Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-35

van Dirk Claes (CD&V N-VA) d.d. 25 oktober 2007

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Nationaal veiligheidsplan - Opstellen (van het plan 2008-2011)

openbare veiligheid
burgerbescherming
misdaadbestrijding
criminaliteit
politie
gemeentepolitie

Chronologie

25/10/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/11/2007 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-9

Vraag nr. 4-35 d.d. 25 oktober 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de wet op de organisatie van de geļntegreerde politiedienst zou er een vierjaarlijks nationaal veiligheidsplan moeten worden opgesteld. Het vorige plan, dat was opgesteld voor de periode 2004-2007, loopt binnenkort af. Het nieuwe veiligheidsplan moet op 1 januari 2008 van kracht zijn.

De minister van Binnenlandse Zaken is samen met de politiediensten en het gerecht verantwoordelijk voor een nauwkeurige analyse van de bestaande toestand en het in kaart brengen van de mogelijke pijnpunten. Ook dient men op een proactieve manier op zoek te gaan naar de ontwikkelingen die zich op veiligheidsvlak kunnen voordoen om hier vervolgens op een adequate manier te kunnen op inspelen.

Daarbij moet er eveneens duidelijk worden gesteld dat de lokale politiezones hun veiligheidsplannen maar kunnen opstellen op basis van dit nationale veiligheidsplan. We kunnen niet toelaten dat die van mekaar zouden afwijken. Op grond van dit lokale veiligheidsplan leggen de burgemeesters trouwens hun budgetten vast voor het politiekorps en hebben de politiezones minstens een jaar de tijd nodig om hun lokale veiligheidsplannen op te stellen.

Mijnheer de vice-eerste minister, zijn er reeds maatregelen getroffen ter voorbereiding van nieuwe nationale veiligheidsplan?

Wie is er reeds betrokken geweest bij deze (mogelijke) voorbereidingen?

Acht u het haalbaar dat er op 1 januari 2008 een nieuw veiligheidsplan is opgesteld?

Acht u het noodzakelijk om verdere stappen te nemen in de concrete realisatie van het veiligheidsplan 2008-2011 wetende dat er over twee maanden reeds een nieuw voorstel moet klaarliggen?