Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7216

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 17 maart 2010

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Huisartsen - Parkeerproblematiek - Oplossingen - Rol van de gemeenten

geneeskundige noodhulp
wegverkeer
dokter
beroep in de gezondheidszorg
thuisverzorging
eerste hulp
parkeerterrein

Chronologie

17/3/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010 )
6/5/2010 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1535

Vraag nr. 4-7216 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De parkeerproblemen die huisartsen tijdens hun huisbezoeken ondervinden, bestaan al langer dan vandaag. Reeds in april 2005 werd hier door senator Germeaux de mondelinge vraag nr. 3-660 (Handelingen nr. 3-110 van 24 april 2005, blz. 92) over gesteld aan de toenmalige minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt. De minister wilde de gemeente toen de mogelijkheid geven om artsen en ander medisch personeel een ďmedische parkeerkaart" te geven. Ze zouden daar tijdens dringende bezoeken gratis op parkeerplaatsen van de gemeente mee mogen parkeren. De maatregel zou voor de artsen evenwel geen vrijgeleide zijn om in noodsituaties onreglementair te parkeren.

Op 12 januari 2009 stelde ik aan de collega van de minister, mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de schriftelijke vraag nr. 4-2273 betreffende de parkeerproblematiek van huisartsen op ronde. Ik wees toen op de onmogelijkheid om gratis te parkeren tijdens het (dringende) huisbezoek of op het feit dat wegens tijdsgebrek geen parkeerticket kan worden gelegd in de wagen, wat in beide gevallen leidt tot het uitschrijven van parkeerboetes.

De minister haalde toen in haar antwoord aan dat deze parkeerproblematiek eerder valt onder de bevoegdheid van de plaatselijke besturen. Ik citeer: "onder toezicht van de regering/gemeenschappen/gewesten".

Toch erkende ze dat het aangehaalde probleem reŽel is en best structureel zou worden opgelost gezien het stijgend aantal huisbezoeken van niet alleen de huisartsen maar, meer algemeen, ook van de gezondheidswerkers, bijvoorbeeld de thuisverpleegkundigen.

Ik citeer letterlijk uit haar antwoord: "Ik had mijn collega, de minister van Binnenlandse Zaken, hierover reeds in april 2008 aangesproken. In mei 2008 werd er een vergadering georganiseerd, tijdens dewelke de vertegenwoordiger van de minister uitlegde dat bepaalde gemeenten ter zake reeds maatregelen genomen hadden om dit probleem in eenieders belang beter te beheren. Ik heb mijn nieuwe collega van Binnenlandse Zaken opnieuw aangesproken over de resultaten van de evaluatie van de goede gemeentelijke praktijken waarvan reeds sprake was tijdens de vergadering van mei 2008 en over de manier waarop die zouden kunnen veralgemeend worden."

Ook de Orde van Geneesheren is al langer vragende partij voor een uniform beleid inzake het gebruik van parkeerplaatsen door huisartsen op ronde. Het kan toch niet dat zorgverstrekkers in de ene gemeente gebruik kunnen maken van gratis faciliteiten en voorbehouden parkeerplaatsen, dat ze vrijgesteld worden van de betaling van het parkeerticket of van de bijzondere parkeerschijf, maar dat ze daar in een andere gemeente een boete voor krijgen door een gebrek aan vermelde faciliteiten.

Graag had ik nu van de minister vernomen wat tijdens de verschillende vergaderingen als oplossing uit de bus is gekomen. Is ze bereid een uniform beleid uit te tekenen teneinde voor deze parkeerproblematiek eindelijk een definitieve oplossing aan te kunnen reiken? Met andere woorden, heeft elke arts en elk medisch personeelslid het recht om van hun gemeente een "medische parkeerkaart" te krijgen?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2010 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

Ik sluit mij aan bij het standpunt van mijn voorganger in 2008, in verband met de problematiek van de parkeerboetes die huisartsen (en andere medische beroepen, zoals thuisverplegers) ontvangen tijdens hun huisbezoeken : de reglementering in verband met de parkeerretributies valt volledig onder de bevoegdheid van de gemeentelijke overheden; in sommige gemeenten bestaat de mogelijkheid voor huisartsen om zich een parkeerabonnement aan te schaffen.

Voor het overige valt het vervolgingsbeleid in deze onder de bevoegdheid van de gerechtelijke overheden en van mijn collega van Justitie.