Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1036

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 3 juni 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

De Post - Verdwijning van zendingen - Klachten - Controlemaatregelen voor het personeel van de sorteercentra

postdienst

Chronologie

3/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 )
8/7/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1036 d.d. 3 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik verneem dat De Post zijn personeel gaat laten fouilleren om het aantal klachten over verdwenen zendingen te doen dalen. Volgens mijn informatie zullen de bewakingsagenten voortaan de personeelsleden van de sorteercentra van Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Fleurus mogen controleren wanneer die het werk verlaten. Het arbeidsreglement zou in die zin zijn gewijzigd.

Kunt u mij bevestigen dat alle vakbonden die maatregel hebben goedgekeurd, zoals bepaalde media verklaren?

De directie beweert dat die maatregel een einde moet maken aan de stijging van het aantal klachten over het verdwijnen van zendingen die de klanten aan de Post hebben toevertrouwd.

Die verdwijningen zijn trouwens onaanvaardbaar en De Post moet niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaadwillige handelingen van enkelen. Beschikt u over bijkomende informatie over de evolutie van dergelijke verdwijningen gedurende de jongste jaren? Zijn er cijfers voor elk sorteercentrum?

Antwoord ontvangen op 8 juli 2008 :

De beslissing van De Post heeft betrekking op de invoering van uitgangscontroles, conform aan de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst 89 van 30 januari 2007. Het arbeidsreglement van De Post voorziet nu dat uitgangscontroles kunnen worden uitgebreid naar alle werkplekken van De Post, indien dit noodzakelijk zou zijn, steeds met respect voor de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Er dient te worden onderlijnd dat de uitgangscontroles steeds zullen worden uitgevoerd door externe en erkende bewakingsagenten. De controles beperken zich tot het nazicht van goederen die spontaan door werknemers worden voorgelegd aan de controleagenten. Er is geen sprake van het fouilleren van werknemers of van hun handbagage. De gecontroleerde personen zullen dus worden verzocht goederen die ze bij zich zouden hebben te tonen. Dit veronderstelt medewerking. Indien de gecontroleerde persoon deze medewerking zou weigeren, kan beroep gedaan worden op de ordediensten.

Het is moeilijk een overzicht op te stellen van de evolutie gedurende de voorbije jaren, vermits De Post momenteel informatiekanalen gebruikt die de voorgaande jaren niet ter beschikking stonden, zoals de registratie van problemen via het callcenter en de internetsite van de klantendienst of aan het loket van postkantoren. De nieuwe procedures beogen een verbetering van de bereikbaarheid van de klantendienst en een betere identificatie van de problemen die de klanten ervaren. Dit laat De Post toe om deze problematiek beter te begrijpen, maar heeft ook geresulteerd in een toename van de geregistreerde gevallen, zonder dat het mogelijk is om conclusies te trekken over de evolutie van de onderliggende problematiek.

Ervan uitgaande dat iedere zending die niet op een correcte wijze kan worden afgeleverd er een te veel is, neemt De Post alle noodzakelijke maatregelen om een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.