Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8194

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 19 februari 2013

aan de minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Railtime.be - Vertragingen - Redenen - Correcte informatie van de reizigers

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
reizigersvervoer
vervoersduur
consumentenvoorlichting

Chronologie

19/2/2013 Verzending vraag
11/7/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8194 d.d. 19 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Via de website www.railtime.be kunnen reizigers het treinverkeer in realtime opvolgen, zodat ze eventuele vertragingen tijdig kunnen inschatten. Ondanks enkele haperingen blijkt het systeem redelijk betrouwbaar en correct te zijn. Veel reizigers maken ook gebruik van de website om de juiste gegevens voor hun "compensatieformulier herhaaldelijke vertragingen" te kunnen raadplegen. Bij de meeste vertragingen wordt ook de reden van de vertraging opgegeven.

Het blijkt echter dat die informatie veel minder accuraat is. "Beheer van het verkeer" en "reizigersdrukte" worden vaak als reden opgegeven, terwijl de reizigers duidelijk andere oorzaken konden vaststellen en door de treinbegeleider kregen meegedeeld. Dat een breuk in de bovenleiding of het voorbijrijden van een station onder "beheer van het verkeer" wordt gecatalogiseerd is geen toonbeeld van correcte informatie. "Reizigersdrukte" opgeven als reden voor de vertraging, wanneer de trein bestaat uit één stel type "break" in plaats van acht rijtuigen M6 is zelfs cynisch te noemen.

Graag kreeg ik dan ook van de minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoe vaak gaf Railtime in 2012 "reizigersdrukte" of "beheer van het verkeer" weer als oorzaak van vertragingen? Hoe staat dit in verhouding met het totale aantal vertragingen en is een evolutie merkbaar ten opzichte van 2011?

2) Hoe komt het dat de correcte reden van een vertraging vaak niet wordt weergegeven op Railtime? Zijn hiervoor oorzaken bekend?

3) Is de minister van oordeel dat correcte informatie voor de reizigers prioritair is? Zo ja, welke maatregelen zullen worden ondernomen om de correcte oorzaak van vertragingen aan de reizigers mee te delen?

Antwoord ontvangen op 11 juli 2013 :

Als antwoord op de vragen van het geachte lid deelt de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-groep de volgende elementen mee:

1. De RailTime-website heeft een archief van zeven kalenderdagen. Het is niet mogelijk verder in het verleden op te zoeken.

2. De wettigingen van de vertragingen in RailTime worden automatisch berekend volgens een algoritme en onder een codevorm ingevoerd door de seinposten en Traffic Control. Vervolgens wordt de gecodeerde wettiging van de vertraging omgezet in leesbare taal.

Zo dekt de reden “Beheer van het Verkeer”:

Reizigersbeweging kan betekenen:

Het is niet mogelijk om elke reden individueel te vertalen naar “gewone” taal of om de oorspronkelijke reden “an sich” weer te geven. De klanten zouden het jargon niet begrijpen.

3. Correcte informatie is inderdaad prioritair en alle medewerkers van zowel Traffic Control als de seinhuizen worden permanent gesensibiliseerd om vertragingen zo snel en correct mogelijk te wettigen.

Sommige redenen kunnen echter enkel verantwoord worden door de spooroperator. Deze heeft een maand de tijd om de aan hen toegewezen vertragingen te onderzoeken of te betwisten. Omdat deze redenen nog niet bekend zijn kunnen deze bijgevolg niet aan de klanten meegedeeld worden.