Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 3-7948

van Annemie Van de Casteele (VLD) d.d. 27 april 2007

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Antivirale middelen - Aankoop - Distributie.

Chronologie

27/4/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2007 )
27/4/2007 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2334

Vraag nr. 3-7948 d.d. 27 april 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr 3-1983 (Vragen en Antwoorden nr. 3-37, p. 2844) antwoordde de geachte minister dat in het kader van het "National Pandemic Preparedness Plan" aan een werkgroep de opdracht werd gegeven voorstellen uit te werken voor de distributie van antivirale middelen in noodgevallen.

Een groep van experten zou ook voorstellen uitwerken voor de verdere uitbreiding van de voorraad antivirale middelen.

Uit zijn antwoord blijkt ook dat de toen aangekochte verpakkingen Relenza in december 2006 vervielen, terwijl de aangekochte voorraad Tamiflu reeds vervallen was in juli 2006, maar ondertussen zou moeten vervangen zijn.

Kan de geachte minister meedelen :

- welke middelen al besteed werden aan de uitvoering van het plan;

- wat de beide bovenvermelde werkgroepen voorgesteld hebben en welke beslissingen de regering terzake heeft genomen;

- of er aanbestedingsprocedures werden uitgeschreven voor de antivirale middelen en wat het resultaat daarvan was;

- wat er gebeurd is met de vervallen loten antivirale middelen;

- wat de kostprijs ervan was;

- of de keuze in verband met de strategische stocks niet bijgestuurd moet worden om maximaal kosteneffectief te zijn;

- of een vaccinatiestrategie ingeval een pandemie zich zou aankondigen geen betere optie zou zijn;

- welke afspraken heeft de regering heeft gemaakt voor de eventuele snelle levering van vogelgriepvaccins indien zich toch een pandemie zou aankondigen ?

Antwoord ontvangen op 27 april 2007 :

De nodige middelen werden verschaft om de aanbevelingen van het « National Pandemie Preparedness Plan » zo goed mogelijk op te volgen. Farmaceutische specialiteiten, alsook bulk van grondstoffen bestemd voor de aanmaak van antivirale geneesmiddelen, werden door de Belgische staat aangekocht teneinde op nationaal niveau een strategische stock aan te leggen.

Die geneesmiddelen zullen dienen om het uitbreken van een eventuele grieppandemie in België te bestrijden.

Een bijzonder lastenboek werd toegevoegd aan alle contracten met de betrokken firma's.

Ingeval van een grieppandemie zullen die geneesmiddelen uitgedeeld worden volgens de aanbevelingen die vermeld staan in het « National Pandemie Preparedness Plan » waarbij het huidige distributieschema voor geneesmiddelen wordt gerespecteerd dit wil zeggen via groothandelaars-verdelers en de apotheken open voor het publiek, evenals de ziekenhuisapotheken.

Wat de problematiek van de houdbaarheidsdata betreft, bestaan er verschillende mogelijkheden. Een deel van de farmaceutische specialiteiten (19 800 behandelingen) maakt momenteel deel uit van een roterende stock waarvoor de houdbaarheidsdatum geen probleem vormt. De geneesmiddelen die bijna de houdbaarheidsdatum hebben bereikt, worden automatisch vervangen door antivirale middelen met een latere vervaldatum.

Wat de antivirale middelen betreft die niet tot de roterende stock behoren, zal er prioriteit worden gegeven aan een houdbaarheidsdatum die verder in de toekomst ligt.

Er werd een keuze gemaakt om de aankoopkosten inherent aan deze problematiek te beperken. Naast de farmaceutische specialiteiten bestaat er namelijk ook bulk van grondstoffen (Oseltamivirfosfaat) bestemd voor de productie van antivirale geneesmiddelen. Men moet weten dat die bulk van grondstoffen langer houdbaar is in vergelijking met de farmaceutische specialteiten en dat, gezien het aantal therapeutische behandelingen, de uiteindelijke kost lager ligt dan bij de eigenlijke farmaceutische specialteiten.

Op dit moment zijn de antivirale geneesmiddelen die voorzien zijn in het plan gereserveerd voor de therapeutische behandeling van de klinische ziekte in een vroegtijdig stadium. Deze beslissing is gebaseerd op een advies van het Wetenschappelijk Comité Influenza en ligt in de lijn van wat voorzien is in de meeste andere plannen in de Europese Unie. Er wordt een onderzoek uitgevoerd door het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg om te kunnen beschikken over de meest actuele kennis ter zake.