Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2877

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 27 juli 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Aangifte personenbelasting - Directie Inschrijvingen van voertuigen - Koppeling

Kruispuntbank van de voertuigen
belasting van natuurlijke personen
belastingaangifte
registratie van een voertuig
gegevensbank
voertuigenbelasting
doorgeven van informatie

Chronologie

27/7/2011 Verzending vraag
21/9/2011 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2878

Vraag nr. 5-2877 d.d. 27 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de aangifte personenbelasting dienen in welbepaalde gevallen gegevens meegedeeld te worden over het voertuig waarmee men zich verplaatst. Zo wordt, wanneer een werknemer een bedrijfswagen krijgt van zijn werkgever, het woon-werkverkeer gezien als een voordeel van alle aard.

Het belastbaar voordeel voor privégebruik van deze bedrijfswagen wordt berekend op de CO2-uitstoot van de wagen (vroeger was dit de " fiscale PK "). Ook de aard van het voertuig speelt een rol.

In afwachting van de operationalisering van de nieuw op te richten Kruispuntbank van de voertuigen (wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen), had ik graag geweten:

1) In hoeverre er momenteel een koppeling bestaat tussen de gegevens van de personenbelasting en de databank waarover de Directie Inschrijvingen van voertuigen (DIV) beschikt. En zo ja, hoe werkt dit systeem?

2) Hoe zal, naar de toekomst toe, de belastingadministratie gekoppeld worden aan deze nieuw op te richten kruispuntbank? Hoever zal men hierin gaan en betreft dit een automatisme of zullen de gegevens telkens opnieuw, en geval per geval door de administratie aangevraagd moeten worden?

Antwoord ontvangen op 21 september 2011 :

 1. Er bestaat momenteel geen automatische koppeling tussen de gegevens van de personenbelasting en de databank van de Directie Inschrijving van de Voertuigen (DIV).

  De gegevens met betrekking tot de transacties uitgevoerd door de D.I.V. worden maandelijks ingeladen in de database “verkeersbelasting”. Deze database kan geconsulteerd worden door de personeelsleden die instaan voor de personenbelasting.

  De behandeling geval per geval is momenteel dus mogelijk.

  Daarnaast wordt jaarlijks, op geautomatiseerde wijze, een bestand met het volledige wagenpark (op basis van het nationaal nummer) van de toepassing verkeersbelasting verstrekt aan de toepassing Mercurius. De toepassing Mercurius staat in voor de preselectie van de dossiers inzake de personenbelasting en het opstellen van de inlichtingenfiches inzake de personenbelasting.

 2. Momenteel zijn er geen nieuwe gegevensstromen gepland.

  Op eenvoudig verzoek van de diensten bevoegd voor de personenbelasting kan de toepassing verkeersbelasting, op gepaste regelmatige tijdstippen, op geautomatiseerde wijze, de gegevens inzake de CO2-uitstoot verstrekken.

  De toekomstige gegevenstoegang is momenteel in ontwikkeling.

  De gegevensuitwisseling tussen de DIV (de nieuwe kruispuntbank) en de daarop geënte Web Services is momenteel het voorwerp van een ontwerp van protocol tussen de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën en de FOD Mobiliteit. Dit ontwerp moet vervolgens nog ter goedkeuring aan de Privacycommissie worden voorgelegd. Het is bijgevolg nog niet mogelijk om op dit deel van de vraag antwoord te verstrekken.