Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5607

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 10 februari 2012

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Gezinsherenigingen - Nieuwe reglementering - Evolutie

familiemigratie

Chronologie

10/2/2012 Verzending vraag
8/6/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5607 d.d. 10 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds eind september 2011 zijn de hernieuwde regels rond gezinshereniging van kracht. Belgen en niet-Europeanen die een familielid willen laten overkomen, moeten voortaan kunnen bewijzen dat ze over behoorlijke huisvesting en voldoende bestaansmiddelen (120% van het leefloon) beschikken. Daarnaast kunnen meerderjarige (genaturaliseerde) Belgen hun ouders of grootouders niet meer laten overkomen.

Graag had ik van de geachte staatssecretaris vernomen:

1) Hoeveel mensen werden sedert deze hervormingen in de registers ingeschreven in het kader van de gezinshereniging?

2) Op basis van welk artikel uit de vreemdelingenwet werden zij ingeschreven (artikel 10, artikel 10bis, artikel 40 van de vreemdelingenwet)?

3) Welke was de nationaliteit van :

(a) de personen die recht geven op gezinshereniging (de personen die reeds een verblijfsvergunning hadden)?

(b) de aanvragers van de gezinshereniging (de personen die een verblijfsvergunning aanvragen op basis van een verwantschap met de rechtgevende)?

Antwoord ontvangen op 8 juni 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De Dienst Vreemdelingenzaken is niet in staat de gevraagde inlichtingen te verstrekken omdat er technische problemen zijn bij de overdracht van sommige informaties van het Rijksregister (RR) naar de databank van de Dienst Vreemdelingenzaken (met name inzake IT 202 van het RR dat de reden van het verblijf van de vreemdelingen betreft).