u bereid de vrije verkoop van dit soort apparaten voor inbrekers te stoppen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord ontvangen op 9 januari 2018 :

1) De federale politie beschikt niet over cijfergegevens met betrekking tot het gebruik van automatische « lockpicks » en andere toestellen die eenvoudig en snel sloten kunnen openen.

Op basis van de informatie die door de terreineenheden werd overgemaakt aan de centrale diensten, geeft de federale politie aan dat er daders en dadergroepen zijn die hiervan gebruik maken.

Anderzijds wordt er op gewezen dat dergelijke apparaten ook legitiem gebruikt worden door slotenmakers.

2) De federale politie (in casu de dienst DJSOC/Diefstallen) houdt geen cijfers bij van de ontdekking van dergelijke mechanische hulpmiddelen en apparaten. Ze worden ook niet als dusdanig geregistreerd in de ANG (Algemene Nationale Gegevensbank).

Gebaseerd op de informatie die de eenheden op het terrein aan de centrale dienst DJSOC/Diefstallen van de federale politie overmaakt, kan worden geconcludeerd dat dergelijke toestellen inderdaad van tijd tot tijd ontdekt worden. Zonder exact te kunnen kwantificeren, kan ervan worden uitgegaan dat deze toestellen zeker worden gebruikt door geroutineerde inbrekers en dat dit gebruik hen efficiënter maakt in hun criminele activiteiten.

3) Momenteel beschikken magistraten reeds over de nodige rechtsmiddelen om te beslissen om de toegang te blokkeren tot websites die als illegaal beschouwde inhoud bevatten.

Bij het ontdekken van een internetsite met als illegaal beschouwde inhoud dient in de eerste plaats bepaald te worden wat de geografische ligging is van de servers waar de gegevens zijn opgeslagen. Bevindt de server zich in België, dan zal onmiddellijk tot een feitelijke inbeslagneming van de server of het wissen van de gegevens op basis van artikel 39bis van het Wetboek van strafvordering kunnen worden overgegaan. Situeert de server zich in het buitenland, dan dient het databeslag te gebeuren in samenwerking met de bevoegde diensten in die betrokken landen.

De procedure om de toegang te blokkeren tot websites is een complex gegeven, vooral als het gaat om websites die gehost worden in het buitenland.

In deze context dient ook de vraag te worden gesteld of toestellen als « lockpicking sets » beschouwd kunnen worden als illegale voorwerpen. Deze toestellen worden namelijk ook beroepsmatig gebruikt door slotenmakers, garagisten, enz., om burgers die zich buitengesloten hebben uit hun woning of wagen, te goeder trouw te helpen om sloten te openen.

Een mogelijkheid bestaat wel in de aanpak van het onrechtmatig gebruik van deze toestellen, met name het – zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar of gebruiker – openen van een slot.

Volgens artikel 487, eerste lid, van het Strafwetboek worden als « valse sleutels » genoemd : « alle haken, opstekers, lopers, nagebootste, nagemaakte of vervalste sleutels. ».

Op het vlak van de strafbaarstelling kan het onrechtmatig gebruik van « lockpicking sets gelijkgesteld worden aan het gebruik van valse sleutels ».

4) & 5) Er wordt verwezen naar de minister van Binnenlandse Zaken, gelet op diens bevoegdheid ter zake van criminaliteitspreventie.