Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-427

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 26 november 2010

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister

Verkeersboetes uit het buitenland - Gebruik van het Duits of het Frans - Afspraken in verband met het opstellen van standaardformulieren in het Nederlands

geldboete
overtreding van het verkeersreglement
Duitsland
taalgebruik
Frankrijk

Chronologie

26/11/2010 Verzending vraag
24/12/2010 Antwoord

Vraag nr. 5-427 d.d. 26 november 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Inwoners uit de Vlaams-Brabantse gemeente Zemst kregen onlangs een verkeersboete vanuit het Duitse Aken. Het document was volledig in het Duits opgesteld, maar bevatte een korte Franstalige samenvatting. Betrokkenen zijn evenwel het Duits noch het Frans machtig.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Zijn er met de Duitse Lšnder en met Frankrijk afspraken gemaakt over dit soort boetes?

2) Beschikken de betrokken diensten alleen over Franstalige standaardformulieren?

3) Bestaat de mogelijkheid om hun bijstand te verlenen in het opstellen van standaardformulieren in het Nederlands?

Antwoord ontvangen op 24 december 2010 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden :

De identificatiegegevens van Belgische onderdanen die verkeersovertredingen in het buitenland begaan, worden binnen Europa door de buitenlandse autoriteiten verkregen via politiesamenwerking of in bepaalde gevallen door de gemeentelijke overheid. In België worden de identificatiegegevens verstrekt door de Dienst Inschrijvingen (DIV) van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer. Normaliter wordt bij elke gegevensoverdracht melding gemaakt van de taal waarin de persoon in kwestie staat ingeschreven, maar de aanvragende overheid is niet verplicht hiermee rekening te houden.

Het is gebruikelijk dat de bekeuring geschreven wordt in de taal van de plaats waar de verkeersovertreding plaatsvond. Als men bijvoorbeeld een overtreding in Duitsland begaat, zal men de bekeuring slechts in één officiële taal toegestuurd krijgen, namelijk het Duits. Hetzelfde principe geldt voor een Fransman die in Antwerpen een verkeersovertreding begaat: deze overtreder wordt officieel in het Nederlands aangeschreven. Als de bekeurende overheid daar een samenvatting in een andere taal aan wilt toevoegen, kan ze dat maar is ze daar geenszins toe verplicht.

Het is de bedoeling om dit euvel in de toekomst te verhelpen via de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter facilitering van de grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid. Voor acht overtredingen (met name te snel rijden, niet stoppen voor een rood licht, geen veiligheidsgordel dragen, rijden onder de invloed van alcohol of drugs, het niet dragen van een helm, gebruikmaken van een verboden rijstrook en niet-handenvrij bellen) stelt Europa voor om in de Europese Unie een elektronisch netwerk voor de uitwisseling van gegevens op te zetten om de eigenaar van een voertuig te identificeren zodat de autoriteiten van een lidstaat waar een verkeersovertreding is begaan, een bekeuring kunnen sturen aan de houder van het voertuig waarmee de overtreding is begaan. Volgens het voorstel van richtlijn verstuurt de lidstaat van overtreding, met het oog op de eerbiediging van de grondrechten, de kennisgevingsbrief in de taal van het inschrijvingsdocument, voor zover deze beschikbaar is, of in één van de officiële talen van de lidstaat van inschrijving. Er kan daarbij gebruik gemaakt worden van een Europese standaardbrief, die dan in alle officiële EU-talen voorhandig zou moeten zijn. Over het voorstel van richtlijn werd door alle ministers bevoegd voor Transport een akkoord bereikt op de door mij voorgezeten Transportraad van 2 december 2010. Het Europees Parlement zal volgende zomer haar standpunt over de richtlijn meedelen en dan moet de Raad er zich opnieuw over uitspreken. De publicatie zou binnen een jaar een feit moeten zijn, gevolgd door de omzetting in nationale wetgeving.