Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9974

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 2 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Ziekenfondsen - Toplui - Verloning - Regelgeving - Overzicht - Loonlimiet

ziekteverzekering
ondernemingsdirecteur
loon
Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Chronologie

2/10/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-9974 d.d. 2 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als verkozenen van het volk moeten volksvertegenwoordigers en senatoren waken over een goede besteding van het belastinggeld. De werking van de ziekenfondsen wordt ondersteund door de federale overheid, dus met belastinggeld. Graag kreeg ik, in het kader van de transparantie, een antwoord op volgende vragen.

1) Bestaat er een regelgeving die de verloning van toplui (directieleden, bestuursleden) bij de verschillende ziekenfondsen regelt en/of vastlegt? Zijn er bepaalde vorken waarbinnen deze verloning moet worden toegekend? Zo ja, kan u hiervan een overzicht geven?

2) Kan u een overzicht geven van de jaarlijkse verloning van alle toplui (directie- en bestuursleden) van de verschillende landsbonden van ziekenfondsen, van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en van de Kas der Geneeskundige Verzorging van de NMBS Holding in dit land?

3) Zal, in het licht van de loonlimiet van 290 000 euro bruto per jaar die de regering heeft vastgelegd voor overheidsmanagers, de verloning van toplui bij de verschillende ziekenfondsen ook worden geplafonneerd tot een bepaald brutobedrag per jaar? Zo ja, welke stappen werden daarvoor reeds gezet?