BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
3 april 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-695

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
________
Misdrijven - Veelplegers - Definitie
________
overtreding
strafrechtspraak
strafblad
jongere
criminaliteit
misdadigheid
jeugdcriminaliteit
________
3/4/2008 Verzending vraag
30/4/2008 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-439
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-620
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-695 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 maakt meermaals gewag van het begrip “veelpleger”. Op pagina 8 lees ik bij specifieke dadergroepen: “Veelplegers hebben een relatief hoog aandeel in de opgehelderde feiten.” Op pagina 10 lees ik “op politie-en parketniveau zal er een uniforme, systematische registratie komen van jongeren die veelvuldige feiten plegen (veelplegers) zodat deze delinquentie in kaart wordt gebracht en er op de meest adequate wijze kan gereageerd worden bij nieuwe strafbare feiten”.

Bij navraag bij de lokale politie, merk ik echter dat het begrip “veelpleger” nog niet gedefinieerd werd. In de praktijk komt het erop neer dat de politie een top 10- of 20- lijst aanmaakt van daders die verschillende misdrijven op hun kerfstok hebben. Diegene met de meeste feiten staat dan op een weinig lovenswaardige eerste plaats. Ook wordt in deze lijst gekeken wat de aard van het misdrijf was. Hoe groter het probleem voor de bevolking, hoe zwaarder dit doorweegt. In Nederland hebben ze wél een officiële, landelijke definitie van het begrip “veelpleger” en splitsen ze het op tussen minderjarigen en meerderjarigen.

Meerderjarige veelplegers

Meerpleger

Een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden twee tot en met tien processen-verbaal (PV’s) tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste een in het peiljaar.

Veelpleger

Een persoon van 18 jaar of ouder die in het gehele criminele verleden meer dan tien processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste een in het peiljaar.

Zeer actieve veelpleger (ZAV)

Een persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaren (waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt), meer dan tien PV’s tegen zich zag opmaken, waarvan tenminste een in het peiljaar.

Minderjarige veelplegers

Meerpleger

Een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die in het gehele criminele verleden twee tot en met vijf processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste een in het peiljaar.

Veelpleger

Een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar die in het gehele criminele verleden meer dan vijf processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste een in het peiljaar.

Harde kern-jongere

Een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar, die in het peiljaar twee zware delicten heeft gepleegd en bovendien in de jaren daarvoor drie antecedenten heeft èn een jongere die in het peiljaar tenminste drie zware delicten heeft gepleegd.

(bron: http://www.justitie.nl/onderwerpen/criminaliteit/veelplegers/veelvoorkomendevragenbegrippen/Watisnudejuiste.aspx)

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Meent u dat het begrip “veelpleger” nog officieel gedefinieerd dient te worden op nationaal vlak?

2. Zo ja, welke definitie zou u hanteren? Volgens welke criteria meent u dat we kunnen spreken van een “veelpleger”? Bent u bereid om de Nederlandse definitie te onderschrijven? Waarom wel, waarom niet?

3. Bent u zinnens wanneer u een officiële definitie vastlegt rond “veelplegers”, om aan de lokale politie te vragen statistieken bij te houden van hun zones rond daders die voldoen aan de verschillende criteria van het begrip “veelpleger”?

4. Meent u dat u zo Belgische veelplegers en het fenomeen hieromtrent beter in kaart kan brengen? Volgens Nederlandse cijfers nemen veelplegers daar 20% van alle geregistreerde en opgehelderde criminaliteit voor hun rekening. Zijn er zulke cijfers in België voorhanden op dit moment? Wat zijn uw conclusies hieromtrent?

5. 60% van de van de in de Nederland zeer actieve veelplegers die ook in 2004 actief waren, hadden geen diploma middelbaar onderwijs. Meer dan driekwart van hen, had geen werk. Tweederde heeft een verslavingsprobleem, een derde heeft psychische problemen en 40% heeft problemen ivm huisvesting. De meerderheid van de veelplegers zijn er ook van allochtone afkomst. (Bron: Monitor veelplegers, samenvatting van de resultaten, WODC-recidivestudies augustus 2006.) Beschikt u over vergelijkbare cijfers mbt ons land? Meent u dat er actie moet worden ondernomen?

Antwoord ontvangen op 30 april 2008 :

De gegevens nodig om te antwoorden op de vraag werden opgevraagd bij de bevoegde instanties. Het resultaat hiervan zal later worden meegedeeld.