Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4435

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 28 december 2011

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Aangifte personenbelasting - Directie Inschrijvingen van voertuigen - Koppeling

belasting van natuurlijke personen
belastingaangifte
registratie van een voertuig
gegevensbank
voertuigenbelasting
doorgeven van informatie
Kruispuntbank van de voertuigen

Chronologie

28/12/2011 Verzending vraag
26/1/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2878

Vraag nr. 5-4435 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de aangifte personenbelasting dienen in welbepaalde gevallen gegevens meegedeeld te worden over het voertuig waarmee men zich verplaatst. Zo wordt, wanneer een werknemer een bedrijfswagen krijgt van zijn werkgever, het woon-werkverkeer gezien als een voordeel van alle aard.

Het belastbaar voordeel voor privégebruik van deze bedrijfswagen wordt berekend op de CO2-uitstoot van de wagen (vroeger was dit de " fiscale PK "). Ook de aard van het voertuig speelt een rol.

In afwachting van de operationalisering van de nieuw op te richten Kruispuntbank van de voertuigen (wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen), had ik graag geweten:

1) In hoeverre er momenteel een koppeling bestaat tussen de gegevens van de personenbelasting en de databank waarover de Directie Inschrijvingen van voertuigen (DIV) beschikt. En zo ja, hoe werkt dit systeem?

2) Hoe zal, naar de toekomst toe, de belastingadministratie gekoppeld worden aan deze nieuw op te richten kruispuntbank? Hoever zal men hierin gaan en betreft dit een automatisme of zullen de gegevens telkens opnieuw, en geval per geval door de administratie aangevraagd moeten worden?

Antwoord ontvangen op 26 januari 2012 :

1) Momenteel bestaat er een gegevensuitwisseling tussen de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) en de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën/Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), die bestaat uit het regelmatig doorsturen van een bestand met alle wijzigingen op het vlak van het inschrijvingsrepertorium van de voertuigen, en dit via een beveiligde elektronische weg, gekend als FTP. 

2) Naar de toekomst toe zal deze gegevensuitwisseling inderdaad via de Kruispuntbank van de Voertuigen passeren. Dit gaat gepaard met de ontwikkeling van een volledig nieuw informaticaplatform om aan alle eisen te kunnen voldoen die de Kruispuntbank met zich meebrengt. Tot dit platform behoort ook de nieuwe DIV- toepassing die binnen afzienbare tijd in productie gaat en DIVNew zal heten.DIVNew zal realtime opvragingen toelaten. Gegevens worden op die manier enkel gecommuniceerd wanneer deze gevraagd worden, zo ook voor de FOD Financiën/VLABEL.Uiteraard zal automatische bevraging binnen een strikt beveiligde omgeving mogelijk zijn.