Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2475

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Verlofregelingen - Feestdagen - Kostprijs voor 2007

rusttijd
zwangerschapsverlof
vaderschapsverlof
ouderverlof
feestdag
officiŽle statistiek
verlof om sociale redenen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
11/9/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1803

Vraag nr. 4-2475 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

BelgiŽ kent een uitgebreide verlofregeling die aan ambtenaren en werknemers het recht geeft om afhankelijk van de specifieke situatie verlof op te nemen. Zo kan er verwezen worden naar het adoptieverlof, het vaderschapsverlof, het moederschapsverlof, het rouwverlof en het ouderschapsverlof, deze vallen allen onder wat men " kort verzuim " noemt. Daarnaast zijn er ook nog thematische verloven zoals het ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, Ö

In al die gevallen is er een vergoeding voorzien, ofwel ten laste van de werkgever, ofwel ten laste van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) of het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Zonder de sociale rechtvaardiging van die verschillende verlofvormen aan te kaarten in deze schriftelijke vraag, is het desalniettemin interessant om de budgettaire impact hiervan te weten.

Daarom had ik graag een compleet beeld gekregen van de kostprijs van alle verlofregelingen, onderverdeeld per type/soort en hoeveel het voorbije jaar (2007) dit de werkgever en/of de overheid heeft gekost.

Tot slot had ik ook graag de cijfers bekomen van de kostprijs van alle wettelijk betaalde feestdagen die in 2007 werden uitbetaald.

Antwoord ontvangen op 11 september 2009 :

De verloven waarvoor een uitkering is voorzien door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) behoren tot de verantwoordelijkheid van mijn collega de minister van Sociale Zaken.

ln bijlage vindt u een tabel die voor verschillende thematische verloven binnen het stelsel van de loopbaanonderbreking de bedragen geeft die de RVA uitgekeerd heeft en het maandelijks gemiddeld aan werknemers dat voor elk van deze verloven een uitkering ontving.

2. Over de kost van wettelijke feestdagen heeft de administratie geen statistieken. Deze dagen worden bekostigd door de werkgever.

Bijlage.

2007

Maandelijks gemiddeld aantal begunstigden.

Uitgaven

-Ouderchapsverlof

-Palliatief verlof

-Medische bijstand

34 111

205

5 554

85 805 037 €

754 901 €

22 325 257 €

Totaal

39 870

108 885 195 €