Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6051

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Terroristische activiteiten - Rekruteren van jongeren - Aantallen arrestaties en vervolgingen

terrorisme
islam
religieus conservatisme
Afghanistan
Pakistan

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
2/2/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4961

Vraag nr. 4-6051 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gedurende het afgelopen jaar hebben buitenlandse diensten veel aanhoudingen verricht van personen die onder meer worden verdacht van betrokkenheid bij het rekruteren van jongeren voor de jihad en van het verlenen van steun aan terroristische activiteiten. De aanhoudingen tonen aan dat de buitenlandse overheden (zoals de Nederlandse en Amerikaanse) er door politionele, gerechtelijke en internationale samenwerking in slagen om wervers en gerekruteerden daadwerkelijk te herkennen en aan te pakken.

Via rekruteringen blijken terroristische organisaties wereldwijd een reservoir te vormen van personen met uiteenlopende achtergronden, vaardigheden en mogelijkheden, die ingezet kunnen worden voor ondersteuning van de jihad en voor gewapende acties. De rekruteringen die hier plaatsvinden ten behoeve van de jihad kunnen niet meer worden afgedaan als incidenten, die verbonden zijn met een externe dreiging van islamistisch-terroristische netwerken. Integendeel, het verschijnsel heeft, ook in ons land, nadrukkelijk wortels binnen de eigen samenleving, doordat stagnerende integratie en ontoereikende acceptatie van moslims een voedingsbodem blijken te zijn voor radicalisering.

Dat dergelijke processen uiteindelijk dramatische proporties kunnen aannemen, bleek in het verleden al. The Washington Post schrijft dat wegens de escalerende onrust in Pakistan, er steeds meer Europeanen naar extremistische, trainingskampen trekken.

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1.Hoeveel Belgische wervers en gerekruteerden werden in het binnenland gearresteerd in 2007, 2008 en 2009? Kan de geachte minister bevestigen dat er steeds meer moslims gerekruteerd worden in BelgiŽ?

2.Hoeveel Belgische wervers en gerekruteerden werden in het buitenland (Afghanistan, Pakistan en andere) gearresteerd in 2007, 2008 en 2009? Komen er inderdaad steeds meer Belgische moslims in (Pakistaanse of Afghaanse) extremistische kampen terecht?

3.Hoeveel wervers en gerekruteerden werden er veroordeeld in 2007, 2008 en 2009?

4.Kan de minister,op basis van de inlichtingen van onze diensten zeggen hoeveel rekruten er uit BelgiŽ naar voorgenoemde landen vertrokken zijn? Mogen en kunnen deze cijfers gegeven worden? Zo ja, hoeveel? Zo niet waarom niet, en kan de evolutie in algemene bewoordingen weergegeven worden?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2010 :

  1. Niet alleen in het buitenland, maar ook in België werden de laatste jaren diverse arrestaties verricht in het raam van netwerken die tot doel hadden personen naar gevechten of trainingskampen in landen zoals Afghanistan en Pakistan te zenden in het raam van de gewapende jihad. In 2008 waren dat zes personen en in 2009, vijf personen (onder andere vier met de Nederlandse nationaliteit in het raam van een netwerk met bestemming Somalië). Dit gebeurde eerder toevallig, omdat deze personen reisden via de luchthaven van Brussel. Deze aanhoudingen gebeurden na samenwerking met buitenlandse partners. Gezien de dossiers nog niet afgesloten zijn, is het actueel niet mogelijk meer details te bezorgen.

    De Belgische politie beschikt niet over exacte cijfers van het aantal moslims dat gerekruteerd zou worden voor dit soort activiteiten, noch voor het heden, noch voor het verleden. Het is duidelijk dat dit fenomeen ook in België bestond en bestaat, maar het is niet mogelijk om een correcte uitspraak te doen over een eventuele evolutie ervan.

    Rekening houdend echter met de huidige internationale politieke situatie en een enorme uitbreiding van de informatie- en communicatiekanalen door de evolutie van het internet, is het zeker niet uitgesloten dat er een verhoogd risico voor rekruteringsactiviteiten bestaat in vergelijking met een decennium geleden. Het aantal gerekruteerde extremistische moslims blijft hoe dan ook bijzonder klein, maar het gevaar dat van deze kleine groep uitgaat, mag evenwel niet onderschat worden.

  2. Voor dit soort informatie zijn wij afhankelijk van informatie van diensten uit andere landen waarvan wij niet altijd met zekerheid kunnen stellen dat de informatie volledig is. Ik wens hierover dan ook geen concrete cijfers naar voor te schuiven. De Belgische diensten hebben echter kennis van een aantal personen, verbonden aan een in België actief netwerk, die in het buitenland werden aangehouden. Omdat deze personen het voorwerp uitmaken van gerechtelijke onderzoeken, kunnen wij hierover geen details verstrekken.

  3. Voor een antwoord op deze vraag verwijs ik naar mijn collega van justitie, de heer De Clerck, aan wie u de vragen ook gericht heeft.

  4. De Belgische politie beschikt niet over exacte cijfers van het aantal moslims dat vanuit België naar voorgenoemde landen vertrokken is. Het is bovendien moeilijk een onderscheid te maken tussen dezen die naar het buitenland gaan om er hun religieuze opleiding te vervolmaken en dezen die specifiek de trainingskampen vervoegd hebben. Op basis van de informatie die tot op heden bijeengebracht is, kan het aantal op een tiental personen geschat worden.