Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1128

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 13 juni 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Advocaten - Erelonen - Barema’s - Overleg tussen de regering en de balies

advocaat
niet in loondienst verkregen inkomen
beroepsorde

Chronologie

13/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 )
10/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1128 d.d. 13 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Orde van Advocaten of de Nationale Orde van Advocaten had in de jaren ’80 barema’s voor de erelonen opgesteld. Die barema’s, die tot doel hadden de rechtzoekende vollediger en transparanter informatie over de erelonen van de advocaten te garanderen, moesten overeenkomstig het mededingingsrecht jammer genoeg worden geannuleerd.

In een poging om aan die voor de burger nadelige situatie te verhelpen, hebben de Orden van Franstalige en Duitstalige balies in november 2004 een reglement goedgekeurd voor de informatie over de erelonen, onkosten en voorschotten die de advocaat aan zijn cliënten moet geven (Belgisch Staatsblad van 6 januari 2005).

Die oplossing betekent weliswaar al een eerste stap, maar de rechtzoekende krijgt hiermee nog niet genoeg informatie.

Het is ongetwijfeld om die reden dat het regeerakkoord, met het oog op een betere toegang tot het gerecht, bepaalt dat er “over een grotere transparantie en een voorafgaande informatie over de barema’s een overleg met de balies zal worden georganiseerd”.

Kunt u mij zeggen of dat overleg al werd gestart en hoever dat dossier in uw departement is gevorderd?

Antwoord ontvangen op 10 juli 2008 :

Op 25 juni 2008 vond in de cel Beleidsvoorbereiding een vergadering plaats met de Gemeenschapsorden, waarbij mijn vertegenwoordiger, de voorzitter van de OBFG en meester De Jaegere als vertegenwoordiger van de OVB aanwezig waren. Tijdens die vergadering werd gesproken over de baremisering.

De door de balies goedgekeurde barema's moesten worden afgeschaft na bepaalde rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op grond waarvan de vaststelling van minimumbarema's door de beroepsorden een beperking vormt die verboden is gelet op het recht op mededinging.

De Gemeenschapsorden doen echter inspanningen om te zorgen voor een zekere transparantie met betrekking tot de begroting van de erelonen. Zo heeft het OBFG het reglement goedgekeurd van 27 november 2004 betreffende het verstrekken van informatie door de advocaat aan zijn cliënten, inzake erelonen, kosten en uitgaven. Het OVB heeft de justitiabelen een model van voorbeeldovereenkomst ter beschikking gesteld met als doel de cliënt bewust te maken van de rechten en plichten die voortvloeien uit zijn relatie met zijn advocaat.

De Gemeenschapsorden hebben echter beloofd na te denken over middelen die kunnen leiden tot meer transparantie, hetgeen noodzakelijk is voor een betere toegang tot justitie.

Zij zullen mij hun eerste voorstellen bezorgen in de loop van de maand oktober 2008.