BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2016-2017
________
23 februari 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1306

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
________
Parkeer- en verkeersboetes - CD-kentekens - Instructies aan politie - Richtlijnen aan parketten
________
overtreding van het verkeersreglement
personeel in diplomatieke dienst
diplomatieke onschendbaarheid
straffeloosheid
________
23/2/2017 Verzending vraag
9/12/2018 Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1307
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1306 d.d. 23 februari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen van vorige zittingsperiode nrs. 5-9872 en 5-9873, en van huidige zittingsperiode nrs. 6-432 en 6-1131.

Uit het antwoord van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken blijkt er een uitgesproken daling te zijn van de vastgestelde overtredingen van 888 in 2013 naar 144 in 2016, en dit op basis van de cijfers van de databank van de directie Protocol van de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken.

Uit het zelfde antwoord blijkt dat « de parketten beslissen welke overtredingen al dan niet moeten verstuurd worden of onmiddellijk zonder gevolg geklasseerd worden ».

Met de uitvoering van de zesde Staatshervorming krijgt Vlaanderen veel nieuwe bevoegdheden inzake verkeer, mobiliteit en verkeersveiligheid. Om verkeersveiligheid in het algemeen en de handhaving in het bijzonder consequent toe te passen is het onbillijk dat bepaalde categorieën van overtreders zich verheven voelen boven de wet. Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid van de Gewesten (verkeersbeleid en veiligheid).

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister :

1) Zijn er richtlijnen gericht aan de parketten over het omgaan met verkeersovertredingen en / of verkeersboetes en / of parkeerboetes waarbij wagens met een CD-kenteken betrokken zijn ? Zo neen, waarom niet en is dit niet aangewezen ? Zo ja, kan u deze toelichten ?

2) Kan u volgende bepaling van de minister van Buitenlandse Zaken nader en gedetailleerd toelichten : « de parketten beslissen welke overtredingen al dan niet moeten verstuurd worden of onmiddellijk zonder gevolg geklasseerd worden » ? Hoe vertaalt dit zich concreet en behoeft dit geen aanpassing ?

3) Zijn er bepaalde gerechtelijke arrondissementen waar er geen overtredingen verstuurd worden wanneer het boetes met CD-kentekens betreft ? Kan u dit gedetailleerd en cijfermatig toelichten ?

4) Ik beschik over informatie dat in Brussel, en dit onder meer in de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, een instructie bestaat om : 1) geen boetes te versturen naar diplomaten, en / of 2) voor de politie, geen boetes uit te schrijven wanneer het een CD-kenteken betreft. Kan u dit uitvoerig toelichten en meedelen of deze informatie klopt ? Zo neen, kan u meedelen hoeveel boetes werden uitgeschreven in Brussel wat betreft CD-kentekens ?