Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8953

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 3 mei 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Valse politieagenten - Diefstallen - Overzicht - Preventie - Wetsontwerp verbod op verkoop oude uniformen

politie
gemeentepolitie
fraude
diefstal
kledingstuk
identiteitsdiefstal
officiŽle statistiek

Chronologie

3/5/2013 Verzending vraag
25/6/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8954

Vraag nr. 5-8953 d.d. 3 mei 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds enige tijd proberen dieven hun slachtoffers meer en meer om de tuin te leiden door zich voor te doen als politieagenten. In een nepuniform of een oud uniform raken ze bij goedgelovige mensen over de vloer. Hun slachtoffers zijn meestal bejaarde alleenstaande personen. De buit is meestal zeer groot en kan zelfs oplopen tot alle spaarcenten.

In een eerder antwoord stelde de minister van Binnenlandse Zaken (stuk nr. 5- 5003): "Mijn diensten ontwikkelen momenteel, samen met de politie, een actieplan uit om het probleem van overvallen door nepagenten op korte, middellange en lange termijn aan te pakken. Eerst gebeurt er een analyse. Zodra de resultaten daarvan bekend zijn, komt er een sensibiliseringsactie via de lokale overheden en de openbare diensten. In de strijd tegen het fenomeen van de nepagenten was er onlangs nog een bewustmakingscampagne van de federale politie. Er zal ook een steekkaart worden opgesteld met alle preventieve aanbevelingen, vooral gericht naar oudere mensen."

Ook gaf ze in 2011 aan dat de federale politie werkt aan een ontwerp van wettekst om het verkopen van politie-uniformen strafbaar te maken.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende vragen voorgelegd aan de minister:

1) Kan de minister toelichten hoeveel diefstallen op jaarbasis worden gepleegd door personen die zich voordoen als politieagent(en)? Kan ze dat cijfermatig toelichten voor de drie voorbije jaren? Worden bepaalde regio's meer getroffen dan andere?

2) Kan de minister aangeven hoeveel personen op jaarbasis de voorgaande drie jaren werden opgepakt voor diefstal met valse titeldracht, in casu zich voordoen als politieagent? Betreft het bendes die hierin specialiseren? Kan ze tevens aangeven hoeveel verdachten hiervoor werden veroordeeld?

3) In bepaalde politiezones waarschuwt men potentiŽle slachtoffers, zoals senioren, voor valse agenten. Wordt dat systematisch gedaan? Zo ja, kan ze dat toelichten? Zo neen, waarom niet?

4) Kan de minister in het licht van de nieuwe cijfers aangeven in hoeverre het actieplan dat in 2011 werd uitgewerkt, vruchten afwerpt? Wat werd concreet gedaan en welke maatregelen waren succesvol?

5) Kan ze de stand van zaken toelichten betreffende het aangekondigde wetsontwerp inzake het strafbaar stellen van de doorverkoop van politie-uniformen? Hoever staat het wetsontwerp? Wat is de inhoud ervan?

Antwoord ontvangen op 25 juni 2013 :

1. De tabel 1 hierbij bevat het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake “Nepagenten”, zoals geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) op basis van de processen-verbaal.

Het betreft hier alle misdrijven waarbij de dader zich valselijk voordoet als zijnde politieagent om alzo zijn slag te slaan en niet enkel feiten van inbraak of diefstal, zoals in de vraag geformuleerd wordt.

Deze gegevens worden weergegeven op het niveau van de gewesten voor de periode 2010 - 2011, alsook voor de eerste drie trimesters van 2012 en zijn opgemaakt op basis van de databankafsluiting van 25 januari 2013.

2. In tabel 2 worden het aantal door de politie geregistreerde verdachten inzake “Nepagenten” weergegeven, zoals geregistreerd in de ANG op gewestelijk niveau voor de jaren 2010, 2011 en de eerste negen maanden van 2012 (databankafsluiting: 25 januari 2013).

De ANG doet geen uitspraak over het al dan niet schuldig karakter van de verdachte.

3. Mijn diensten hebben geen zicht op het aantal politiezones dat systematisch bepaalde categorieën van potentiële slachtoffers verwittigt voor valse agenten.

4. De campagne van 2012 was gericht op de aanpak van diefstal met list, met een focus op de nepagenten. Deze campagne was gericht naar enerzijds intermediairen - lokale politiediensten, preventiediensten en organisaties van en voor senioren - en anderzijds senioren.

Voor intermediairen werd het volgende aanbod uitgewerkt:

Voor senioren werden de volgende instrumenten uitgewerkt:

Alle intermediairen werden via onze communicatiekanalen op de hoogte gebracht van de campagne die uitgebreid aan bod kwam in de nationale media.

De intermediairen maken gretig gebruik van dit aanbod. Hun interesse naar deze campagne is nog altijd actueel. Zij zijn tevreden over de campagne en krijgen ook van de senioren positieve feedback.

5. De bepalingen betreffende de bescherming van het uniform van de geïntegreerde politie maken deel uit van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen.

Tabel 1: het aantal door de politiediensten geregistreerde feiten inzake “Nepagenten”, zoals geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank op basis van de processen-verbaal.

Nepagenten

 

2010

2011

2012

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

158

150

134

Vlaams Gewest

149

113

960

Waals Gewest

248

255

378

Totaal:

555

518

1.472

Tabel 2: het aantal door de politie geregistreerde verdachten inzake “Nepagenten”, zoals geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank op basis van de processen-verbaal.

Nepagenten

 

2010

2011

2012

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

95

76

55

Vlaams Gewest

197

142

94

Waals Gewest

363

376

252

Totaal:

655

594

401