Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6036

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 5 april 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Schriftelijk rijexamen - Taalgebruik - Landstalen - Andere talen

geografische spreiding
beroep in het informatiewezen
rijbewijs
schoolexamen
taalgebruik
vertaling

Chronologie

5/4/2012 Verzending vraag
23/5/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6036 d.d. 5 april 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de staatssecretaris mij meedelen in hoeverre de informatie klopt dat schriftelijke rijexamens kunnen afgelegd worden in andere dan de landstalen? Indien dat het geval is, kan hij mij meedelen in welke talen de rijexamens kunnen worden afgelegd?

Op welke wettelijke gronden is deze mogelijkheid gebaseerd? In hoeverre is het afleggen van rijexamens in andere talen dan de landstalen in overeenstemming met de taalwetgeving en met artikel 30 van de Grondwet?

Hoeveel schriftelijke rijexamens worden jaarlijks afgelegd? (cijfers per provincie)?

Hoeveel examens werden in welke taal afgelegd?

Hoeveel personeel wordt ingeschakeld om de examens te verbeteren?

Antwoord ontvangen op 23 mei 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag:

Er bestaat geen schriftelijk rijexamen. Wel dient elke kandidaat voor het rijbewijs te slagen voor een theoretisch examen in de vorm van een audiovisueel examen door middel van een computer.

Ingevolge artikel 32, §3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs mag een kandidaat die noch het Frans, noch het Nederlands, noch het Duits machtig is het theoretisch examen afleggen, bijgestaan door een tolk die onder de beëdigde vertalers wordt gekozen. Deze examens mogen derwijze georganiseerd worden dat meerdere kandidaten die eenzelfde taal of idioom spreken en verstaan, kunnen samengebracht worden. De retributie voor een theoretisch examen met tolk bedraagt 50 euro, bovenop de retributie van 15 euro voor het theoretisch examen zelf.

De wettelijke basis voor het theoretisch examen is art. 23, §1, 4° van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968. Aangezien het gebruik van de talen tijdens rijexamens niet in deze of een andere wet geregeld wordt, valt dit onder de toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT).

De examencentra voor het rijbewijs zijn diensten in de zin van artikel 1, §1, 2° van de SWT. Die wetten regelen het gebruik van de drie talen: Nederlands, Frans en Duits.

Wat de theoretische examens met een tolk betreft, stelt de Vaste Commissie voor Taaltoezicht in haar advies nr. 38.017 van 13 december 2007 dat het basisprincipe van de SWT, meer bepaald het gebruik van een van de drie landstalen, wordt gerespecteerd en dat dit standpunt niet wordt gewijzigd door de aanwezigheid van een tolk.

Tijdens elk theoretisch examen worden de examenvragen, evenals de mogelijke antwoorden op het scherm weergegeven in één van de drie landstalen. Gedurende de bijzondere sessies met tolk, vertaalt de tolk de vraag en de antwoordmogelijkheden mondeling, waarop de kandidaat het antwoord van zijn keuze dient aan te klikken. Aan het einde van het examen verschijnt het resultaat onmiddellijk op het scherm. Er wordt voor de verbetering van de examens dus geen personeel ingeschakeld.

In 2011 werden in totaal 369 147 theoretische examens afgenomen.

Het aantal examencentra waar dergelijke sessies met tolk kunnen worden georganiseerd, is bij het ministerieel besluit van 20 juni 2007 beperkt tot acht centra: Schaarbeek, Sint-Denijs-Westrem, Deurne, Alken, Couillet, Wandre, Anderlecht en Bree. In deze centra werden in 2011 in totaal 9 744 theoretische examens met tolk afgenomen.

De meest voorkomende talen zijn het Turks (2 141), het Engels (1 441), het Arabisch (1 384), het Pools (679), het Spaans (216), het Russisch (165) en het Chinees (128).

Het aantal theoretische examens met tolk is als volgt opgedeeld per provincie:

Deze cijfers betreffen enkel de theoretische examens voor rijbewijscategorieën A3, A, B en G. Zij stellen een aantal examens voor, niet een aantal kandidaten. Eenzelfde kandidaat kan immers meerdere pogingen ondernemen om te slagen voor het examen.