Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1008

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 12 juli 2016

aan de minister van Justitie

Irreguliere migranten - Jihadistische netwerken - Huisjesmelkerij - Link - Strijd - Overleg met de Gewesten

illegale migratie
terrorisme
extremisme
huisjesmelker

Chronologie

12/7/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 )
8/3/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1007

Vraag nr. 6-1008 d.d. 12 juli 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Dr. Jasper de Bie van de faculteit Rechtsgeleerdheid te Leiden schreef een bijzonder relevant proefschrift betreffende de werking van jihadistische netwerken.

Het onderzoek van de Bie wijst op de oververtegenwoordiging van irreguliere migranten in jihadistische netwerken in Nederland. De analyse toont aan dat de netwerken aantrekkelijk zijn omdat ze oplossingen bieden voor de " problemen " van de irreguliere migranten. Zo wordt huisvesting gedeeld en worden bepaalde criminele diensten aangeboden zoals paspoortvervalsing, winkeldiefstal en woninginbraak.

De irreguliere migranten die zich aansluiten bij deze netwerken worden vooral ingeschakeld voor het uitvoeren van criminele handelingen en niet zozeer ideologische activiteiten.

Transversaal karakter van de vraag : de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een InterministeriŽle Conferentie, waarop ook de politionele en justitiŽle spelers aanwezig waren. Het fenomeen van de strijd tegen het terrorisme en de radicalisering is ťťn van de grote prioriteiten. Deze vraag is een transversale gemeenschapsaangelegenheid betreffende de strijd tegen radicalisering en de deradicalisering.

Ik had dan ook graag een antwoord gekregen op de volgende vragen :

1) Kan u meedelen in hoeverre dit ook in BelgiŽ het geval is ? Is er ook bij ons sprake van een oververtegenwoordiging van irreguliere migranten in jihadistische netwerken en dan meer specifiek in het leveren van criminele hand- en spandiensten ? Kan u dit cijfermatig illustreren ? Om hoeveel mensen gaat het op totaalbasis in deze netwerken ?

2) Dit legt de link naar huisjesmelkerij daar het kunnen aanbieden van huisvesting aan irreguliere migranten een aantrekkingspool vormt voor jihadistische netwerken ten aanzien van irreguliere migranten. Kan u in het bijzonder meedelen in hoeverre dit element wordt meegenomen in de inzet tegen jihadistische netwerken ?

3) Kan u meedelen hoe u beleidsmatig huisjesmelkerij benadert en is er hieromtrent overleg met de Gewesten en dan in het bijzonder in de sociologisch achtergestelde gemeenten ?

4) Kan u meedelen of er hieromtrent systematisch overleg is met de Gewesten en zo ja, welke resultaten vloeiden hieruit voort ? Zo neen, waarom niet ?

5) Zijn er voldoende wetgevende instrumenten voorhanden om huisjesmelkerij aan te pakken ? Kan u toelichten ?

6) Kan u voor elk van de laatste drie jaar meedelen hoeveel mensen werden veroordeeld voor huisjesmelkerij ? Hoe verklaart u deze cijfers ?

Antwoord ontvangen op 8 maart 2017 :

1) tot 4) Er wordt verwezen naar het antwoord dat de minister van Binnenlandse Zaken heeft gegeven op vraag nr. 6-1007, eveneens gesteld door de geachte senator.
5) Oorspronkelijk werd huisjesmelkerij gezien als een bijzondere vorm van mensenhandel. Sinds de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel, en tegen praktijken van huisjesmelkers wordt huisjesmelkerij als autonoom misdrijf vervolgd op basis van de artikelen 433decies tot 433quinquiesdecies van het Strafwetboek. Gelet op de kwetsbaarheid kunnen slachtoffers van huisjesmelkerij echter ook slachtoffer zijn van mensenhandel en omgekeerd. In de nieuwe COL 01/15 inzake het opsporings – en vervolgingsbeleid inzake mensenhandel werd dan ook aan de referentiemagistraten mensenhandel gevraagd aandacht te besteden aan het misdrijf mensenhandel bij het vaststellen van het misdrijf huisjesmelkerij. Wat betreft de andere wetgevende instrumenten moet verwezen worden naar de maatregelen genomen door de Gewesten.

  1. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van het aantal veroordelingen inzake huisjesmelkerij. Dit geeft slechts een gedeeltelijk beeld van de aanpak inzake huisjesmelkerij. Daarnaast moet er verwezen worden naar de maatregelen die genomen kunnen worden door de wooninspectie. Deze diensten vallen echter onder de bevoegdheid van de Gewesten.Bijlage 1 : aantal veroordelingen inzake huisjesmelkerij (art.433decies)

Annexe 1 : nombre de condamnations en matière d’infraction de marchands de sommeil (art. 433decies) 

 

2013

2014

2015

Aantal veroordelingen inzake huisjesmelkerij (art. 433decies) / Nombre de condamnations en matière d’infraction de marchands de sommeil (art. 433decies)        

21

14

22

Bron: Dienst voor het Strafrechtelijk beleid, extractie 16 maart 2016

Source : Service de la Politique criminelle, extraction du 16 mars 2016