Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4506

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

De houding van Buitenlandse Zaken in de "zaak Simon Leys"

Hongkong
nationaliteit
Belgen in het buitenland
dubbele nationaliteit
ambassade
Australië

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
30/1/2012 Antwoord

Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-351

Vraag nr. 5-4506 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Over de evolutie van de “zaak Simon Leys” zijn onlangs publieke commentaren verschenen waarin de FOD Buitenlandse Zaken rechtstreeks wordt beschuldigd.

Deze zaak is begonnen in december 2006 toen het Belgische Consulaat in Canberra weigerde de paspoorten te vernieuwen van Marc en Louis Ryckmans, de tweelingzonen van Simon Leys, geboren in 1967 in Hongkong uit Belgische ouders.

Na de verwerping van een rechtsvordering ingeleid in november 2007 voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, zijn de gebroeders Ryckmans in hoger beroep gegaan.

Volgens sommige, soms zelfs diplomatieke bronnen zou uw departement een administratieve fout hebben begaan, maar om de eigen ambtenaren te beschermen weigert het dat toe te geven en de fout te herstellen.

Wat is uw stellingname in dit dossier dat de reputatie en geloofwaardigheid van uw departement ernstig kan schaden?

Antwoord ontvangen op 30 januari 2012 :

Toen ik in functie trad als minister van Buitenlandse Zaken, heb ik kennis genomen van het dossier van de tweelingzonen van Simon Leys, Marc en Louis Ryckmans.

Een eerste onderzoek van het dossier laat mij vermoeden dat er wat starheid zou bestaan in het hoofde van de partijen die te maken hebben met onderhavige zaak. Ik wens niettemin te laten opmerken dat de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel het ministerie van Buitenlandse Zaken over de hele lijn in het gelijk heeft gesteld.

Daar de gebroeders Ryckmans hoger beroep tegen deze uitspraak hebben ingesteld, is het gerechtelijk onderzoek nog niet afgelopen. Derhalve acht ik het opportuun de nodige reserve aan de dag te leggen in mijn uitspraken hieromtrent.

Ik wens hierbij toch op te merken dat ik bereid ben om met alle bevoegde instanties elke mogelijke procedure te bekijken, zodat de beide zonen Ryckmans-Leys, momenteel in het bezit van de Australische nationaliteit, de gelegenheid krijgen een procedure in te leiden met het oog op het terugkrijgen van de Belgische nationaliteit