Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7415

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Goudvoorraad - Controle - Duitsland

goud
Duitsland
centrale bank
schatkist
deviezenreserve

Chronologie

27/11/2012 Verzending vraag
21/12/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-7415 d.d. 27 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Duitse Bundesbank gaat zijn buitenlandse goudvoorraad, om en bij de 3†400 ton, natellen. De nationale bank van onze oosterburen geeft daarmee gevolg aan de vraag van het Bundesrechnungshof, een soort financiŽle toezichthouder in Duitsland, om te controleren of het goud dat in het buitenland ligt opgeslagen, nog wel compleet is.

De Bundesbank is volgens het Bundesrechnungshof te afhankelijk geworden van de informatie die de Franse, Britse en Amerikaanse centrale banken over de goudvoorraad doorgeven, en wil hem laten controleren op echtheid en gewicht.

Hierover de volgende vragen:

1) Wat is momenteel de omvang en de waarde van de Belgische goudvoorraad?

2) Hoe beoordeelt de geachte minister de plotse achterdocht van de Duitse Centrale Bank? Heeft hij indicaties dat hier redenen toe zouden zijn?

3) Op welke wijze wordt de Belgische goudvoorraad opgeslagen? Wordt alles in BelgiŽ opgeslagen en op welke locaties? Gebeurt de opslag volledig door de Nationale Bank of ook door private instellingen? Wie is verantwoordelijk voor de opslag, de controle en het beheer van de goudvoorraad?

4) Bevindt een deel van onze goudvoorraad zich in het buitenland? Zo ja, kan de geachte minister hiervan een overzicht geven? Kan hij me waarborgen dat het goud ook echt op die locaties ligt? Plant hij in navolging van Duitsland om ook voor de Belgische goudvoorraad een controle uit te voeren? Zal hij het verloop van het onderzoek door de Duitse Bundesbank en het resultaat ervan nauwlettend volgen?

5) Op welke waarborgen en schadeloosstellingen kan de Belgische staat zich beroepen indien het Belgische goud op sommige locaties niet zou worden aangetroffen?

6) Ligt de goudvoorraad van de Duitse Bundesbank ook gedeeltelijk in BelgiŽ? Zo ja, hoe groot is hij en wat is hij waard? Wordt dat goud door de Nationale Bank bijgehouden? Is BelgiŽ bereid zijn volledige medewerking te verlenen aan de controle en telling van het Duitse goud in BelgiŽ? Beschouwt de geachte minister het initiatief als een uiting van wantrouwen van de Duitse overheden?

Antwoord ontvangen op 21 december 2012 :

1) Volgens de laatste door de Nationale Bank van België gepubliceerde cijfers, bedraagt de Belgische goudvoorraad, die door haar wordt beheerd, 227,5 ton per 31 december 2011. De marktwaarde per 31 december 2011 bedraagt 8,9 miljard euro.

2) De beslissing van de Duitse Bundesbank om een deel van de in het buitenland opgeslagen goudvoorraad te hertellen, geeft gevolg aan een aanbeveling van het Duitse Bundesrechnungshof (Rekenhof). Blijkens berichten in de media zou deze aanbeveling er met name zijn gekomen onder druk van een Duitse burgerbeweging die de echtheid van officiële data betwist, in het bijzonder inzake goud.

De beslissing van de Duitse centrale bank betekent echter geenszins dat zij zelf enige achterdocht zou koesteren met betrekking tot de fysieke integriteit van de Duitse goudvoorraad. De Bundesbank heeft integendeel een persbericht verspreid, waarin zij bevestigt dat het in het buitenland bewaarde goud, overeenkomstig de tussen centrale banken gangbare standaarden en praktijken, wordt opgeslagen en dat er geen redenen zijn om te twijfelen aan de integriteit en de reputatie van de buitenlandse bewaarnemers, noch aan de veiligheid van en de eigendomsaanspraken op de Duitse goudvoorraad.

3.4.5) Naast een beperkte hoeveelheid die wordt opgeslagen in de Nationale Bank van België, wordt het Belgische goud aangehouden bij de Bank of England, de Bank of Canada en de Bank voor Internationale Betalingen (in Bazel). Zonder in detail te treden over de precieze hoeveelheid goud die bij elk van deze instellingen wordt bewaard, kan ik u meedelen dat het grootste gedeelte zich bij de Bank of England bevindt. De betreffende instellingen rapporteren periodiek in detail aan de Nationale Bank over de bij hen aangehouden goudvoorraad.

De Bank of England, de Bank of Canada en de Bank voor Internationale Betalingen zijn publieke instellingen van wie de goede reputatie en de integriteit buiten kijf staan, met name inzake de opslag, de controle en het aanhouden van de goudvoorraad van andere landen. Het in het buitenland bewaarde Belgische goud wordt er opgeslagen overeenkomstig de tussen centrale banken gangbare standaarden en praktijken en er zijn geen redenen om aan te nemen dat de Belgische goudvoorraad er niet effectief zou zijn opgeslagen. Er is geen controle gepland zoals de Duitse Bundesbank zal uitvoeren.

6) De Duitse Bundesbank bewaart geen goud in België.