Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1635

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 23 september 2008

aan de minister van Landsverdediging

Belgisch leger - Rijopleiding - Kostprijs

verkeersopleiding
krijgsmacht
rijbewijs

Chronologie

23/9/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008 )
24/10/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1635 d.d. 23 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 30 juli 2004 verscheen een wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. Hierin werden heel wat regels gewijzigd die op al de rijbewijzen betrekking zullen hebben. Sommige maatregelen werden op 1 augustus 2004 al van kracht, anderen zouden pas op 5 september 2005 in werking treden.

Artikel 2 van bovenvermeld koninklijk besluit stelt dat “ theoretisch en praktisch rijonderricht tegen betaling op de openbare weg of op een privé terrein enkel door een door de minister erkende rijschool verstrekt mag worden. Deze verplichting is niet van toepassing op het leger, de federale en lokale politie, de openbare instellingen voor beroepsopleiding en de openbare vervoersmaatschappijen. Zij zijn onderworpen aan de controle van de inspectie van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ”.

Daarnaast is het zo dat personeelsleden die bij het leger een opleiding volgen tot chauffeur, een getuigschrift en een militair rijbewijs ontvangen dat kan ingeruild worden tegen een Europees rijbewijs van de categorie zoals vermeld op dit getuigschrift.

Gelet op de kostprijs van rijopleidingen, met inbegrip van de aanschaf van de voertuigen waarmee de rijopleiding gebeurt, alsook de hoge vereisten waaraan rijinstructeurs moeten voldoen, is de feitelijke kostprijs van het “ theoretisch en praktisch rijonderricht ” in het leger een belangrijk voordeel in natura voor militairen in opleiding.

Kan de geachte minister mij zeggen hoeveel de feitelijke kostprijs van het rijbewijs bedraagt in het leger per kandidaat ? Het betreft het rijbewijs van de categorieën A, B, BE, C, D en DE, met inbegrip van de infrastructuurkost, de opleidingsuren voor leerling, instructeur en examinator, aankoop en onderhoud van geschikt materieel en diens meer.

Antwoord ontvangen op 24 oktober 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

Binnen de algemene directie Vorming geven twee compagnies scholing vormingen verband met rijbewijzen. De betrokken voertuigen zijn zowel die behorend tot een categorie vergelijkbaar met wat in burgersector bestaat als die waarvoor een specifieke vorming vereist is (voertuigen met militair karakter).

In geen geval kan een militair rijbewijs beschouwd worden als voordeel “in natura” aangezien dit gelinkt is aan het uitoefenen van een functie voorzien in een organieke tabel van een militair organisme. Het vormingsbeleid dat het principe Just in Time - Just as Needed inhoudt, maakt het volgen van een rijbewijs niet systematisch.

Buiten het rij-aspect, is het toekennen van een militair rijbewijs onderworpen aan het verwerven van specifieke kennis.

Afgezien van die bijzondere eisen voor het behalen van een basis rijbewijs bij Defensie is een rijbewijs categorie C, vervolledigd met een voertuiggewerming van minimum 1 000 km in de eenheid, onontbeerlijk teneinde om het even welke andere vorming op een typisch militair voertuig (Dingo, Piranha, PANDUR) te mogen volgen.

De weerhouden kost houdt rekening met de volledige vormingsduur, te weten 80 heures per categorie rijbewijs. Ongeveer 10 % van de syllabus betreft het onderhoud op niveau gebruiker. Bovendien, op het einde van iedere dag spenderen de kandidaten tijd aan het onderhoud na gebruik.

De tabel hieronder vergelijkt de rijcategorieën en hun duur:

Categorie

Burgersector

Defensie

A

6 à 8 uren

80 uren

B

2 uren (+ 3 mois de stage) à 20 uren

80 uren

C

8 à 10 uren

80 uren

D

8 à 10 uren

80 uren

De tabel hieronder geeft de kostprijs van de rijbewijzen per categorie voor 2007:

Cat.

TOTAAL

Pers.

Infra.

Veh.

A

1 766,44 euro

1 158,80 euro

403,34 euro

204,00 euro

B

1 624,18 euro

1 090,84 euro

403,34 euro

130,00 euro

C

2 077,35 euro

1 002,01 euro

403,34 euro

672,00 euro

D

2 319,76 euro

998,42 euro

403,34 euro

918,00 euro

E

2 145,93 euro

955,09 euro

403,34 euro

787,50 euro