Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2396

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 26 mei 2011

aan de minister van Justitie

Salduz-wet - Praktische toepassing voor personen die de taal van het gewest niet machtig zijn - Tolken - Kosten

rechten van de verdediging
strafprocedure
tolken
beroep in het informatiewezen
rechtsbijstand
advocaat
gerechtelijk onderzoek

Chronologie

26/5/2011 Verzending vraag
7/12/2011 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4427

Vraag nr. 5-2396 d.d. 26 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Stuk Senaat, nr. 5-663), de zogenaamde Salduz-wet, is door de Senaat gestemd en is thans in behandeling in de Commissie Justitie van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Specialisten stellen zich vragen bij de concrete toepassing, onder andere in het bijzonder wat de bijstand betreft voor verdachten die het Nederlands in het Nederlandstalige landsgedeelte en het Frans in het Franstalig landsgedeelte niet machtig zijn.

Hierbij is de tussenkomst van een tolk vereist. Uit de praktijk blijkt dat het niet altijd evident is om tolken te vinden voor de behandeling voor de Raadkamer of voor de correctionele rechtbank en het hof van beroep. Dit zal er niet op verbeteren als de Salduz-wet van toepassing wordt. Ook zal het prijskaartje hoog zijn.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft de geachte minister initiatieven genomen om te onderzoeken of er voldoende tolken beschikbaar zijn vanaf het ogenblik dat deze wet van kracht wordt?

2) Heeft hij een raming laten maken van de kostprijs wat betreft de bijstand van een tolk bij dit verhoor?

3) Welke budgetten zullen hiervoor worden vrijgemaakt? Kan hij een opsplitsing geven per gerechtelijk arrondissement? Zal hij kunnen garanderen dat deze tolken tijdig worden uitbetaald?