Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1880

van Wouter Beke (CD&V) d.d. 29 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Openbare gebouwen - toegankelijkheid - Verlaging van het BTW-tarief

faciliteiten voor gehandicapten
openbaar gebouw
lichamelijk gehandicapte
BTW-tarief

Chronologie

29/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-443
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2260

Vraag nr. 4-1880 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een betere toegankelijkheid van openbare gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit is een bekommernis die ons allemaal na aan het hart ligt. Voor wat betreft de betere toegankelijkheid van de treinstations besteedde het beheerscontract 2008-2012 met de NMBS een apart onderdeel aan de betere toegankelijkheid voor reizigers met een beperkte mobiliteit. Niet enkel de federale overheid maar ook de plaatselijke overheden willen verhoogde inspanningen leveren om hun gebouwen beter toegankelijk te maken voor personen met een beperkte mobilitieit.

Overeenkomstig artikel 6, eerste lid, van het BTW-wetboek worden de Staat, de gewesten en de gemeenschappen, de provincies, de agglomeraties, de gemeenten en de openbare instellingen in beginsel niet als belastingplichtige beschouwd voor de werkzaamheden en handelingen die zij als overheid verrichten.

Het tweede lid van dat artikel bepaalt echter dat een overheid wel als BTW-plichtige kan worden beschouwd indien deze behandeling concurrentieverstorend is.

In de hypothese dat een gemeente BTW-plichtig zou zijn voor aanpassingswerken aan haar gebouwen is het normale tarief van 21% van toepassing.

Om deze redenen had ik van de geachte minister graag een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1.)Wat is het standpunt van de geachte minister betreffende de toepassing van de BTW-plicht op de gemeentes met betrekking tot de aanpassingen die zij verrichten aan hun gebouwen met het oog op een betere toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit? Wat moet worden verstaan onder concurrentieverstorend? Kunnen dergelijke aanpassingswerken als concurrentieverstorend worden aanzien?

2.)Voor private woningen ouder dan 5 jaar is voorzien in een verlaagd BTW-tarief van 6% indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zou er voor de openbare gebouwen die bepaalde aanpassingswerken uitvoeren ook niet voorzien kunnen worden in een verlaagd BTW-tarief?

3.)De zesde BTW-richtlijn voorziet niet in de mogelijkheid om een verlaagd BTW-tarief voor dergelijke aanpassingswerken? Is hij bereid om bij zijn Europese collegaís te pleiten om voor dergelijke werken een verlaagd BTW-percentage te voorzien?