SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2013-2014 Zitting 2013-2014
________________
11 mars 2014 11 maart 2014
________________
Question écrite n° 5-11215 Schriftelijke vraag nr. 5-11215

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Égalité des Chances

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________________
Banques - Informations relatives aux clients - Vente à des tiers - Autorisation explicite - Usurpation d'identité - Commission de la vie privée Banken - Klantengegevens - Verkoop aan derden - Bankgeheim - Expliciete toestemming - Identiteitsdiefstal - Privacy-commissie 
________________
secret bancaire
protection de la vie privée
établissement de crédit
Autorité de protection des données
vol d'identité
banque
bankgeheim
eerbiediging van het privé-leven
kredietinstelling
Gegevensbeschermingsautoriteit
identiteitsdiefstal
bank
________ ________
11/3/2014 Verzending vraag
17/4/2014 Antwoord
11/3/2014 Verzending vraag
17/4/2014 Antwoord
________ ________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11217
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11217
________ ________
Question n° 5-11215 du 11 mars 2014 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-11215 d.d. 11 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Aux Pays-Bas, la banque ING a l'intention de vendre des informations relatives aux profils de ses clients à des annonceurs. Ces derniers pourront ainsi connaître les comportements d'achats des clients de la banque et mener des actions publicitaires ciblées. La banque estime que cela n'affecte pas la vie privée. Selon elle, une jardinerie aime savoir que quelqu'un dépense chaque année 150 euros au mois de mars en articles de jardinage. Cette information lui permet de proposer une offre attractive au bon moment. On dit à La Haye que les entreprises sont fort intéressées. Elles devront vraisemblablement payer ING pour connaître les profils des clients de la banque. Mais la banque précise qu'il s'agit avant tout d'un service qui est aussi intéressant pour les clients.

J'aimerais obtenir les réponses aux questions suivantes :

1) Une banque qui se fait des clients dans notre pays peut-elle mettre les profils de consommation de ses clients à la disposition de tiers et dans l'affirmative, à quelles conditions ?

2) La ministre pense-t-elle comme moi que de telles initiatives ne peuvent s'envisager qu'avec l'accord explicite du consommateur et donc pas par le biais d'une adaptation des conditions générales qui sont communiquées lors de l'ouverture d'un compte ? Peut-elle expliciter sa réponse  ? Considère-t-elle aussi que cet accord est toujours révocable ?

3) Peut-elle indiquer comment concilier la mise à disposition de ces données avec le secret bancaire ?

4) La vente ou la mise à disposition de ces données ne risque-t-elle pas de mener à une augmentation des usurpations d'identité ?

5) Dans notre pays, de telles initiatives ne doivent-elles pas d'abord être soumises à la Commission de la protection de la vie privée ?

 

De Nederlandse bank ING is van plan om betaalgegevens van de klanten aan te bieden aan adverteerders. Die kunnen dan een beeld krijgen van het aankoopgedrag, en zo ook reclame op maat maken. Volgens de bank is er geen probleem met de privacy. "Een tuincentrum wil graag weten dat je elk jaar in maart 150 euro uitgeeft aan tuinspullen. Hij kan op het juiste moment een scherp aanbod doen." Volgens Hagenaars tonen bedrijven hier nu al veel belangstelling voor. Bedrijven zullen ING waarschijnlijk ook moeten betalen om de klanten van de bank te kunnen benaderen. Maar de bank stelt dat het in de eerste plaats gaat om een dienst waar ook de klanten mee gebaat zijn.

Graag had ik hieromtrent dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Kan een bank die in ons land klanten werft het uitgavenpatroon van die cliënt ter beschikking stellen aan derden en zo ja, tegen welke voorwaarden?

2) Is de minister het met me eens dat dergelijke initiatieven enkel mogen plaatsvinden na een expliciete toestemming van de consument en dus niet via een aanpassing van de standaardvoorwaarden die worden meegegeven bij het openen van een rekening? Kan ze toelichten? Is de minister het er tevens mee eens dat dit steeds herroepbaar moet zijn?

3) Kan ze aangeven hoe dit initiatief zich verhoudt tot het bankgeheim?

4) Kan de verkoop of het ter beschikking stellen van deze gegevens niet leiden tot meer identiteitsdiefstal?

5) Moeten dergelijke initiatieven in ons land niet voorafgaand aan de privacycommissie worden voorgelegd?

 
Réponse reçue le 17 avril 2014 : Antwoord ontvangen op 17 april 2014 :

L’honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions:

Je renvoie l’honorable membre à la réponse de ma collègue, la ministre de la Justice, qui est compétente pour cette matière et à qui cette question a également été posée.

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen:

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord van mijn collega, minister van Justitie, die bevoegd is voor deze materie en aan wie deze vraag eveneens werd gesteld