SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2007-2008 Zitting 2007-2008
________________
24 juillet 2008 24 juli 2008
________________
Question écrite n° 4-1301 Schriftelijke vraag nr. 4-1301

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au vice-premier ministre et ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
________________
Conseil supérieur de la Justice - Plaintes - Arriéré judiciaire Hoge Raad voor de Justitie - Klachten - Gerechtelijke achterstand 
________________
Conseil supérieur de la Justice
rapport d'activité
arriéré judiciaire
Hoge Raad voor de Justitie
verslag over de werkzaamheden
gerechtelijke achterstand
________ ________
24/7/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
12/9/2008 Antwoord
24/7/2008 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 29/8/2008 )
12/9/2008 Antwoord
________ ________
Question n° 4-1301 du 24 juillet 2008 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-1301 d.d. 24 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le rapport annuel du Conseil supérieur de la Justice révèle qu’un nombre croissant de personnes sont mécontentes de l’arriéré judiciaire ou, à tout le moins, se tournent vers le Conseil supérieur. L’année dernière, le Conseil a reçu 340 plaintes de personnes insatisfaites de la justice.

Tant l’Association flamande des juristes (VJV) que le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) plaident pour une meilleure communication de la part de la justice.

Certaines cours d’appel (comme celle d’Anvers) ont, ces dernières années, réussi à diminuer considérablement leur arriéré judiciaire. Auprès d’autres, comme à Bruxelles et à Gand, le délai d’attente avant qu’un procès ne puisse commencer s’allonge à nouveau.

D’où mes questions au ministre :

1. Juge-t-il, comme la VJV et le CSJ, que la justice doit mieux communiquer ?

2. Quelles possibilités envisage-t-il ?

 

In het jaarverslag van de Hoge Raad voor Justitie blijkt dat steeds meer mensen ontevreden zijn over de gerechtelijke achterstand, of minstens de weg vinden naar de Hoge Raad. De Raad ontving vorig jaar 340 klachten van mensen die niet tevreden zijn over het gerecht.

Zowel de Vlaamse Juristenvereniging (VJV) als de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) pleiten voor een betere communicatie bij het gerecht.

Sommige hoven van beroep (zoals die van Antwerpen) hebben in de voorbije jaren hun gerechtelijke achterstand aanzienlijk weten te verminderen. Bij andere, zoals in Brussel en Gent loopt de wachttijd terug op eer een proces kan beginnen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Is hij het eens met de VJV en de HRJ dat de communicatie van Justitie beter moet worden?

2. Welke mogelijkheden ziet hij?

 
Réponse reçue le 12 septembre 2008 : Antwoord ontvangen op 12 september 2008 :

Votre question appelle sans doute des développements plus larges que ceux que permet une simple question écrite. Et ce d'autant plus que les réponses à ces questions sont évidentes et que la valeur ajoutée de l'exercice se trouvera dans la manière de le réaliser.

1. Je pense sans doute comme tout le monde, et pas seulement comme le Vlaamse Juristenvereniging (VJV) et le Conseil supérieur de la Justice (CSJ), que la justice a besoin d'une forme de communication adaptée à sa mission. J'insiste particulièrement sur ces derniers mots.

2. La communication de l'ordre judiciaire ne peut en aucune manière s'inspirer trop directement des méthodes commerciales connues et généralement recommandées. La justice n'est pas un produit de consommation; elle est une fonction régalienne, d'autorité, nécessaire à la stabilité et au bon fonctionnement de l'État. Elle est amenée à rendre un service public au justiciable qui fait appel à elle ou dans les situations où son intervention est d'office nécessaire.

La communication, mot dont l'usage impropre est largement répandu, appelle en matière de justice selon moi : une information précise aux personnes concernées, une information au grand public, respectueuse des droits des individus concernés, qui sont une priorité et certainement par rapport à l'information que la presse diffuse vers le public.

Ce qui est nécessaire c'est que le public comprenne que la justice agit, qu'elle agit selon des méthodes de travail qui sont stabilisées, qui sont parfois complexes, mais qui doivent être absolument préservées, dans le cadre de sa mission générale. Autrement dit, la communication de la justice, un exercice utile pour améliorer son image de marque, la perception de son activité et le sentiment que le public doit avoir de son efficacité, passe après les intérêts des personnes concernées et après l'intérêt général qui est commandé par l'efficacité.

Je saisis donc cette occasion pour vous dire que si communication il y a, ce n'est certainement pas un objectif en soi, mais un moyen par lequel la justice peut expliquer et éventuellement convaincre.

En ce sens, on ne vendra jamais la justice comme un produit commercial, je m'opposerai à des dérives de ce genre. Je crois que cette question répond aussi à votre deuxième souci.

Techniquement les possibilités de communication moderne peuvent être exploitées. Une information doit être donnée, mais j'insiste aussi que ceci a un coût et que les moyens budgétaires, investis dans la communication, seront affectés au détriment des moyens affectés à la gestion opérationnelle. Lorsqu'un choix sera à faire je donnerai toujours la priorité à l'efficacité par rapport à la promotion de l'image.

Uw vraag zou stellig leiden tot een betoog dat het kader van een loutere schriftelijke vraag overstijgt, temeer daar de antwoorden evident lijken en de toegevoegde waarde van de oefening moet blijken uit de wijze waarop zij in de praktijk wordt omgezet.

1. Ik deel de opinie van wellicht, eenieder — en niet enkel van de Vlaamse Juristenvereniging (VJV) en de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) — dat het gerecht nood heeft aan een vorm van communicatie die afgestemd is op de opdracht ervan. Ik wil hierbij die laatste woorden terdege benadrukken.

2. De communicatie vanwege de rechterlijke orde mag alvast niet al te zeer gegrond zijn op de bekende en algemeen aanbevolen commerciële methoden. Het gerecht is geen consumptieartikel; het bekleedt een regale, gezaghebbende functie die onontbeerlijk is voor de stabiliteit en de goede werking van de Staat. Het gerecht moet borg staan voor een dienstverlening aan de rechtzoekende die een beroep erop doet, en in situaties waarin zijn optreden ambtshalve noodzakelijk is.

Naar mijn mening doelt communicatie, een term die vaak in oneigenlijke zin wordt gehanteerd, in de gerechtelijke context op het volgende : duidelijke informatie aan de betrokkenen, informatie aan het grote publiek met inachtneming van de rechten van de betrokken individuen, staan voorop, zeker in vergelijking met de berichtgeving in de media.

Het publiek moet beseffen dat het gerecht handelt volgens standvastige werkwijzen die soms van complexe aard zijn, maar vóór alles gevrijwaard moeten blijven in het kader van de algemene opdracht van dat gerecht. De communicatie vanwege het gerecht is met andere woorden een nuttige oefening ter opwaardering van het imago, de perceptie van de werkzaamheden en het beeld bij het publiek over de efficiëntie ervan, maar blijft ondergeschikt aan de belangen van de betrokkenen en het algemeen belang dat ingegeven wordt door efficiëntie.

Ik wil aldus van de gelegenheid gebruik maken om te stellen dat communicatie geen doel op zich is, maar een instrument dat het gerecht aanwendt om duiding te geven en eventueel te overtuigen.

In die zin zal het gerecht nooit als een commercieel product worden verkocht en zal ik mij verzetten tegen elke ontsporing in die zin. Ik denk dat hiermee ook uw tweede vraag beantwoord is.

Het is technisch gezien mogelijk gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen. Informatie moet worden gegeven, maar ik wens te onderstrepen dat een kostprijs eraan verbonden is en dat de budgettaire middelen die besteed worden aan communicatie ten koste gaan van de middelen voor operationeel beheer. Bij de keuzebepaling zal ik steeds efficiëntie laten primeren op imagebuilding.