Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2454

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 12 januari 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen

Distripost - Huis-aan-huiszendingen - Nieuwe regeling

postdienst
verordening
port

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
19/2/2009 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2102

Vraag nr. 4-2454 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs kreeg ik melding van het stijgend aantal klachten met betrekking tot de nieuwe regeling voor de huis-aan-huiszendingen die Distripost sinds half juli 2008 introduceerde. Terwijl men vroeger gewoon naar het lokale postkantoor kon gaan om zijn zendingen af te geven en te bespreken wanneer deze verdeeld zouden worden, moet men nu voor bedelingen vanaf 10 000 stuks naar een gemengd postkantoor of een (Hyper)MassPost Centrum en dient men minstens een week op voorhand een verdelingsdatum reserveren. Daaraan gekoppeld het sluiten van vele lokale postkantoren, brengt dit voor lokale besturen, bedrijven en verenigingen een extra last en kost met zich mee.

Het principe van "wie het eerst komt, wie het eerst maalt" is nu voor vele klanten realiteit geworden. De prijsverhoging is dermate groot dat die voor velen niet in verhouding staat met de 'extra' dienstverlening, namelijk meer betalen voor minder service. Ook de kleine verenigingen ontsnappen hier niet aan. Bij navraag in postkantoren blijkt het niet mogelijk te zijn om de exact na te gaan hoeveel brievenbussen er effectief bedeeld worden om zo vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Gezien het nieuwe systeem met wijken werkt en niet per straat, betaalt de klant dus altijd te veel.

Om de hierboven vermelde redenen zou ik graag van de geachte minister willen weten of het mogelijk is in een aanpassing voor lokale bedelingen van huis-aan-huisbladen te voorzien zodat de klant de juiste prijs betaalt. Wat tracht zij te ondernemen om de toenemende klachten te laten intomen ?

Antwoord ontvangen op 19 februari 2009 :

De wijzigingen die Distripost sedert augustus 2008 heeft ondergaan en de tariefaanpassing die werd doorgevoerd, heeft inderdaad geleid tot een toegenomen aantal vragen en opmerkingen vanwege de klanten.

Een aantal van deze wijzigingen waren noodzakelijk om het logistieke proces te stroomlijnen en tegelijk reeds te anticiperen op het nieuwe postuitreikingsnetwerk dat in de loop van volgende jaren zal geïmplementeerd worden. Bovendien moest het tarief in bepaalde gewichtscategorieën in overeenstemming worden gebracht met de reële kosten. Tenslotte werd het aantal brievenbussen geactualiseerd via nieuwe tellingen uitgevoerd door de postbodes op ronde.

In het kader van de hernieuwde Distripost werd eveneens beslist de afgifte van huis-aan-huis zendingen in een plaatselijk postkantoor te beperken tot 10 000 exemplaren of een maximum gewicht van 270 kg. De meeste van die postkantoren zijn immers niet uitgerust om zendingen van grotere omvang op een adequate manier af te handelen.

De concentratie van relatief omvangrijke logistieke activiteiten op de plaatsen in het netwerk die hiervoor uitgerust zijn, komt de vlotte uitvoering van dienstverlening ten goede. Tegelijk blijft de mogelijkheid om kleinschalig te werken.

Het reserveren van een uitreikingsdatum kan zowel centraal als via het lokale postkantoor. Via de centrale planning kan men maximum een jaar op voorhand uitreikingsdata vastleggen. Voor periodieke publicaties (bijvoorbeeld gemeentelijke infobladen) biedt dit de nodige zekerheid. Lokale reservaties kunnen maximaal drie weken op voorhand en biedt dus de nodige soepelheid, bijvoorbeeld voor kleinere lokale verenigingen. Een tijdige reservatie blijft echter aan te raden omdat:

Deze hervorming voorzag ook in een actualisering van het aantal brievenbussen op basis van nieuwe tellingen van de postbodes op ronde. Het nieuwe aantal is aldus gebaseerd, niet op het aantal officiële adressen of huizen, wel op het reële aantal brievenbussen. Deze gegevens worden voortaan ook voortduren geactualiseerd. Bovendien kon in de eerste fase van de hervorming de uitreikingszone enkel geselecteerd worden op basis van volledige uitreikingsrondes. Hierdoor kan in een aantal gevallen het uit te reiken aantal hoger liggen dan vroeger het geval was. Mede als gevolg van opmerkingen van klanten wordt terug door De Post in de mogelijkheid voorzien om te selecteren op basis van gemeente- of deelgemeentegrenzen wat beter beantwoordt aan de behoefte van bijvoorbeeld lokale verenigingen en het benodigde aantal beperkt.

De Post is in voortdurend overleg met haar klanten. De opmerkingen van de klanten hebben overigens reeds geleid tot bijsturingen en aanpassingen. Dat zal ook zo zijn in de toekomst.