Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1378

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 14 april 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Oproepen tot het bevrijden van gedetineerden - Handhaving - Veiligheid van de Staat

terrorisme
extremisme
gedetineerde
financiering
religieus conservatisme
staatsveiligheid

Chronologie

14/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 )
3/11/2017 Rappel
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1379
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2118

Vraag nr. 6-1378 d.d. 14 april 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen nrs. 6-822 en 6-1161 betreffende de ondertussen ontbonden vzw Sanabil en uw uitgebreide antwoorden op mijn vragen.

Nu weten we dat diverse ondersteuningsnetwerken en sympathisantenbewegingen van veroordeelde terroristen via brieven, literatuur en giften met hen in contact staan. De Franse vzw Sanabil waarvan ondertussen geweten is dat zij zich schuldig maakten aan bekeringsdrang en het verheerlijken van terrorisme verzond aldus briefwisseling met minsten 20 gedetineerden in ons land, waarvan sommigen meerdere keren. Deze vzw richt zich actief tot voor terrorisme veroordeelde gedetineerden. Naast zogenaamde "religieuze bijstand" stelt deze organisatie giften ter beschikking van de veroordeelden en hun familie en dit onder de vorm van geld, kleren en religieuze Salafistische lectuur. De organisatie had 750 leden vanuit 11 landen.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft per Decreet deze vzw laten ontbinden. De bestuurders van de vzw hebben huisarrest gekregen.

Uit uw antwoord op mijn vraag nr. 6-1161 blijkt er een specifiek ondersteuningsnetwerk te bestaan voor de SyriŽronselaar en zelfverklaarde prediker Fouad Belkacem (Free Abu Imran). Een bezoek aan de website van dit netwerk is veelzeggend. Zo worden regelmatig in magazine vorm allerlei traktaten gepubliceerd. Als bijlage bij deze vraag vindt u een link terug die verwijst naar een recente publicatie . Hierin wordt expliciet op p. 3 opgeroepen tot en ik citeer: "het bevrijden van de (moslim)gedetineerden uit de kruisvaardersgevangenissen".

Het expliciet oproepen tot het bevrijden van veroordeelde terroristen uit de gevangenis is me dunkt reden genoeg om deze website(s) te blokkeren en de auteurs achter deze website(s) in kaart te brengen en voor het gerecht te dagen.

Wat betreft transversaal karakter van deze vraag: in het Vlaams regeerakkoord wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering en is er sprake van 'het oprichten van een cel met experten uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en te remediŽren, met ťťn centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden. De coŲrdinatie van deze cel ligt bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vooral voor wat betreft de proactieve aanpak en de handhaving vervult de federale overheid een sleutelrol. In de toekomst zal ook een federale ambtenaar van de FOD Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale Gewestaangelegenheid. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de volgende aanvullende vragen:

1) Kan u aangeven met hoeveel veroordeelde terroristen en/of hun familieleden het steunnetwerk "Free Abu Imran" in contact stonden en staat? Op welke wijze verlopen deze contacten? Kan u dit toelichten?

2) Heeft u weet van gevangenisbezoeken van leden van ondersteuningsorganisaties van veroordeelde terroristen zoals Free Abu Imran, Sanabil of andere ondersteuningsnetwerken?

3) Zijn er erkende moskeeŽn die giften doen of contact zoeken via brief of via het bezoekrecht die specifiek gericht zijn aan gedetineerden die veroordeeld werden wegens terrorisme? Zo ja, dewelke en klopt mijn informatie als zouden er ook salafistische moskeeŽn en organisaties tussen zitten? Hoe gaat u hiermee om?

4) Zijn er niet-erkende moskeeŽn of groeperingen uit het buitenland die giften doen, contact zoeken via brief of via het bezoekrecht die specifiek gericht zijn aan gedetineerden die veroordeeld werden wegens terrorisme? Zo ja, dewelke en klopt mijn informatie als zouden er ook salafistische moskeeŽn en organisaties tussen zitten? Hoe gaat u hiermee om?

5) Hoe reageert u op oproepen van websites die worden opgezet door ondersteuningsnetwerken en "sympathisanten" van veroordeelde terroristen die openlijk oproepen tot het bevrijden van deze gedetineerden? Welke stappen kunnen hiertegen worden ondernomen op basis van welke artikelen en welke stappen werden tot op heden ondernomen tegen dergelijke websites en de achterliggende organisaties? Kan u dit gedetailleerd toelichten en werd dit reeds toegepast?