Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5875

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 15 maart 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Wettelijk samenwonen - Samenlevingscontracten - Verklaringen - Evolutie

ongehuwd samenleven
huwelijksrecht
bevolkingsregister
officiŽle statistiek

Chronologie

15/3/2012 Verzending vraag
17/7/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5876

Vraag nr. 5-5875 d.d. 15 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen, zijn wettelijk samenwonend. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming. Via een samenlevingscontract kan een uitgebreide overeenkomst over het wettelijk samenleven worden uitgewerkt. Voor de invoering van het homohuwelijk in 2003 werd vaak een samenlevingscontract opgesteld om het samenleven tussen homoseksuele partners te regelen.

Graag kreeg ik dan ook van de minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel verklaringen van wettelijk samenwonen zijn op dit moment gekend? Hoeveel samenlevingscontracten zijn op dit moment ingeschreven in het bevolkingsregister?

2) Wat is de verhouding tussen het aantal huwelijkscontracten en het aantal samenlevingscontracten? Is hierin een duidelijke evolutie merkbaar?

3) Hoeveel verklaringen van wettelijk samenwonen hebben betrekking op een niet-partner?

4) Hoeveel verklaringen hebben betrekking op een samenleving tussen broers en zussen?

5) Hoeveel verklaringen hebben betrekking op een samenleving tussen ouders en kinderen?

Antwoord ontvangen op 17 juli 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1) Hoeveel verklaringen van wettelijk samenwonen zijn op dit moment gekend? Hoeveel samenlevingscontracten zijn op dit moment ingeschreven in het bevolkingsregister?

Ik wil er vooreerst op wijzen dat in het Rijksregister niet de samenlevingscontracten als dusdanig worden geregistreerd, maar wel het aantal personen dat daarbij is betrokken.

De cijfers zijn gebaseerd op een telling van het aantal individuele dossiers in het Rijksregister van de natuurlijke personen die een informatie met betrekking tot de wettelijke samenwoning in het overeenstemmende informatietype 123 bevatten.

De vermelde cijfers zijn gebaseerd op de gegevens opgeslagen in het Rijksregister van de natuurlijke personen op 5 mei 2012.

De statistieken houden enkel rekening met de personen die op dat ogenblik ingeschreven waren in een Belgische gemeente.

Deze gegevens worden door de gemeenten dagelijks bijgewerkt.

In het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn 344 997 registraties van een verklaring van wettelijke samenwoning opgenomen.

In 9 140 van deze gevallen is de verklaring van wettelijke samenwoning bovendien geregeld door een overeenkomst tussen de partijen die in authentieke vorm wordt verleden voor de notaris.

2) Wat is de verhouding tussen het aantal huwelijkscontracten en het aantal samenlevingscontracten? Is hierin een duidelijke evolutie merkbaar?

De onderrichtingen voor het houden van de bevolkingsregisters voorzien in het opnemen in deze registers van de facultatieve verklaring van het bestaan van een huwelijkscontract of een vermogensrechtelijk contract.

In het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn 49 334 dergelijke contracten geregistreerd.
De opsplitsing ziet er als volgt uit:

Vermogensrechtelijke contracten – 2 948

Huwelijkscontracten – 46 386.

Hierna volgt een overzicht over de laatste vijf jaar van het aantal afgelegde verklaringen van wettelijke samenwoning die nog niet beëindigd zijn, alsmede van het aantal geregistreerde huwelijks- of vermogensrechtelijke contracten.

Jaar

Aantal verklaringen wettelijke samenwoning

Totaal aantal huwelijks-/ vermogensrechtelijke contracten

Huwelijks-contracten

Vermogens-rechtelijke

2007

30.402

4.170

3.975

195

2008

43.312

4.423

4.214

209

2009

51.028

5.036

4.711

325

2010

61.606

5.333

4.834

499

2011

74.929

5.651

5.039

612

3) Hoeveel verklaringen van wettelijk samenwonen hebben betrekking op een niet-partner?

Op basis van het informatiegegeven “samenstelling van het gezin” dat aanwezig was in de betrokken dossiers werd geprobeerd om een aanduiding te geven van de mogelijke verwantschap tussen de personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd.

Deze cijfers moeten met de nodige voorzichtigheid behandeld worden aangezien er bij het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning geen enkel element met betrekking tot de verwantschap tussen de betrokkenen moet worden opgenomen in de bevolkingsregisters.

Er zijn 320 567 personen betrokken bij een wettelijke samenwoning tussen niet verwanten.

4) Hoeveel verklaringen hebben betrekking op een samenleving tussen broers en zussen?

Er zijn 1 611 personen betrokken bij een wettelijke samenwoning tussen broers/zussen.

5) Hoeveel verklaringen hebben betrekking op een samenleving tussen ouders en kinderen?

Er zijn 987 personen betrokken bij een wettelijke samenwoning tussen ouders en kinderen.