Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1203

van Wouter Beke (CD&V N-VA) d.d. 2 juli 2008

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Commissie voor boekhoudkundige normen - Voorzitter, secretaris-generaal en project-manager - Vervanging

Commissie voor boekhoudkundige normen

Chronologie

2/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008 )
9/10/2008 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-378

Vraag nr. 4-1203 d.d. 2 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Commissie voor boekhoudkundige normen (hierna CBN genoemd) werd opgericht bij de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen.

De CBN heeft als wettelijke opdracht de regering en het Parlement op hun verzoek of uit eigen beweging van advies te dienen en door middel van adviezen en aanbevelingen bij te dragen tot de ontwikkeling van de leer van het boekhouden en de beginselen te bepalen van een regelmatige boekhouding.

Op 1 december 2007 is de voorzitter van de CBN, de heer Jean-Pierre Maes, met pensioen gegaan. Sinds 1 januari 2008 zijn de secretaris-generaal, de heer Stempnierwsky, en de project-manager, mejuffrouw Leon, ook niet langer werkzaam voor de CBN.

Ten gevolge hiervan heeft de Commissie, aangezien zij voorlopig géén stafleden meer heeft, beslist:

- om geen telefonisch advies meer te verstrekken;

- prioriteiten te bepalen in de organisatie van haar werkzaamheden en dit in het bijzonder wat de behandeling van de schriftelijke vragen betreft.

Ondertussen lijkt nog steeds geen nieuwe voorzitter aangeduid. Er wordt gewacht met het al dan niet aannemen van nieuwe stafmedewerkers tot een nieuwe voorzitter wordt benoemd (die hierover dan kan beslissen).

De werkzaamheden van de CBN staan op een zeer laag pitje staan en de activiteiten (zeker naar de Europese Unie toe) zijn zo goed als nihil.

Om voorgaande reden had ik van de geachte minister graag een antwoord gehad op de volgende vragen:

1. Wanneer wordt er een nieuwe voorzitter aangesteld voor de Commissie voor boekhoudkundige normen?

2. Is er reeds in vervanging voorzien voor de secretaris-generaal en de project-manager?

3. Waarom duurt het zo lang vooraleer er een nieuwe voorzitter wordt aangeduid?

4. Wordt de continuïteit van de werkzaamheden van de CBN ondertussen gegarandeerd? Indien ja, hoe wordt deze gegarandeerd? Welke concrete maatregelen plant de geachte minister in dit kader?

Antwoord ontvangen op 9 oktober 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden:

Vraag 1: Middels het koninklijk besluit van 13 juli 2008 betreffende het ontslag en de benoeming van de voorzitter en van enkele leden van de Commissie voor boekhoudkundige normen (Belgisch Staatsblad van 15 juli 2008) werden een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de samenstelling van de Commissie voor de boekhoudkundige normen (CBN).

Vraag 2: Het is de taak van de nieuwe voorzitter om een nieuwe ploeg van medewerkers aan te duiden.

Vraag 3: De lange periode van lopende zaken ingevolge de moeizame regeringsonderhandelingen en de korte interimperiode hebben tot gevolg gehad dat er niet werd overgegaan tot de benoeming van een nieuwe voorzitter. Zodra ik ben aangetreden als minister van Ondernemen heb ik echter dadelijk de nodige initiatieven genomen om spoedig de samenstelling van de Commissie te wijzigen.

Vraag 4: Het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 stelt in zijn artikel 3 dat de leden blijven zetelen tot voorzien wordt in hun vervanging. Zodoende bleef de voorzitter zijn taken nog waarnemen en bleef de continuïteit van de CBN verder gegarandeerd.