Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4438

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Administratie patrimoniumdocumentatie - Achterstand - Vertraging - Sociale woning

kadaster
huisvesting
toewijzing van een woning

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
26/1/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3893

Vraag nr. 5-4438 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zowel bij de inschrijving voor de huur van een sociale woning in Vlaanderen als bij de toewijzing worden de voorwaarden bevat in de Wooncode en het kaderbesluit sociale huur gecontroleerd. Voor eigendom geldt de voorwaarde dat men geen onroerend goed of grond bestemd voor woningbouw in volle eigendom of volledig vruchtgebruik mag hebben. Voor deze controle wordt gewerkt met verklaringen op eer, die zowel bij inschrijving als bij toewijzing worden gecontroleerd door de administratie patrimoniumdocumentatie in Brussel. Hierover ondervraagd antwoordde de Antwerpse schepen van Wonen recent "dat deze dienst enkele maanden geleden heeft laten weten vertraging te hebben opgelopen."

Kan de geachte minister mij meedelen:

1) Is hij op de hoogte van deze vertraging?

2) Hoe lang bedraagt de vertraging bij de betrokken dienst? Binnen welke termijn krijgt de huisvestingsmaatschappij gemiddeld een antwoord?

3) Wat is de oorzaak van de vertraging?

4) Op welke wijze worden controleaanvragen bij de administratie patrimoniumdocumentatie behandeld?

5) Binnen welke termijn hoort een controleaanvraag te worden afgehandeld?

6) Op welke wijze en binnen welke termijn denkt de minister de opgelopen vertraging te kunnen inhalen?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2012 :

 1. Ik ben op de hoogte van de vertraging.

 2. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de papieren aanvragen en de aanvragen in digitale vorm. Deze laatste bestaan pas sedert september 2011 en de behandeling er van heeft bij de start de gebruikelijke kinderziekten gekend.

  De opzoekingen die gevraagd worden in papieren versie worden op dezelfde dag van ontvangst beantwoord en teruggestuurd.

  De eerste antwoorden opgemaakt met het nieuwe (semi-geautomatiseerd) systeem zijn door de administratie verstuurd in de week van 19 december 2011.

  Tussen begin september 2011 en 5 januari 2012 heeft de dienst 6 648 aanvragen ontvangen met 13 108 te controleren personen. Daarvan zijn er intussen 3 898 formulieren opgemaakt en verstuurd. Er blijven bijgevolg nog 2 750 aanvragen te behandelen (op datum van 6 januari2012). De oudste dossiers dateren van 24 oktober 2011.

 3. De oorzaak van de vertraging is het feit dat het aantal aanvragen spectaculair is toegenomen. Dit ingevolge de nieuwe regelgeving inzake sociale huur, waardoor niet enkel bij de toewijzing van een woning, maar reeds bij de inschrijving op de wachtlijst een controle wordt gevraagd.

  In de periode 2003-2007 ontving de dienst jaarlijks gemiddeld 25 000 aanvragen. In 2008 bedroeg dit plots 35 750 aanvragen en dit aantal is blijven toenemen tot bijna 67 400 aanvragen in 2011. Het spreekt voor zich dat deze toestand niet langer houdbaar was en dat veranderingen noodzakelijk waren. Een brief, gericht aan het Agentschap Wonen Vlaanderen (Afdeling Toezicht van de RWO Inspectie) met de vraag op een meer verantwoorde manier om te springen met de aanvragen, bleef onbeantwoord. De sterke stijging van het aantal aanvragen is immers niet te verklaren door een gelijkaardige stijging van het aantal toegewezen sociale huurwoningen en sociale leningen.

  De oorspronkelijke manier van werken met een manuele opzoeking van alle personen liet niet langer toe om alle aanvragen binnen een redelijke termijn te behandelen.

  Het overschakelen van het oude systeem naar het nieuwe geïnformatiseerde systeem vraagt uiteraard een hele aanpassing van het personeel en heeft voor vertraging gezorgd.

 4. De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) dienen hun aanvragen in te vullen op een door de administratie ter beschikking gesteld Excelformulier dat zij via email naar de administratie versturen. Deze aanvragen worden ingelezen in een database welke toelaat om bepaalde controles uit te voeren.

  Indien de naam en het nationaal nummer (NN) correct zijn, er overeenstemming is tussen beide en de persoon niet gekend is in de database, kan er meteen een formulier B afgeleverd worden. In alle andere gevallen dient een volledige controle te worden uitgevoerd, met name, eventueel de fouten in de naam of het NN verbeteren en nagaan of de persoon eigenaar is van onroerende goederen en, desgevallend, onroerende goederen heeft afgestaan vanaf een door de SHM opgegeven datum.

 5. Er is geen wettelijke termijn.

 6. Het inhalen van de opgelopen vertraging is uiteraard niet alleen een zaak van de administratie. De administratie stelt alles in het werk om alle aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. De nieuwe werkwijze heeft trouwens als voornaamste doel meer aanvragen te behandelen. Indien het aantal aanvragen echter blijft toenemen zoals de voorbij vier jaar, zal ook deze nieuwe werkwijze geen soelaas brengen. Een manuele tussenkomst voor heel wat aanvragen blijft immers essentieel om correcte formulieren te kunnen afleveren. De SHM’s dienen zich dan ook af te vragen in welke mate het nodig en zelfs nog langer verantwoord is om voor elke kandidaat-huurder meerdere aanvragen te versturen naar de administratie: bij inschrijving, later bij eventuele toewijzing en nog later bij periodieke controles en dit soms door meerdere SHM’s voor dezelfde kandidaat-huurder.

Niettemin doet de administratie al het mogelijke om tegen eind februari de formulieren B binnen de twee weken na de aanvraag terug te sturen.