Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1799

van Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) d.d. 16 oktober 2008

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Solden - Sperperiode - Niet-respecteren

verkoop met prijsreductie
bescherming van de consument
gereduceerde prijs
handelsregelingen

Chronologie

16/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2008 )
12/12/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1799 d.d. 16 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 30 juni 2008 werd de winkelketen Inno veroordeeld door de rechtbank van koophandel tot het betalen van een dwangsom van 5 000 euro per verkocht artikel dat als koopje werd aangeboden tijdens de sperperiode. Tijdens die sperperiode verbiedt de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument de verkopers om kortingen aan te kondigen, met de solden in het vooruitzicht.

Even traditioneel als de sperperiode, is het feit dat tijdens die periode inspecteurs van de Federale Overheidsdienst Economie op pad worden gestuurd om processen-verbaal op te maken voor zij die de wet overtreden.

Graag had ik van de geachte minister vernomen hoeveel processen-verbaal er in 2007 en 2008 werden opgemaakt voor het niet respecteren van de sperperiode en in hoeveel gevallen ook daadwerkelijk tot vervolging werd overgegaan.

Kan hij daarnaast ook vermelden voor welk bedrag er vervolgingen werden ingesteld en er ook effectief werden betaald ?

Antwoord ontvangen op 12 december 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

In verband met zijn vraag kan ik het geachte lid mededelen dat in 2007 in totaal 106 Pro-Justitia’s werden opgesteld wegens inbreuk op de wetgeving betreffende de sperperiode. Zeven hiervan werden rechtstreeks verzonden naar het bevoegde parket. De overige 99 maakten het voorwerp uit van een voorstel tot betaling van een administratieve minnelijke schikking. In 66 gevallen werd tot effectieve betaling overgegaan (totaalbedrag : 29.590 euro). De resterende 33 werden voor verdere beschikking doorgestuurd naar het bevoegde parket.

In 2008 werden er tot op heden 105 Pro-Justitia’s opgesteld, waarvan er negen rechtstreeks werden verzonden naar het bevoegde parket. De overige 96 maakten het voorwerp uit van een voorstel tot betaling van een administratieve minnelijke schikking, waarvan er tot nu tot 51 effectief werden betaald (betaald bedrag : 24.875 euro). Wat de resterende 45 betreft kan momenteel nog niet worden uitgemaakt of sommigen hiervan alsnog zullen betaald worden, dan wel voor verdere beschikking zullen moeten doorgestuurd worden naar het bevoegde parket.

Aangezien de Algemene directie Controle en Bemiddeling niet systematisch op de hoogte wordt gesteld van het gevolg dat aan de door haar opgestelde Pro-Justitia’s wordt verleend, beschikt zij niet over gegevens betreffende gerechtelijke vervolgingen, seponeringen of gerechtelijke minnelijke schikkingen.