Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5934

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 20 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Criminaliteit - Rondtrekkende Oost-Europese daderbendes - Cijfers - Beleid - Nationaal Veiligheidsplan

criminaliteit
misdaadbestrijding
diefstal
georganiseerde misdaad
Midden- en Oost-Europa
actieprogramma

Chronologie

20/3/2012 Verzending vraag
16/7/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5935

Vraag nr. 5-5934 d.d. 20 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse Metro kopte op 29 februari: “Oost-Europese bendes stelen op bestelling”. “Het aantal grootschalige winkeldiefstallen door rondreizende Oost-Europese bendes is explosief gegroeid. Dat zeggen Detailhandel Nederland en het ministerie van Justitie. Ze schatten de toename op 10% in twee jaar.”

In Elsevier stelt de Utrechtse criminoloog Dina Siegel deze week dat Europese politici bewust de aard en de omvang van de Oost-Europese misdaad hebben toegedekt in de aanloop naar de toetreding van Oost-Europese landen tot de Europese Unie. Dina Siegel geldt als de Nederlandse deskundige op het gebied van Oost-Europese maffia. "Brussel weigerde het gevaar van de import van misdaad onder ogen te zien", zegt Siegel. Ze meent dat de Oost-Europese samenlevingen sterk zijn gecriminaliseerd en ze stelde een veelzeggend lijstje op met misdaadspecialisaties per nationaliteit.

1) Kan mij het aantal misdrijven worden opgesomd, waar rondtrekkende Oost-Europese misdaadbendes bij betrokken waren, opgesplitst per fenomeen en per jaar sinds 2007?

2) Hoe worden de initiatieven geëvalueerd die eerder werden aangekondigd tegen rondtrekkende daderbendes, onder andere verwijzend naar de eerder aangekondigde actieplannen? Hoever staat het met de maatregelen die onder het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie ter zake werden beloofd?

3) Waar zal de geachte minister op focussen om Oost-Europese misdaadgroepen beter te bestrijden? In het Nationaal Veiligheidsplan wordt gesproken over mogelijke nieuwe programma's in verband met een integrale en geďntegreerde aanpak van deze problematiek, onder andere op het vlak van grenstoezicht.

Antwoord ontvangen op 16 juli 2012 :

1. Hieronder worden de gegevens vermeld inzake de evolutie van criminele fenomenen waarin rondtrekkende daders sterk betrokken zijn. De cijfers geven het totale aantal inbreuken weer, ongeacht het type daders dat het misdrijf heeft gepleegd. Naar schatting zijn rondtrekkende daders voor ongeveer 20 à 40% van de gepleegde inbreuken verantwoordelijk.

De gegevens voor 2011 zijn een prognose op datum van de op 1 april 2012 beschikbare gegevens.


2007

2008

2009

2010

2011

Woninginbraken

57206

58441

64502

63062

68166

Inbraken bedrijven

21816

21586

20681

20778

20256

Ramkraken

217

120

142

150

149

Ladingdiefstallen

127

221

286

300

348

Metaaldiefstallen

3873

3600

1618

3709

5015

Werfdiefstallen

4174

4198

3437

4117

4925

Werfvoertuigen

362

385

371

300

360

Gauwdiefstallen

31503

30831

31755

33385

38626

Winkeldiefstal

18365

19805

22704

24387

23253

Valse agenten

260

360

287

551

516

2. De politiediensten volgen de evoluties op inzake de verschijningsvormen en criminele werkmethodes van rondtrekkende dadergroepen. Na evaluatie worden de politieacties aangepast, en dit in nauw overleg met bestuurlijke en gerechtelijke overheden. Het meest recente actieplan dateert van 28 mei 2010, het werd gepubliceerd onder de vorm van een regeringsverklaring met als titel: “De aanpak van rondtrekkende dadergroeperingen, vernieuwde uitdagingen”.

Dit rapport omvat verschillende maatregelen, ingedeeld volgens de schakels van een veiligheidsketen. Heel wat maatregelen werden geïmplementeerd, of zullen in de nabije toekomst uitwerking verkrijgen, zoals:

3. Het komt er nu op aan om de in het rapport van 2010 genomen maatregelen volledig te implementeren. In het licht van de huidige stijgende criminaliteit, zullen hoe dan ook op korte termijn de controles worden versterkt van juweliers teneinde de heling van gestolen juwelen in woningen te bemoeilijken. Mijn diensten gaan ook na op welke manier we de techno- preventieve werking kunnen aanscherpen naar bepaalde bevolkingsgroepen toe. Bovendien zullen mijn diensten verder het voortouw nemen in een Europees netwerk bestuurlijke aanpak van criminaliteit.

Tot slot verwijs ik eveneens naar de aangekondigde initiatieven van de minister van Justitie met betrekking tot het versterken van de strafuitvoering.