Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-588

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Brandweerkorpsen - Materiaal - Vernieuwing

brandbestrijding

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
13/6/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-207

Vraag nr. 4-588 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Iedereen, dienstchef of brandweerman, beroeps of vrijwilliger, weet dat hij of zij nauw betrokken is bij de veiligheid van de burger. Bij een brand of een ramp zijn zij als eersten ter plaatse. Het is dan ook belangrijk snel en gepast te kunnen optreden, in het belang van de bevolking.

Ik ben er mij van bewust dat dit maar mogelijk is indien de brandweerkorpsen kunnen beschikken over aangepast en modern materieel. Ook in Limburg is dit een belangrijke voorwaarde voor een goede en adequate dienstverlening. Al een paar keer is de elevator (leeftijd van 22 jaar) van het brandweerkorps te Leopoldsburg niet kunnen ingezet worden bij de hulpverlening wegens verscheidene pannes. Reeds in 2006 voorzag het aankoopprogramma van de Koninklijke Limburgse Brandweerbond, opgesteld voor de Provincie Limburg ter verdeling van de beschikbare middelen, in een ladderwagen van 24 meter voor het brandweerkorps van Leopoldsburg. Tot op heden is hierin nog niet tegemoetgekomen. Blijkt tevens dat de brandweerkorpsen van Tongeren en Bilzen wél vervangend materieel kregen toegewezen, in 2006 met kredieten van 2007 gefinancierd.

Dat dit een hypotheek legt op verdere investeringen is duidelijk. Hierdoor hebben de Limburgse bevelhebbers nog maar één voorstel, dat op 2 mei 2007 in het provinciehuis van Limburg integraal door de programmacommissie werd overgenomen; één auto-elevator van 30 meter voor het Genkse brandweerkorps en één auto-elevator van 24 meter voor het brandweerkorps van Leopoldsburg.

Hoe ziet de stand van zaken er momenteel uit voor de verdeling van de beschikbare kredieten? Wordt hier alsnog voorzien in een ladderwagen van 24 meter voor het brandweerkorps van Leopoldsburg?

Antwoord ontvangen op 13 juni 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

De gouverneur van de provincie Limburg stelde in het kader van de geglobaliseerde aankopen twee elevatoren voor op het investeringsprogramma van 2007 : één elevator van 30m voor de brandweer van Genk en één elevator van 24m voor de brandweer van Leopoldsburg.

De budgettaire beperkingen in aanmerking genomen, bedroeg de aan de provincie Limburg toegekende enveloppe voor 2007 413 513,22 euro op basisallocatie 63.08, het « Investeringskrediet voor de aankoop van brandweermaterieel voor de agglomeratie, de gemeenten en de intercommunales ». Op basisallocatie 63.09, het « Fonds voor de Aankoop van Brandweermaterieel voor de Gemeentes en Intercommunales », bedroeg de provinciale enveloppe voor Limburg 179 373,71 euro.

Aangezien de waarde van de elevatoren voor de brandweer van Genk en Leopoldsburg respectievelijk 544 500 euro en 502 150 euro bedraagt, staat het budget slechts de aankoop van één elevator toe. Zich baserend op de motiveringen van de brandweerdiensten van Genk en Leopoldsburg, hebben mijn diensten ervoor geopteerd een elevator toe te wijzen aan de brandweer van Leopoldsburg.