Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1387

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 18 februari 2011

aan de minister van Justitie

Misdrijven - Gearresteerde en veroordeelde verdachten - Opsplitsing volgens nationaliteit en etniciteit

overtreding
criminaliteit
misdaadbestrijding
officiŽle statistiek
geografische spreiding
leeftijdsverdeling
arrestatie

Chronologie

18/2/2011 Verzending vraag
1/12/2011 Antwoord

Vraag nr. 5-1387 d.d. 18 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister een overzicht geven van de nationaliteit van de gearresteerde en veroordeelde daders van misdrijven in ons land voor wat betreft de jongste vijf jaar ( van 2005 tot en met 2010)?

2) Bestaat de mogelijkheid om de cijfers uit te splitsen tussen Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ?

3) Kan hij eveneens een overzicht geven naar de etniciteit (afkomst) van de gearresteerde en veroordeelde daders van misdrijven gepleegd in ons land voor wat betreft de jongste vijf jaar (van 2005 tot en met 2010)? Bestaat tevens de mogelijkheid om die cijfers uit te splitsen tussen Vlaanderen, Brussel en WalloniŽ?

4) Kan hij mij het overzicht van de nationaliteit en het overzicht naar etniciteit van de gearresteerde daders van misdrijven in ons land uitsplitsen naar de verschillende leeftijdscategorieŽn voor wat betreft de jongste vijf jaar (van 2005 tot en met 2010)?

Antwoord ontvangen op 1 december 2011 :

1) 2) 3) 4) We refereren voor het antwoord naar de jaarstatistiek van het Openbaar Ministerie.

De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit de centrale databank van de statistisch analisten van het Openbaar Ministerie. Deze databank is gebaseerd op de registraties van de correctionele afdelingen van de parketten en van de griffies bij de rechtbanken van eerste aanleg in het geïnformatiseerd systeem REA/TPI. Van de 27 parketten/griffies in ons land zijn er 26 die de correctionele zaken registreren in het geïnformatiseerd systeem REA/TPI. Enkel in het arrondissement Eupen registreert men geen gegevens in dit systeem, bij gebrek aan een Duitstalige versie. Naast deze 26 gerechtelijke arrondissementen werd ook het federaal parket opgenomen in de analyse. De hier behandelde gegevens betreffen enkel correctionele inbreuken die gepleegd werden door meerderjarige personen. Inbreuken toegeschreven aan minderjarigen worden behandeld door de afdeling “jeugd” van de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg, waarover de statistisch analisten nog geen exploiteerbare gegevens hebben.

De jaarstatistiek omvat cijfergegevens met betrekking tot de nationaliteit van de verdachten waarvoor tussen 2005 en 2010 een aanhoudingsmandaat werd uitgevaardigd en voor de verdachten die tussen 2005 en 2010 werden veroordeeld. Een opsplitsing naargelang de etniciteit van de verdachten is niet mogelijk, aangezien dit geen welomschreven begrip is en bovendien niet als variabele in de gegevensbank van het College van procureurs-generaal is opgenomen. Ook een overzicht van de leeftijd van de verdachten op het moment van het aanhoudingsmandaat of van de veroordeling is op basis van de gegevens in de databank niet mogelijk. Momenteel valt enkel een ruwe schatting op basis van het geboortejaar onder de mogelijkheden. De statistisch analisten van het Openbaar Ministerie beogen weliswaar op termijn de precieze leeftijd bij aanhouding en vonnis in de databank op te nemen. Een opdeling tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië is evenmin mogelijk. De cijfers zullen gepresenteerd worden per rechtsgebied.

Wat betreft de nationaliteit van aangehouden verdachten, toont tabel 1 in bijlage het aantal aanhoudingsmandaten dat werd uitgevaardigd tussen 1 januari 2005 en 31 december 2010. De cijfers zijn opgesplitst per rechtsgebied en naargelang de nationaliteit van de verdachte waarvoor het aanhoudingmandaat werd uitgevaardigd. De kolompercentages geven per rechtsgebied en voor het federaal parket de verhouding weer tussen de verschillende nationaliteiten. Omwille van de overzichtelijkheid zijn enkel de veertig meest voorkomende nationaliteiten afzonderlijk in de tabel opgenomen, gerangschikt volgens frequentie op nationaal niveau. De overige nationaliteiten zijn gegroepeerd in een restcategorie. Deze restcategorie maakt echter slechts 3,22 % van het totaal aantal aanhoudingsmandaten in tabel 1 uit. Omwille van deze groepering in een restcategorie is het niet mogelijk om op basis van tabel 1 meer algemene indelingen van nationaliteiten (bijvoorbeeld Oost-Europa) op te stellen.

Bij de interpretatie van tabel 1 dient men er rekening mee te houden dat voor 5,18 % van de aanhoudingsmandaten de nationaliteit van de betrokken verdachte niet gekend is (dit wil zeggen, niet geregistreerd is in het REA-systeem). Dit percentage varieert enigszins naargelang het rechtsgebied, van 4,48 % in het rechtsgebied Antwerpen tot 5,92 % in het rechtsgebied Bergen en 12,11 % op het federaal parket.

In iets meer dan de helft (52,02 %) van de aanhoudingsmandaten gaat het om een verdachte met Belgische nationaliteit. Dit percentage varieert van 33,63 % op het federaal parket en 42,14 % in het rechtsgebied Brussel tot 64,29 % in het rechtsgebied Luik. Na de Belgische nationaliteit, zijn de meest voorkomende nationaliteiten Marokko, Algerije, Frankrijk, Nederland en Roemenië. De verhoudingen tussen de nationaliteiten verschillen wel enigszins per rechtsgebied. Zo kunnen we bijvoorbeeld vaststellen dat de Marokkaanse nationaliteit procentueel gezien vaker voorkomt bij aanhoudingsmandaten in de rechtsgebieden Brussel, Antwerpen en Bergen, terwijl dit bij de Algerijnse nationaliteit het geval is in de rechtsgebieden Bergen en Brussel. Tenslotte valt op dat in het rechtsgebied Antwerpen relatief gezien vaker de Nederlandse nationaliteit voorkomt bij de aangehouden verdachten.

Wat betreft de nationaliteit van veroordeelde verdachten, toont tabel 2 in bijlage het aantal verdachten dat tussen 1 januari 2005 en 31 december 2010 bij een eerste vonnis ten gronde werd veroordeeld. Er is daarbij geen rekening gehouden met het feit of het om een veroordeling op tegenspraak of bij verstek gaat. Evenmin is rekening gehouden met een eventuele verzet of een hoger beroep tegen de veroordeling. Het gaat dus louter om een veroordeling bij een eerste vonnis ten gronde. De teleenheid in tabel 2 is “een gevonniste verdachte”. Een vonnis kan betrekking hebben op meerdere zaken op het niveau van het parket (dit wil zeggen dat meerdere notitienummers het voorwerp kunnen uitmaken van een zelfde vonnis). Indien een zelfde verdachte tijdens de referentieperiode in meerdere eerste vonnissen ten gronde betrokken was, wordt deze verdachte ook meerdere keren geteld in tabel 2.

Net als in tabel 1 zijn de cijfers in tabel 2 opgesplitst per rechtsgebied en naargelang de nationaliteit van de verdachte, waarbij de kolompercentages opnieuw de verhouding tussen de verschillende nationaliteiten weergeven. Enkel de veertig meest voorkomende nationaliteiten zijn afzonderlijk in de tabel opgenomen, gerangschikt volgens frequentie op nationaal niveau. De overige nationaliteiten zijn gegroepeerd in een restcategorie. Deze restcategorie maakt in tabel 2 slechts 2,32 % van het totaal aantal observaties uit. We herhalen dat het omwille van deze groepering in een restcategorie niet mogelijk is om op basis van tabel 2 meer algemene indelingen van nationaliteiten (bijvoorbeeld Oost-Europa) op te stellen.

Voor 4,32 % van de verdachten in tabel 2 werd geen nationaliteit geregistreerd in het REA-systeem. Dit percentage varieert enigszins naargelang het rechtsgebied, van 2,66 % in het rechtsgebied Antwerpen tot 7,31 % in het rechtsgebied Brussel.

Bij ongeveer twee derde (66,24 %) van de veroordelingen in een eerste vonnis ten gronde tussen 1 januari 2005 en 31 december 2010 gaat het om een verdachte met Belgische nationaliteit. Dit percentage varieert van 28,00 % op het federaal parket en 52,78 % in het rechtsgebied Brussel tot 74,75 % in het rechtsgebied Gent. Na de Belgische nationaliteit, zijn de meest voorkomende nationaliteiten Marokko, Frankrijk, Algerije, Nederland en Italië. De verhoudingen tussen de nationaliteiten verschillen opnieuw in zekere mate naargelang het rechtsgebied. Zo kunnen we uit tabel 2 bijvoorbeeld afleiden dat de Marokkaanse nationaliteit procentueel gezien vaker voorkomt bij veroordelingen in de rechtsgebieden Brussel en Antwerpen, terwijl dit bij de Franse nationaliteit het geval is in het rechtsgebied Bergen. Verdachten met Algerijnse nationaliteit zijn dan weer relatief gezien vaker betrokken in een veroordeling in de rechtsgebieden Brussel en Bergen, terwijl dit bij Nederlanders zo is in het rechtsgebied Antwerpen. Tenslotte merken we in tabel 2 dat in de rechtsgebieden Bergen en Luik procentueel gezien vaker de Italiaanse nationaliteit voorkomt bij de veroordeelde verdachten.

Tabel 1. Aantal verdachten waarvoor tussen 1 januari 2005 en 31 december 2010 een aanhoudingsmandaat werd uitgevaardigd, per rechtsgebied en naargelang nationaliteit (n & kolom %).


ANTWERPEN

LUIK

GENT

BRUSSEL

BERGEN

FEDERAAL PARKET

BELGIE

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

BELGIE

8 545

46,71

7 555

64,29

6 968

58,08

7 005

42,14

4 221

59,40

150

33,63

34 444

52,02

MAROKKO

1 984

10,85

654

5,57

485

4,04

2 022

12,16

578

8,13

8

1,79

5 731

8,65

ALGERIJE

859

4,70

365

3,11

366

3,05

1 249

7,51

700

9,85

1

0,22

3 540

5,35

FRANKRIJK

440

2,41

559

4,76

463

3,86

475

2,86

388

5,46

12

2,69

2 337

3,53

NEDERLAND

1 188

6,49

81

0,69

292

2,43

387

2,33

16

0,23

14

3,14

1 978

2,99

ROEMENIE

421

2,30

186

1,58

411

3,43

541

3,25

41

0,58

55

12,33

1 655

2,50

ITALIE

157

0,86

425

3,62

67

0,56

196

1,18

302

4,25

10

2,24

1 157

1,75

TURKIJE

320

1,75

111

0,94

144

1,20

219

1,32

106

1,49

18

4,04

918

1,39

SERVIE

336

1,84

96

0,82

183

1,53

181

1,09

16

0,23

31

6,95

843

1,27

POLEN

309

1,69

32

0,27

176

1,47

230

1,38

13

0,18

760

1,15

TUNESIE

62

0,34

214

1,82

82

0,68

128

0,77

25

0,35

1

0,22

512

0,77

RUSLAND

195

1,07

68

0,58

145

1,21

67

0,40

7

0,10

482

0,73

ALBANIE

109

0,60

64

0,54

83

0,69

160

0,96

8

0,11

37

8,30

461

0,70

CONGO DEMOCR. REPUBL.

63

0,34

61

0,52

50

0,42

250

1,50

26

0,37

450

0,68

GEORGIE

219

1,20

39

0,33

101

0,84

70

0,42

9

0,13

2

0,45

440

0,66

BULGARIJE

103

0,56

20

0,17

99

0,83

185

1,11

5

0,07

2

0,45

414

0,63

IRAK

138

0,75

47

0,40

68

0,57

134

0,81

18

0,25

405

0,61

PALESTINA

97

0,53

51

0,43

42

0,35

153

0,92

23

0,32

366

0,55

LITOUWEN

149

0,81

19

0,16

105

0,88

50

0,30

2

0,03

1

0,22

326

0,49

SPANJE

78

0,43

37

0,31

20

0,17

94

0,57

17

0,24

1

0,22

247

0,37

NIGERIA

52

0,28

7

0,06

32

0,27

139

0,84

10

0,14

1

0,22

241

0,36

PORTUGAL

74

0,40

41

0,35

19

0,16

94

0,57

6

0,08

1

0,22

235

0,35

ARMENIE

106

0,58

6

0,05

72

0,60

38

0,23

1

0,01

223

0,34

GROOT-BRITTANNIE

58

0,32

8

0,07

77

0,64

67

0,40

8

0,11

1

0,22

219

0,33

INDIA

36

0,20

14

0,12

64

0,53

104

0,63

1

0,01

219

0,33

REPUBLIEK TSJECHIE

107

0,58

11

0,09

40

0,33

27

0,16

7

0,10

3

0,67

195

0,29

DUITSLAND

51

0,28

28

0,24

32

0,27

61

0,37

3

0,04

175

0,26

KAMEROEN

34

0,19

20

0,17

29

0,24

69

0,42

4

0,06

1

0,22

157

0,24

KROATIE

37

0,20

18

0,15

40

0,33

40

0,24

13

0,18

4

0,90

152

0,23

IRAN

58

0,32

14

0,12

43

0,36

33

0,20

1

0,01

3

0,67

152

0,23

SLOVAKIJE

8

0,04

5

0,04

101

0,84

23

0,14

5

0,07

142

0,21

CONGO VOLKSREPUBL.

5

0,03

8

0,07

8

0,07

105

0,63

3

0,04

129

0,19

MONGOLIE

61

0,33

51

0,43

11

0,07

123

0,19

BOSNIE HERZEGOVINA

63

0,34

14

0,12

17

0,14

17

0,10

5

0,07

4

0,90

120

0,18

LIBANON

26

0,14

21

0,18

14

0,12

49

0,29

2

0,03

1

0,22

113

0,17

MACEDONIE

39

0,21

14

0,12

19

0,16

29

0,17

7

0,10

4

0,90

112

0,17

PAKISTAN

27

0,15

23

0,20

15

0,13

34

0,20

5

0,07

5

1,12

109

0,16

GRIEKENLAND

33

0,18

20

0,17

6

0,05

22

0,13

17

0,24

2

0,45

100

0,15

ANGOLA

19

0,10

19

0,16

19

0,16

37

0,22

3

0,04

97

0,15

BRAZILIE

8

0,04

8

0,07

6

0,05

67

0,40

1

0,01

90

0,14

GUINEA

10

0,05

22

0,19

9

0,08

42

0,25

7

0,10

90

0,14

ANDERE NATIONALITEIT

722

3,95

219

1,86

336

2,80

779

4,69

55

0,77

19

4,26

2 130

3,22

NATIONALITEIT ONBEKEND

888

4,85

527

4,48

599

4,99

941

5,66

421

5,92

54

12,11

3 430

5,18

TOTAAL

18 294

100,00

11 751

100,00

11 998

100,00

16 624

100,00

7 106

100,00

446

100,00

66 219

100,00

Bron: gegevensbank College van procureurs-generaal - statistisch analisten

Tabel 2. Aantal verdachten dat bij een eerste vonnis ten gronde tussen 1 januari 2005 en 31 december 2010 werd veroordeeld, per rechtsgebied en naargelang nationaliteit (n & kolom%).


ANTWERPEN

LUIK

GENT

BRUSSEL

BERGEN

FEDERAAL PARKET

BELGIE

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

BELGIE

34 375

62,36

25 042

74,15

38 523

74,75

20 874

52,78

14 909

68,86

119

28,00

133 842

66,24

MAROKKO

3 701

6,71

1 170

3,46

1 119

2,17

3 662

9,26

910

4,20

13

3,06

10 575

5,23

FRANKRIJK

824

1,49

1 253

3,71

1 791

3,48

1 028

2,60

1 615

7,46

15

3,53

6 526

3,23

ALGERIJE

1 162

2,11

606

1,79

631

1,22

1 889

4,78

973

4,49

5

1,18

5 266

2,61

NEDERLAND

3 264

5,92

162

0,48

732

1,42

529

1,34

22

0,10

15

3,53

4 724

2,34

ITALIE

595

1,08

1 084

3,21

178

0,35

485

1,23

1 103

5,09

3

0,71

3 448

1,71

TURKIJE

1 007

1,83

311

0,92

633

1,23

481

1,22

277

1,28

20

4,71

2 729

1,35

ROEMENIE

638

1,16

252

0,75

634

1,23

934

2,36

75

0,35

59

13,88

2 592

1,28

SERVIE

872

1,58

214

0,63

450

0,87

409

1,03

22

0,10

24

5,65

1 991

0,99

POLEN

715

1,30

60

0,18

329

0,64

488

1,23

23

0,11

1 615

0,80

RUSLAND

543

0,99

122

0,36

465

0,90

190

0,48

26

0,12

1

0,24

1 347

0,67

GEORGIE

508

0,92

92

0,27

307

0,60

167

0,42

25

0,12

1

0,24

1 100

0,54

CONGO DEMOCR. REPUBL.

224

0,41

148

0,44

176

0,34

432

1,09

73

0,34

1 053

0,52

TUNESIE

98

0,18

266

0,79

165

0,32

229

0,58

49

0,23

3

0,71

810

0,40

ALBANIE

180

0,33

130

0,38

151

0,29

225

0,57

15

0,07

34

8,00

735

0,36

ARMENIE

339

0,61

31

0,09

219

0,42

72

0,18

5

0,02

666

0,33

SPANJE

192

0,35

139

0,41

59

0,11

221

0,56

46

0,21

657

0,33

BULGARIJE

144

0,26

23

0,07

225

0,44

235

0,59

13

0,06

6

1,41

646

0,32

PALESTINA

131

0,24

114

0,34

81

0,16

269

0,68

29

0,13

624

0,31

PORTUGAL

192

0,35

110

0,33

68

0,13

233

0,59

14

0,06

2

0,47

619

0,31

IRAK

183

0,33

68

0,20

117

0,23

183

0,46

23

0,11

3

0,71

577

0,29

GROOT-BRITTANNIE

143

0,26

22

0,07

219

0,42

161

0,41

8

0,04

5

1,18

558

0,28

LITOUWEN

236

0,43

31

0,09

201

0,39

77

0,19

2

0,01

547

0,27

INDIA

184

0,33

25

0,07

109

0,21

207

0,52

4

0,02

3

0,71

532

0,26

DUITSLAND

217

0,39

74

0,22

121

0,23

85

0,21

13

0,06

2

0,47

512

0,25

CONGO VOLKSREPUBL.

21

0,04

38

0,11

27

0,05

301

0,76

34

0,16

2

0,47

423

0,21

NIGERIA

142

0,26

9

0,03

73

0,14

156

0,39

9

0,04

1

0,24

390

0,19

SLOVAKIJE

39

0,07

12

0,04

254

0,49

69

0,17

5

0,02

379

0,19

GRIEKENLAND

101

0,18

51

0,15

34

0,07

102

0,26

45

0,21

1

0,24

334

0,17

PAKISTAN

109

0,20

39

0,12

84

0,16

70

0,18

26

0,12

2

0,47

330

0,16

MONGOLIE

195

0,35

1

0,00

102

0,20

29

0,07

327

0,16

IRAN

123

0,22

21

0,06

91

0,18

63

0,16

3

0,01

6

1,41

307

0,15

KAMEROEN

58

0,11

36

0,11

55

0,11

112

0,28

15

0,07

276

0,14

ANGOLA

58

0,11

56

0,17

47

0,09

92

0,23

15

0,07

268

0,13

BOSNIE HERZEGOVINA

116

0,21

38

0,11

47

0,09

35

0,09

3

0,01

6

1,41

245

0,12

MACEDONIE

98

0,18

21

0,06

32

0,06

49

0,12

13

0,06

3

0,71

216

0,11

CHINA

47

0,09

27

0,08

48

0,09

73

0,18

21

0,10

216

0,11

ISRAEL

163

0,30

6

0,02

8

0,02

37

0,09

214

0,11

LIBANON

41

0,07

28

0,08

30

0,06

106

0,27

3

0,01

1

0,24

209

0,10

KROATIE

75

0,14

23

0,07

35

0,07

46

0,12

25

0,12

3

0,71

207

0,10

ANDERE NATIONALITEIT

1 605

2,91

416

1,23

953

1,85

1 553

3,93

134

0,62

36

8,47

4 697

2,32

NATIONALITEIT ONBEKEND

1 468

2,66

1 399

4,14

1 912

3,71

2 890

7,31

1 026

4,74

31

7,29

8 726

4,32

TOTAAL

55 126

100,00

33 770

100,00

51 535

100,00

39 548

100,00

21 651

100,00

425

100,00

202 055

100,00

Bron: gegevensbank College van procureurs-generaal - statistisch analisten