BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2268

de Wouter Beke (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
________
Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen
________
metropool
verbetering van woningen
woningbeleid
belastingaftrek
grondbelasting
steun aan de bouwnijverheid
stadsvernieuwing
________
12/1/2009 Verzending vraag
24/7/2009 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2108
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2268 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2003 keurde de regering gunstmaatregelen goed voor woningen in een zogeheten zone voor positief grootstedelijk beleid gelegen in één van de 15 steden en gemeenten die in aanmerking komen voor positief grootstedelijk beleid. Wie aan een huis in één van de achtergestelde wijken werken laat uitvoeren, kan rekenen op enkele fiscale gunstmaatregelen.

Voor woningen gelegen in zones voor positief grootstedelijk beleid werd door de programmawetten van 8 april 2003 en 9 juli 2004 twee gunstmaatregelen ingevoerd :

· een belastingvermindering gelijk aan 15 % van de uitgaven van de vernieuwing van een woning, met een maximum van 1 000 euro (geïndexeerd bedraagt dit 1 300 euro voor het aanslagjaar 2008);

· de verhoging van het kadastraal inkomen naar aanleiding van de herschatting van het kadastraal inkomen van die woning wordt met zes jaar uitgesteld.

Bijkomende voorwaarden voor de belastingvermindering zijn dat het moet gaan om de enige woning van de belastingplichtige, de woning is al minimum 15 jaar in gebruik is, werken worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer, de kostprijs van de werken minimum 2 500 euro bedraagt (geïndexeerd bedraagt dit 3 250 euro voor het aanslagjaar 2008), niet cumuleerbaar met beroepskosten, investeringsaftrek, aftrek voor restauratie van monumenten en landschappen en de belastingvermindering voor energiebesparende werken.

Graag had ik van de geachte minister vernomen hoeveel dossiers er ondertussen zijn ingediend om gebruik te maken van bovenvermelde gunstmaatregelen.

Wat is de financiële impact van deze twee gunstmaatregelen tot op heden ?

Antwoord ontvangen op 24 juli 2009 :

Vooreerst wens ik aan te stippen dat het basisbedrag van de belasting-vermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid tot op heden nog steeds 500 euro beloopt. Het artikel 42, 2° van de Programmawet van 9 juli 2004 (Belgisch Staatsblad van 15.juli.2004) trok dit basisbedrag inderdaad op tot 1.000 euro, maar de inwerkingtreding van deze verhoging dient nog bij koninklijk besluit te worden vastgelegd.

Wat de evolutie van de belastingvermindering ter zake betreft over de aanslagjaren 2004-2007, deel ik U de onderstaande statistieken mede. Voor elk aanslagjaar wordt zowel het totaalbedrag als het aantal aangevraagde belastingverminderingen weergegeven en dit opgedeeld naar belastingplichtigen en partners. Voor het aanslagjaar 2007 betreft het voorlopige cijfers gezien de bijzondere aanslagtermijn van drie jaar nog niet is verstreken.

 aanslagjaar

belastingplichtige

partner


aantal

bedrag

aantal

bedrag

2004

1 501

705 913 €

334

101 772 €

2005

2 385

1 090 437 €

710

221 425 €

2006

2 639

1 163 562 €

814

248 589 €

2007

2 672

1 124 449 €

707

206 881 €

Uit de voorgaande cijfers blijkt de relatief beperkte impact van deze belastingvermindering. Voor de aanslag-jaren 2004, 2005 en 2006 beloopt de budgettaire kost respectievelijk 0,77 miljoen euro, 1,24 miljoen euro en 1,34 miljoen euro. Voor het aanslagjaar 2007 valt de kostprijs terug tot 1,26 miljoen euro.

Inzake het uitstel van de hieruit voortvloeiende verhoging van het kadastraal inkomen zijn er geen statistieken beschikbaar. Gezien het beperkt aantal betrokken dossiers, zal de budgettaire impact eveneens gering zijn.