SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2013-2014 Zitting 2013-2014
________________
27 mars 2014 27 maart 2014
________________
Question écrite n° 5-11282 Schriftelijke vraag nr. 5-11282

de Dirk Claes (CD&V)

van Dirk Claes (CD&V)

à la ministre de l'Emploi

aan de minister van Werk
________________
Augmentation du travail occasionnel dans le secteur de l'horeca de stijging van de gelegenheidsarbeid in de horecasector 
________________
travail occasionnel
industrie de la restauration
incidenteel werk
horecabedrijf
________ ________
27/3/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
27/3/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode
________ ________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4884 Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4884
________ ________
Question n° 5-11282 du 27 mars 2014 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-11282 d.d. 27 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le secrétaire d'État, M. John Crombez, répondant à la Chambre à la question n°21122 posée par Mme Valérie Warzée-Caverenne, fit référence à une augmentation du travail occasionnel dans le secteur de l'Horeca durant le dernier trimestre.

Le secrétaire d'État y voit la preuve que les dispositions en matière de travail occasionnel dans l'Horeca, entrées en application le 1er octobre 2013, sont une réussite.

Pour avoir une meilleure idée de l'ampleur de cette augmentation du travail occasionnel dans l'Horeca durant le dernier trimestre de 2013, j'aimerais poser à la ministre les questions suivantes :

1) Pouvez-vous nous transmettre le nombre d'heures de travail occasionnel effectuées à partir du quatrième trimestre de 2012 jusqu'au quatrième trimestre de 2013 y compris.

3) Combien de salariés sont-ils concernés pour chaque trimestre ?

4) Combien d'entreprises de l'Horeca recourent-elles à du travail occasionnel durant chacun des trimestres ?

 

In een recent antwoord van staatssecretaris John Crombez in de Kamer op vraag nr. 21122 van Valérie Warzée-Caverenne, verwijst hij naar een stijging van de gelegenheidsarbeid in de sector van de horeca het afgelopen trimester.

De staatssecretaris ziet daarin het bewijs dat de maatregelen inzake gelegenheidsarbeid voor de horeca, die op 1 oktober 2013 van start gingen, succes kennen.

Om een beter zicht te krijgen over hoe groot deze stijging inzake gelegenheidsarbeid in de horeca was tijdens het laatste kwartaal van 2013, had ik de minister het volgende willen vragen:

1) Kan u ons de cijfers van de gelegenheidsarbeid in de horeca in aantal uren bezorgen en dit vanaf het vierde kwartaal van 2012 tot en met het laatste kwartaal van 2013?

2) Hoeveel individuele werknemers betreft het telkens?

3) Hoeveel horecazaken maakten telkens gebruik van gelegenheidsarbeid?