Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4486

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Stalbranden - Aantallen - Aanbevelingen van de brandweerdiensten

brand
officiŽle statistiek
landbouwbedrijfsgebouw
brandbestrijding
dierenbescherming

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
28/3/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-289

Vraag nr. 5-4486 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Begin oktober 2010 kwamen in een varkensstal te Roeselare meer dan tweeduizend biggen en honderden zeugen om het leven in een brand.

Het vuur ontstond achteraan in de stal en breidde zich via de isolatie razendsnel uit.

In september 2010 kwamen bij een brand in het West-Vlaamse Koekelare minstens vijfhonderd varkens om. Die brand werd veroorzaakt door een technisch defect aan een lamp waardoor de dakisolatie vuur vatte.

In augustus 2010 kwamen te Someren ruim tweehonderd varkens om het leven in hun brandende stal omdat de ventilatie niet werkte.

Dat is slechts een greep uit groot onnodig dierenleed in de veeindustrie. Zeer veel dieren komen de laatste tijd bij stalbranden immers om het leven door verstikking vanwege giftige rook en door zware brandwonden. Dieren die een stalbrand overleven, zijn er meestal zo erg aan toe dat de veearts hen nadien moet laten inslapen.

In de stallen zijn vaak geen brandblussers, sprinklerinstallaties, rookmelders, nooduitgangen en brandcompartimenten aanwezig. Wanneer er in een varkens-, koeien- of kippenstal brand uitbreekt, zitten de beesten als ratten in de val. De brandweer zou graag zien dat de stallen in compartimenten worden opgedeeld.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister mij een overzicht bezorgen van het aantal stalbranden in de laatste vijf jaar?

2) Stijgt of daalt het aantal stalbranden in ons land? Graag kreeg ik concrete cijfers, uitgesplitst per provincie.

3) Stijgt of daalt het aantal dieren dat jaarlijks de dood vindt bij een stalbrand? Graag kreeg ik concrete cijfers per diersoort.

4) Heeft de minister al de nodige contacten gelegd om de aanbevelingen van de brandweerdiensten in verband met de brandveiligheid van stallen ten uitvoer te brengen? Wat was het resultaat van die contacten?

Antwoord ontvangen op 28 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. We beschikken niet over het aantal stalbranden in de laatste vijf jaar daar dit gegeven niet in de verslagen geregistreerd wordt. We beschikken soms over het aantal boerderijbranden maar alleen voor enkele provincies.

2. In de volgende tabel vindt u de cijfers die beschikbaar zijn voor de boerderijbranden. Zoals u zal zien, zijn ze zeer beperkt. Ze zijn slechts een kleine indicatie. We kunnen hieruit moeilijk conclusies trekken.

Provincie

2007

2008

2009

Henegouwen

Geen gegevens

23

52

Limburg

50

54

Geen gegevens

Luik

37

67

63

Luxemburg

Geen gegevens

3

8

Vlaams Brabant

Geen gegevens

26

23

3. Het aantal dieren dat jaarlijks de dood vindt door een stalbrand wordt niet door mijn departement statistisch verwerkt. De verzekeringsondernemingen tellen dit ook niet, daar zij het globale risico dekken (niet enkel de dieren).

4 De bijlage 6 bij het koninklijk besluit van 1 maart 2009 voorziet de invoeging van een bijlage 6 in is een nieuwe reglementering inzake brandveiligheid. De juiste benaming van dit besluit is “ het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen”. Deze bijlage 6 legt maatregelen inzake brandveiligheid op in functie van de oppervlakten en de brandbelasting die van het koninklijk besluit is van toepassing zijn industriegebouwen. De op stallen en andere gebouwen in de landbouwsector worden als dusdanig beschouwd. In functie van de oppervlakten en de brandbelasting worden diverse brandveiligheidsmaatregelen opgelegd; De invoering van deze normen zal in de toekomst zorgen voor een vermindering van het aantal dit zal er toe leiden dat er in de toekomst minder stalbranden zullen voorkomen.

Deze nieuwe reglementering normen is zijn alleen van toepassing op nieuwe gebouwen maar kan door de brandweer gehanteerd worden in het kader van een advies voor een exploitatievergunning als regel van goed vakmanschap om een gelijkwaardige brandbeveiliging op te leggen.

Het gaat hier echter niet om specifieke voorschriften voor stallen, maar over algemene voorschriften voor alle industriegebouwen. Sommige van deze algemene voorschriften zijn dan ook niet altijd makkelijk toe te passen in stallen. Er zijn daartoe al enkele afwijkingsaanvragen ingediend om geval per geval gelijkwaardige oplossingen goed te keuren als alternatief. De minister verleent deze afwijkingen (maar er zijn er nog geen afgehandeld voor stallen – wel al ingediend).

Het dient daarbij echter opgemerkt dat de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften in de eerste plaats de veiligheid van personen dienen te verzekeren. Hetgeen echter niet uitsluit dat ook het welzijn van de dieren er wel bij vaart. Het moge ook duidelijk zijn dat Ddierenwelzijn is echter geen bevoegdheid is van de minister van Binnenlandse Zaken en dat enig wetgevend initiatief specifiek voor stallen dus niet binnen onze bevoegdheid valt.