Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1381

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 14 april 2017

aan de minister van Justitie

Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat

gedetineerde
terrorisme
extremisme
religieus conservatisme
strafgevangenis
mobiele telefoon
gevangenispersoneel

Chronologie

14/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 )
3/11/2017 Rappel
5/4/2018 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1380
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2120

Vraag nr. 6-1381 d.d. 14 april 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 6-1005 en uw uitgebreid antwoord op mijn vragen. U gaf aan dat er inderdaad reeds smartphones werden teruggevonden in de inrichtingen waar verdachten van en/of veroordeelden wegens terroristische feiten verblijven. Momenteel zouden naar uw aangeven nieuwe instructies en nieuwe detectieapparatuur worden ge´nstalleerd.

U kon nog geen cijfers geven wat betreft in beslag genomen gsm-toestellen tijdens sweepings voor 2016.

Er waren geen sweepings in de Franstalige gevangenissen wegens personeelstekorten in 2015, aldus uw eerder antwoord.

In Nederland sloeg het personeel onlangs alarm wegens de gesmokkelde mobieltjes en wapens. Hun veiligheid komt immers eveneens in het gedrang. Enkele personeelsleden bleken gsm's te hebben binnengesmokkeld, wat het leven van hun collega's in gevaar bracht. Cipiers die gsm's binnensmokkelen zijn luidens de vigerende rechtspraak strafbaar en wel wegens passieve ambtelijke omkoping.

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraag: in het Vlaams regeerakkoord wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering en is er sprake van 'het oprichten van een cel met experten uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en te remediŰren, met ÚÚn centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden. De co÷rdinatie van deze cel ligt bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vooral wat betreft de proactieve aanpak en de handhaving vervult de federale overheid een sleutelrol. In de toekomst zal ook een federale ambtenaar van de FOD Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale Gewestaangelegenheid. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de volgende aanvullende vragen:

1) Kan de minister aangeven en dit op jaarbasis voor 2016 hoeveel maal een illegale gsm werd aangetroffen bij gevangenissen? Zo neen, beschikt hij over andere cijfers of gegevens die een indicatie kunnen geven over het al of niet toegenomen illegaal gebruik van gsm-toestellen in gevangenissen? Zo ja, kan de minister de algemene tendens bespreken?

2) Werden er ook sweepings in Franstalige gevangenissen gehouden? Hoeveel en wat waren de resultaten?

3) U gaf aan dat vanaf 2017 de meeste penitentiaire inrichtingen over eigen mobiele detectieapparatuur zouden beschikken en zelf controles zouden organiseren. Kan u aangeven hoeveel gevangenissen op het totaal reeds beschikken over een detectiesysteem en kan u aangeven tegen wanneer alle gevangenissen over dergelijke detectie of blokkeringsmechanismen zullen beschikken?

4) Zijn heden detectiesystemen ge´nstalleerd in alle gevangenissen waar veroordeelde terroristen verblijven? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke waren de resultaten?

5) Klopt de vaststelling dat het illegaal gebruik van smartphones eveneens exponentieel toeneemt? Kan u dit concreet toelichten aan de hand van cijfers?

6) U gaf aan dat er inderdaad reeds smartphones werden teruggevonden in de inrichtingen waar verdachten van en/of veroordeelden wegens terroristische feiten verblijven. Kan u aangeven om hoeveel toestellen het gaat en werden er nog aangetroffen sinds de installatie van detectiesystemen? Zo neen, wil dit dan zeggen dat deze toestellen niet geregistreerd en achteraf gecontroleerd worden? Zo ja, hoe wordt dit vermeden naar de toekomst toe?

7) Heeft de minister en dan in het bijzonder de veiligheidsdiensten kennis genomen van eventuele communicatie vanwege gedetineerde terroristen op specifieke versleutelde discussiefora? Kan dit uitvoerig worden toegelicht?

8) Kan u aangeven hoeveel personeelsleden van penitentiaire instellingen op jaarbasis de laatste drie jaar werden vervolgd wegens het binnensmokkelen van gsm's of smartphones alsook daadwerkelijk veroordeeld voor passieve ambtelijke omkoping? Kan u deze cijfers duiden?