Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11302

van Filip Dewinter (Vlaams Belang) d.d. 2 april 2014

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Amerikaanse schuldpapieren - "US Treasury" - Aankoop door BelgiŽ - Gevolgen - Risico's

schatkist
obligatie
overheidslening

Chronologie

2/4/2014 Verzending vraag
23/4/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-11302 d.d. 2 april 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens bepaalde bronnen zou BelgiŽ op 31 januari 2014 voor 310 miljard US dollar geÔnvesteerd hebben in US Treasuries (Amerikaans schuldpapier). Dit ten opzicht van 257 miljard US dollar een maand eerder. Tot november 2013 bleef deze belegging steeds onder de 200 miljard USD. Tussen december 2013 en januari 2014 zou BelgiŽ aldus voor een bedrag dat nagenoeg gelijk is aan het Belgisch BBP in Amerikaans schatkistpapier belegd hebben.

1) Kloppen deze cijfers?

2) Werden deze transacties voor eigen rekening doorgevoerd?

3) Indien dit niet het geval is voor wiens rekening trad BelgiŽ op en stond hier een tegenprestatie tegenover?

4) Wat is het budgettair effect van deze transacties?

5) Loopt BelgiŽ in deze een wisselkoersrisico? Zo ja welk effect kunnen we hiervan verwachten?

Antwoord ontvangen op 23 april 2014 :

Het geciteerde cijfer van 310 miljard USD dient correct te worden geïnterpreteerd. De pers en de sociale media hebben ondertussen al uitvoerig besproken wat de oorzaak is van het feit dat België zo hoog gerangschikt staat als “eigenaar” van Amerikaans schuldpapier. De oorzaak hiervan is de maatschappij Euroclear die in België gevestigd is en die diensten aanbiedt aan financiële instellingen, onder andere op het vlak van “clearing en settlement”. Men dient er trouwens van uit te gaan dat Euroclear geen eigenaar is van het grootste deel van die effecten: het gaat om effecten waarvoor zij als depositaris optreedt.

In tegenstelling tot China en Japan, die via hun Centrale Banken wel degelijk grote hoeveelheden Amerikaans schuldpapier in bezit hebben, bezit de Belgische Staat feitelijk geen Amerikaans schuldpapier. De Nationale Bank van België maakt in haar jaarverslag van 2013 wel melding van het bezit van vastrentende effecten van Amerikaanse oorsprong (hoofdzakelijk of uitsluitend Treasuries) ten belope van een tegenwaarde van 3,96 miljard euro, maar het gaat hier om deviezenreserves van een normaal niveau. De deviezenreserves in China en Japan zijn vele malen groter omwille van de gewenste koppeling van hun munten aan de dollar. De Nationale Bank maakt trouwens deel uit van het Eurosysteem, zodat die reserves niet zomaar als eigendom van de Belgische staat kunnen worden beschouwd.

Gelet op het voorgaande zijn de resterende vragen van het geachte lid zonder voorwerp.