Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2633

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 12 januari 2009

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen

metropool
verbetering van woningen
woningbeleid
belastingaftrek
grondbelasting
steun aan de bouwnijverheid
stadsvernieuwing

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
13/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2109

Vraag nr. 4-2633 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2003 keurde de regering gunstmaatregelen goed voor woningen in een zogeheten zone voor positief grootstedelijk beleid gelegen in één van de 15 steden en gemeenten die in aanmerking komen voor positief grootstedelijk beleid. Wie aan een huis in één van de achtergestelde wijken werken laat uitvoeren, kan rekenen op enkele fiscale gunstmaatregelen.

Voor woningen gelegen in zones voor positief grootstedelijk beleid werd door de programmawetten van 8 april 2003 en 9 juli 2004 twee gunstmaatregelen ingevoerd :

· een belastingvermindering gelijk aan 15 % van de uitgaven van de vernieuwing van een woning, met een maximum van 1 000 euro (geïndexeerd bedraagt dit 1 300 euro voor het aanslagjaar 2008);

· de verhoging van het kadastraal inkomen naar aanleiding van de herschatting van het kadastraal inkomen van die woning wordt met zes jaar uitgesteld.

Bijkomende voorwaarden voor de belastingvermindering zijn dat het moet gaan om de enige woning van de belastingplichtige, de woning is al minimum 15 jaar in gebruik is, werken worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer, de kostprijs van de werken minimum 2 500 euro bedraagt (geïndexeerd bedraagt dit 3 250 euro voor het aanslagjaar 2008), niet cumuleerbaar met beroepskosten, investeringsaftrek, aftrek voor restauratie van monumenten en landschappen en de belastingvermindering voor energiebesparende werken.

Graag had ik van de geachte minister vernomen hoeveel dossiers er ondertussen zijn ingediend om gebruik te maken van bovenvermelde gunstmaatregelen.

Wat is de financiële impact van deze twee gunstmaatregelen tot op heden ?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2009 :

Voor het antwoord op uw vragen verwijs ik naar het antwoord van de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionale Hervormingen die toegang heeft tot de gevraagde fiscale gegevens.