Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1902

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 29 oktober 2008

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Bromfiets - Snelheidscontrole - Roltestbank - Curvometers

snelheidsvoorschriften
politiecontrole
verkeersveiligheid
tweewielig voertuig
registratie van een voertuig

Chronologie

29/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
3/11/2008 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-455

Vraag nr. 4-1902 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de Senaat werd op 1 juni 2006 de problematiek inzake de betrouwbaarheid van de zogenaamde roltestbank of “curvometer” door de heer Jan Steverlynck reeds aan de orde gesteld (vraag om uitleg nr. 3-1656, Handelingen, nr. 3-167, blz. 43).

Hiermee werd het feit aangeklaagd dat de resultaten van een snelheidscontrole op een bromfiets vastgesteld door een curvometer vaak aanzienlijk kunnen afwijken van de werkelijke snelheid van de bromfiets op de openbare weg.

De vaststellingen gemaakt met een dergelijk toestel zijn, indien geijkt, bewijskrachtig tot bewijs van het tegendeel. Hierdoor staat een slachtoffer van een verkeerde vaststelling erg zwak om zijn gelijk aan te tonen. De politie is immers vaak niet bereid om een aanvullende test te doen via een radarcontrole.

Destijds werd voorgesteld om voor alle bromfietsen een nummerplaat in te voeren ten einde de bromfietsen ook te kunnen onderwerpen aan de gewone snelheidscontroles en gevallen van vluchtmisdrijf beter te kunnen opsporen.

De voormalige staatssecretaris van Administratieve Vereenvoudiging was de mening toegedaan dat een dergelijke maatregel een bijkomende administratieve last oplegt aan de bromfietsbestuurders.

Persoonlijk vind ik het niet logisch dat we een dergelijke verplichting voorzien voor bijna alle gemotoriseerde vervoersmiddelen behalve de bromfietsen, terwijl de kans om met een bromfiets betrokken te geraken bij een ongeval vrij hoog is in vergelijking met andere vervoersmiddelen.

Om deze redenen had ik van de geachte staatssecretaris graag een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Is hij bekend met de problematiek van de curvometers?

2) Zijn deze curvometers betrouwbaar?

3)Wordt dergelijke meetapparatuur door de politiediensten nog vaak gebruikt?

4)Wat is zijn standpunt over de invoering van een nummerplaat voor bromfietsen? Wat is de stand van zaken hieromtrent?

5.)Kunnen de bromfietsen mits het invoeren van een nummerplaat ook onderworpen worden aan de gewone snelheidscontroles?

Antwoord ontvangen op 3 november 2008 :

1., 2. en 3. Sinds 1997 is het gebruik van de curvometers door de politie volledig wettelijk omkaderd en aan de controle van de dienst Metrologie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie onderworpen. Elke curvometer of rollentestbank moet over een verkoopsvergunning of typegoedkeuring beschikken en over een gebruiksvergunning die na ijking om de twee jaar moet worden hernieuwd.

De curvometers zijn niet bedoeld om rechtstreeks de snelheid van de bromfiets te meten, maar wel om te bepalen of zij in de categorie A tot 25 km/uur of in de categorie B tot 45 km/uur vallen. Een technische tolerantiemarge van ongeveer 3 km/uur is wettelijk toegelaten, maar in de technische testen bedraagt deze marge nooit meer dan 0,5 km/uur.

De procedure voor het ijken van de curvometers bestaat uit vergelijkende snelheidsmetingen tussen de snelheden, gemeten op de te ijken curvometers en op de weg. De snelheid op de weg wordt vastgesteld door goedgekeurde en geijkte radars.

Bij het vaststellen van de snelheid met de curvometer wordt er achteraf nog een correctie toegepast van 10 km/u bij bromfietsen klasse A en 8 km/u bij bromfietsen klasse B, dit om bepaalde factoren die de snelheid van de bestuurder op de openbare weg beïnvloeden, zoals rol- en windweerstand, zeker uit te sluiten.

Er is bijgevolg geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de curvometers. Bovendien zijn er correcties ingebouwd.

4. Op dit ogenblik bestaat er een vrij grote consensus over de inschrijving van de bromfietsen klasse A en B met een bijhorende nummerplaat. Hiermee zal begonnen worden vanaf 2010 na de modernisering van de huidige databank van de voertuigen.

Daarbij moet rekening worden gehouden met de naar schatting 200.000 bromfietsen die al in het verkeer gebracht zijn en die ook ingeschreven moeten worden.

5. Wanneer bromfietsen zijn uitgerust met een nummerplaat, dan kunnen zij inderdaad ook geflitst worden, wanneer zij de snelheidsbeperkingen die van toepassing zijn op de plaats van de vaststelling, overschrijden.