Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6744

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 13 juli 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Gewezen dwangarbeiders in Duitsland - Nazislachtoffers - Vrijstelling van Duitse belasting op de pensioenen - Administratieve stappen - Bezwaren - Mededeling per brief - Algemene Directie Oorlogsslachtoffers

oorlogsslachtoffer
Duitsland
belastingontheffing
belasting van natuurlijke personen
vergoedingspensioen
gedeporteerde

Chronologie

13/7/2012 Verzending vraag
6/9/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-6744 d.d. 13 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ingevolge de overzending aan de Duitse administratie van een door de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers opgestelde lijst van de door BelgiŽ erkende gedeporteerden voor de verplichte arbeidsdienst heeft de Duitse administratie laten weten dat een vrijstelling van Duitse belasting wordt verleend aan alle erkende slachtoffers van de nationaal-socialistische vervolging en aan de door BelgiŽ erkende gedeporteerden in de zin van de wet van 7†juli 1953.

Die personen worden dus vrijgesteld van belasting in Duitsland op hun pensioen van dwangarbeider.

Die vrijstelling wordt evenwel niet automatisch toegekend. Personen die menen aanspraak te kunnen maken op een vrijstelling moeten daartoe een bezwaarschrift indienen bij het Finanzamt Neubrandenburg in Duitsland.

Een voorbeeld van bezwaarschrift is te hunner beschikking op de website van de FOD FinanciŽn.

Personen die willen weten of ze voorkomen op de lijst van door BelgiŽ erkende gedeporteerden dienen contact op te nemen met de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers bij de FOD Sociale Zekerheid.

Voor vragen over het statuut van ďvervolgde door het nationaal-socialistische regimeĒ dienen de betrokkenen contact op te nemen met de Duitse Ambassade in Brussel.

Aangezien de meeste betrokkenen al op gevorderde leeftijd zijn en weinig vertrouwd zijn met de nieuwe technologieŽn, lijkt het belangrijk ze direct in te lichten.

Mijn vraag aan de minister:

Werden de betrokkenen per brief ingelicht? Zo niet, vreest u niet dat een groot deel van hen de informatie zal missen en niet zal reageren op de door Duitsland opgelegde belasting?

Antwoord ontvangen op 6 september 2013 :

Het antwoord op de vraag van het geachte lid is negatief. 

Mijn Departement heeft in deze zaak geen moeite gespaard om bijstand te verlenen aan de betrokken belastingplichtigen, die geconfronteerd worden met problemen waarvan de oorzaak overigens buiten België ligt. Verder gaan dan de tot hiertoe reeds geleverde inspanningen, zou tot gevolg hebben dat een bepaalde groep personen buitenmatig bevoordeeld wordt. De Federale Overheidsdienst Financiën moet haar missie immers uitvoeren met respect voor het principe van gelijkheid van alle burgers. 

Gezien het grote aantal telefonische oproepen en brieven dat bij de bevoegde diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit in dit verband toekomt, bestaat er geen twijfel over dat de verstrekte informatie het doelpubliek bereikt heeft.