Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-607

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking

gemeentepolitie
telefoon
eerste hulp
brandbestrijding
politie
ASTRID

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
28/5/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-351
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-546

Vraag nr. 4-607 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Europees noodnummer “112” werd ingevoerd door het Besluit 91/396/EG van de Europese Raad van 29 juli 1991. Het nummer is gratis toegankelijk in alle Europese landen. Die beslissing werd enkele jaren later gecodificeerd in het kader van de richtlijn 2002/22/EG, de zogenaamde “Universeledienstrichtlijn”, die in Belgisch recht werd omgezet door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische

communicatie (Belgisch Staatsblad van 20 juni 2005).

Het nummer 112, dat in 1993 werd ingevoerd op beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken en dat naast de nummers 100 en 101 functioneert, is dus in de wet ingeschreven.

De wetgever, die waakt over het medisch en politioneel geheim, heeft bovendien beslist een Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten op te richten, beter bekend onder de naam “Federaal Agentschap 112” (artikelen 197 en volgende van de programmawet van 9 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 15 juli 2004). Als verantwoordelijke voor de overkoepeling van de calltakers neemt het Agentschap de oproepen tot de noodnummers 100, 101 en 112 aan, namelijk de oproepen voor dringende medische hulp, de brandweerdiensten en de politie. Indien nodig zal het die oproepen behandelen en/of doorsturen naar de dispatchings (politie, medische dienst of brandweer).

Werden de koninklijke besluiten tot uitvoering van die regelgeving en protocollen al genomen?

Is het Federaal Agentschap 112 nu al operationeel?

De huidige 100-centrales zullen provincie per provincie naar de informatie- en communicatiecentra (ICC)verhuizen die in alle provincies aanwezig zijn voor de oproepen aan de politie – nummer 101. Het is de bedoeling neutrale beheerscentra op te richten die zich zullen bezighouden met de calltaking van de politie, de brandweerdiensten en de medische diensten. Hoever staat het daarmee?

Werd de dispatchingcel voor de dringende medische hulp en de medische bewaking al opgericht?

Zijn alle nooddiensten al geďntegreerd in ASTRID?

Is er een nauwkeurig tijdschema voor de volgende stappen in de voltooiing van de rationalisatie van de oproepen voor dringende hulpverlening en voor de politie?

Antwoord ontvangen op 28 mei 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Het koninklijk besluit van 26 maart 2007 regelt de vestigingsplaats, de organisatie en de werking van het Agentschap 112. Tot op heden zijn de uitvoeringsbesluiten voorzien in artikel 21 van dit koninklijk besluit nog niet uitgevaardigd.

Het objectief dat nagestreefd wordt door dit koninklijke besluit, alsook door de wet van 15 mei 2007 inzake de hervorming van de civiele veiligheid is om te komen tot een scheiding tussen de functie van call taker en dispatcher. Op dit ogenblik wordt dit principe reeds gehanteerd voor de behandeling van de noodoproepen 101. De noodoproepen 100 en 112 worden nog niet behandeld volgens dit principe maar de nodige organisatieontwikkeling en het software-aanpassingstraject zijn opgestart.

1) Radionetwerk :

De hulp- en veiligheidsdiensten (medische hulpdiensten, brandweer en politie) zijn momenteel uitgerust met de digitale radio's (standaard Tetra) die gebruik maken van het radiocommunicatiesysteem dat ontworpen werd door de NV ASTRID.

2) Technologische migratie naar de computer-aided systemen (CAD) en fysieke migratie (zero-migratie) :

Momenteel is de CAD-technologie van ASTRID operationeel binnen de centra voor informatie en communicatie van de politie. Deze technologie wordt progressief uitgebreid naar de niet-politionele hulpen veiligheidsdiensten via de uitvoering van de nulmigratie. Deze zero-migratie bestaat er in eerste instantie in dezelfde functionaliteiten te verzekeren als de functionaliteiten die in de huidige 100-centra van toepassing zijn, maar dan door middel van de ASTRID-technologie. Het gaat dus om de vervanging van de AEG-centrales die momenteel gebruikt worden in de 100-centra, door de ASTRID-apparatuur, waarbij deze laatste in eerste instantie enkel gebruikt wordt als een gewone telefooncentrale. De technologische migratie gebeurt parallel met een fysieke hergroepering van de 100-centra en van de centra voor informatie en communicatie van de politie.

3) Neutraal beheer (call taker) :

De volledige rationalisering, inclusief het neutraal beheer, is een latere stap van de zero-migratie.

Kalender :

— de technologische en fysieke migratie (zero-migratie) is effectief in Oost-Vlaanderen;

— de technologische en fysieke migratie zal ten laatste begin 2009 effectief zijn voor de provincie Vlaams-Brabant. De provincies Henegouwen en Luik zullen eind 2009 volgen.

De opgelopen vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning is het gevolg van de noodzakelijke transformatiewerkzaamheden.

Uw vraag inzake de inplaatsstelling van de cel dispatching dringende medische hulpverlening en sanitaire waakzaamheid zal ik voorleggen aan mijn collega de minister van Volksgezondheid die u rechtstreeks zal antwoorden (zie schriftelijke vraag nr. 4-546).